Neidio'r llywio
 

Cynllun 2 - Canslo’n rhannol dyled benthyciad myfyriwr

 

Mae’r wybodaeth ar y dudalen yma ond yn berthnasol i chi os:

 • yr oeddech yn fyfyriwr llawn-amser; ac
 • eich bod wedi derbyn Benthyciad Cynnal oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru yn y flwyddyn academaidd 2012/13 neu wedi hynny.

A ydw i’n gymwys am ganslad rhannol ar fy Menthyciad Cynnal?

Os yr ydych wedi cymryd Benthyciad Cynnal yngan Gyllid Myfyrwyr Cymru ers y flwyddyn academaidd 2012/13, fe allech fod wedi cael fyny hyd at £1,500 wedi ei ganslo oddi ar eich balans benthyciad gan Lywodraeth Cymru.

Caiff y canslad ei osod i’ch balans benthyciad myfyriwr gan SLC pan rydych naill ai yn myned ad-daliad neu’n gwneud ad-daliad gwirfoddol yn ôl i’ch cyfrif.

Ni fyddwch yn gallu cymhwyso am ganslad os oes gennych unrhyw daliadau, costau, treuliau neu gosbedigaethau mewn perthynas â’ch benthyciad neu os ydych wedi torri eich cytundeb benthyciad.

Os oes gennych balans benthyciad am fwy nag un flwyddyn academaidd, bydd y canslad ond yn cael ei osod i’r benthyciad cyntaf aywnaethoch ei gymryd. Felly os oes gennych fenthyicad yn y flwyddyn academaidd 2016/17 a’r flwyddyn academaidd 2017/18, caiff y canslad ei osod i fenthyciad balans y flwyddyn academaidd 2016/17.

Faint fydd yn cael ei ganslo?

Wedi i chi wneud eich ad-daliad cyntaf i’ch benthyciad myfyriwr byddwn yn canslo fyny hyd at £1,500 o’ch balans benthyciad cyfredol yn awtomatig. Os ydy eich balans yn is na £1,500, yna bydd y canslad ond yn cael i osod ar eich balans cyfredol. Ni chaiff ei osod ar unrhyw daliadau Benthyciad Cynnal yn y dyfodol efallai y byddwch yn eu derbyn (hyd yn oed pan nad yw’r £1,500 llawn heb ei osod).

Dyma esiamplau sy’n dangos faint o’ch Benthyciad Cynnal a gaiff ei ganslo os byddwn yn derbyn ad-daliad tra eich bod yn astudio ac wedi i chi gwblhau eich cwrs.

Gwneud ad-daliad tra eich bod yn astudio

Os yr ydych ar hyn o bryd yn derbyn taliadau Benthyciad Cynnal (BL) ac yn gwneud ad-daliad i’ch benthyciad, yna gall y swm o ganslad rhannol a osodwyd fod yn wahanol ar sail:

 • pan gafodd eich ad-daliad ei wneud; ac
 • eich balans ar adeg yr ad-daliad.

Er enghraifft os caiff eich ad-daliad o £50 ei wneud:

Yn ystod term 2:

Taliad BC Tymor 1 Taliad BC Tymor 2 Eich ad-daliad Canslad Rhannol a Asodwyd Taliad BC Tymor 3 Benthyciad Cynnal sydd dal rhaid i chi ei ad-dalu
£600 £600 £50 £1150 £600 £600

Yn ystod tymor 3:

Taliad BC Tymor 1 Taliad BC Tymor 2t Taliad BC Tymor 3 Eich ad-daliad Canslad Rhannol a Asodwyd Benthyciad Cynnal sydd dal rhaid i chi ei ad-dalu
£600 £600 £600 £50 £1500 £250

Gwneud ad-daliad wedi i chi gwblhau eich cwrs:

Os yr ydych wedi cwblhau eich cwrs, mae swm y canslad a osodwyd yn dibynnu ar:

 • faint yr ydych yn ei ad-dalu; ac
 • eich balans ar adeg yr ad-daliad

Dyma rhai esiamplau:

Balans Benthyciad Cynnal Swm ad-daliad cyntaf Swm y benthyciad a ganslwyd
£200 £200 Dim cansliad wedi ei osod. Nid yn gymwys bellach am ganslad.
£1,200 £5 £1,195 – ni chaiff rhagor o gansladau eu gosod
£3,000 £50 £1,500 – ni chaiff rhagor o gansladau eu gosod

Sut ydw in gwneud taliad?

Caiff ad-daliadau eu gwneud drwy unrhyw un o’r dulliau canlynol:

 • cardiau ddebyd
 • Debyd Uniongyrchol
 • archeb sefydlog neu
 • drwy y system dreth e.e PAYE neu Hunan Asesiad
 • siec

Gallwch wneud ad-daliad am unrhyw swm er mwyn derbyn cansliad rhannol i’ch Benthyciad Cynhaliaeth, ond mae isafswm yr ydym yn fodlon ei dderbyn os yr ydych am wneud ad-daliad ar-lein.

 • £5 fesul ad-daliad gyda cherdyn yw’r isafswm yr ydym yn derbyn ar lein.
 • £5 y mis yw’r lleiafswm y gallwn ei dderbyn fesul Debyd Uniongyrchol.

A fyddaf yn derbyn taleb am fy ad-daliadau?

Byddwch – pan fyddwch yn gwneud taliad, gallwch ofyn am daleb.


Pryd caiff fy nghansliad rhannol ei ddidynnu oddi ar fy malans?

Os yr ydych yn gymwys ar gyfer cansliad rhannol, unwaith y byddwch wedi gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn y cyfrifo faint fydd yn cael ei ddidynnu o’ch balans. Caiff newid i’r didyniad a’r balans ei wneud yn sydyn wedi i chi wneud yr ad-daliad a bydd fel arfer yn dangos ar eich cyfriflen blynyddol nesaf.


A oes dyddiad terfyn ar gyfer polisi canslo rhannol?

Nac oes – Ond eich bod wedi cymryd Benthyciad Cynnal yn y flwyddyn academaidd 2012/13 neu wedi hynny, rydych yn gymwys ar gyfer canslad rhannol o’ch polisi, caiff eich didyniad ei osod pan fyddwch yn gwneud eich ad-daliad cyntaf. Os mae eich incwm yn parhau o dan drothwy’r ad-daliad am sawl blwyddyn, byddwch dal yn gymwys ar gyfer cansliad rhannol os neu pryd y byddwch yn gwneud ad-daliad yn y dyfodol.


Golyga hyn os yr ydych yn methu â gwneud ad-daliad, ni fyddwch yn colli cyfle gan y byddwn yn gosod cansliad rhannol unwaith y byddwch wedi gwneud yr ad-daliad cyntaf, naill ai drwy eich cyflog, neu, os yr ydych yn hunan gyflogedig, drwy ad-daliad Hunan Asesiad.


Ydy hi’n bosib i mi dderbyn cansliad rhannol fwy nag unwaith?

Nac ydy. Dylech nodi eich bod ond yn gallu derbyn cansliad rhannol unwaith.


Pam fod y polisi cansliad rhannol wedi ei gyflwyno?

Mewn datganiad llawn ar Fawrth 18fed 2009, wnaeth y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yr adeg honno, gyhoeddi ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i adroddiad cyfnod un o’r Adolygiad am Addysg Uwch yng Nghymru a gyflwynwyd ar Hydref 1af 2008. Ei gynigion oedd i ailfodelu’r system gyllid ar sail ymrwymiad ‘Un Cymru’ i ddarparu cymorth ychwanegol i ddyled myfyrywr ac i ddarparu buddosoddiad yn y sector addysg uwch.


Yn unol gyda’r cynigion o Reoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2012 ac mae’n nhw’n darparu myfyrwyr sy’n derbyn benthyciad Cynhaliaeth oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru am y flwyddyn academaidd 2012/13 , yn ôl eu trefn, i gael cansliad rhannol hyd at £1,500 wedi ei osod i’w balans benthyciad unwaith y byddant yn dechrau gwneud ad-daliadau.

background image
Chwilio'r Safle