Welsh students urged to apply now for Postgraduate Loans

Welsh students starting a postgraduate Master’s course from this August can apply now to Student Finance Wales for funding to help them meet the costs associated with their studies.

17 May 2018

Cymraeg isod/Welsh below

Welsh students starting a postgraduate Master’s course from this August can apply now to Student Finance Wales for funding to help them meet the costs associated with their studies.

 SLC Executive Director of Operations, Derek Ross, said: “We are encouraging postgraduate students to apply as early as possible to ensure their funding is in place before they begin their studies. Our use of digital technology means it’s easier than ever to apply at www.studentfinancewales.co.uk as the entire process can be completed online using electronic signatures.

“Students don’t even need a confirmed place at University to apply. Like undergraduate student loans, the first payment is made after the course start date and only when the university or college confirms that the student has registered.”

Postgraduate loans are paid in instalments three times throughout the academic year with £13,000 being the maximum amount awarded for the whole course. Students only have to apply for the loan once, unlike undergraduate courses where they need to apply every year. The maximum amount students can get each year depends on the length of the course.

A range of resources providing information about postgraduate loans can be found here https://www.studentfinancewales.co.uk/postgraduate-students.aspx. A playlist of three films explaining more about the funding available, how to apply and how to repay can be viewed here http://bit.ly/2KITQB3.

Students can also follow SFW at facebook.com/SFWales or twitter.com/SF_Wales to keep up with all the latest news and information.


Myfyrwyr o Gymru yn cael eu hannog i ymgeisio nawr am Fenthyciadau Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr o Gymru yn cychwyn cwrs Meistr ôl-raddedig o fis Awst eleni ymgeisio nawr i Gyllid Myfyrwyr Cymru m gyllid i’w helpu i dalu costau sy'n gysylltiedig â’u hastudiaethau.

 Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau SLC, Derek Ross: “Rydym yn annog myfyrwyr ôl-raddedig i ymgeisio cyn gynted â phosibl i sicrhau bod cyllid yn ei le cyn dechrau eu hastudiaethau. Mae ein defnydd o dechnegol digidol yn golygu ei bod yn haws nag erioed i ymgeisio ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk gan y gellir cwblhau'r broses gyfan ar-lein yn defnyddio llofnodion electronig.

“Does dim hyd yn oed angen cadarnhad o le mewn prifysgol ar fyfyrwyr cyn gwneud cais. Fel benthyciadau myfyrwyr israddedig, gwneir y taliad cyntaf wedi dyddiad cychwyn y cwrs a dim ond pan fydd y brifysgol neu goleg yn cadarnhau fod y myfyriwr wedi cofrestru.”

Telir benthyciadau ôl-raddedig mewn rhandaliadau dair gwaith trwy gydol y flwyddyn academaidd gyda £13,000 yr uchafswm a ddyfarnir ar gyfer y cwrs cyfan. Rhaid i fyfyrwyr ymgeisio ar gyfer y benthyciad unwaith yn unig, yn wahanol i gyrsiau israddedig ble mae angen ymgeisio pob blwyddyn. Mae’r uchafswm y gall myfyrwyr ei gael pob blwyddyn yn ddibynnol ar hyd y cwrs.

Ceir amrywiaeth o adnoddau yn darparu gwybodaeth am fenthyciadau ôl-raddedig yma https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig.aspx. Ceir rhestr chwarae o dair ffilm yn esbonio mwy am y cyllid sydd ar gael, sut i ymgeisio a sut i ad-dalu yma http://bit.ly/2KITQB3.

Gall myfyrwyr hefyd ddilyn CMC ar facebook.com/SFWales neu twitter.com/SF_Wales er mwyn i chi gael yr holl hysbysiadau newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf.