Neidio'r llywio
 

Gwerthiant Dyled Benthyciad Myfyriwr

 

Ar 04/12/18 cwblhaodd Llywodraeth y DU i werthu rhan o'r llyfr benthyciadau myfyriwr, ar gyfer swp o fenthyciadau Lloegr wnaeth ddechrau ad-dalu rhwng 2007 a 2009. Mae hyn yn cynnwys benthyciadau a gyhoeddwyd gan unrhyw awdurdod lleol yn Lloegr a gofnododd ad-dalu rhwng 2007 a 2009.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

Mae'r gwerthiant yn golygu Cwmni Buddsoddi annibynnol o'r enw Benthyciadau Myfyriwr Amodol ar Incwm 2 (2007-2009) Plc fydd yn berchen ar eich benthyciad (au) ar ran nifer o fuddsoddwyr.

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau bod:

  • Ni fydd yr ad-daliadau unigol a'r ad-daliadau a wnewch chi yn newid o ganlyniad i'r gwerthiant.
  • Ni fydd y modd yr ydych yn ad-dalu'ch benthyciad (au) yn newid o ganlyniad i'r gwerthiant.
  • Ni fydd y ffordd y cyfrifir y gyfradd llog yn newid o ganlyniad i'r gwerthiant.
  • Ni fydd telerau ac amodau eich benthyciad (au) yn newid o ganlyniad i'r gwerthiant.

Nid oes angen i gwsmeriaid gymryd unrhyw gamau.

Bydd Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn ysgrifennu i gynghori pob cwsmer y mae eu benthyciadau wedi'u cynnwys yn y gwerthiant erbyn diwedd Chwefror 2019. Ni fydd y rhan fwyaf o gwsmeriaid â benthyciad myfyrwyr wedi'u cynnwys yn y gwerthiant yma.

Ar hyn o bryd nid yw'n gwneud ad-daliadau

Nid wyf yn gwneud unrhyw ad-daliadau ar hyn o bryd - sut mae'r gwerthiant yma’n effeithio arnaf fi?

Bydd SLC yn parhau i weinyddu'ch benthyciad (au). Byddwch yn gymwys i ddechrau ad-dalu'ch benthyciad o fis Ebrill ar ôl y dyddiad graddio, neu adael eich cwrs. Mae eich ad-daliadau'n gysylltiedig â'ch incwm, felly dim ond pan fydd eich incwm dros y trothwy rydych chi'n gwneud ad-daliadau. Y trothwy presennol yw £18,330 y flwyddyn. Mae hyn yn gweithio fel £ 352 yr wythnos neu £ 1,527 y mis. Wele sut a phryd mae ad-dalu am fwy o wybodaeth.

 

Newidiadau i gyfraddau llog a throthwyon 01/09/2016

Mae’r Adran Dros Addysg (DfE) wedi cyhoeddi diweddariadau blynyddol i’r Cyfraddau Llog a Throthwyon o Fenthyciadau Incwm Wrth Gefn a Benthyciadau Math Morgais, fel y nodwyd yn y rheoliadau perthnasol a thermau ac amodau'r benthyciadau.

Benthyciadau Incwm Wrth Gefn

Benthyciadau Cynllun 1 (cyn-2012)

O 1 Medi 2016 hyd 31 Awst 2017, uchafswm y radd llog a osodwyd ar gyfer y benthyciadau Cynllun 1 sy’n bodoli’n barod fydd 1.6%. Er hynny, caiff y cap llog isel ei gychwyn, ac felly bydd y gyfradd sydd i’w godi yn newid o 1 Medi 2016 yn 1.25%

A wnewch chi gadw llygad ar y wefan yma’n rheolaidd gan y gall y cyfraddau newid yn ystod y flwyddyn academaidd.

O Ebrill 2017, bydd y trothwy ad-dalu yn codi i £17,775.

Benthyciadau Cynllun 2 (o 2012 ymlaen)

O 1 Medi 2016 hyd 31 Awst 2017, efallai bydd un neu fwy o gyfraddau llog yn berthnasol i chi:

Eich amgylchiadau Cyfradd llog
Wrth astudio a hyd nes Ebrill wedi i chi adael eich cwrs RPI plws 3% (4.6%)
O Ebrill 2017 wedi gadael eich cwrs hyd nes bydd y benthyciad yn cael ei ad-dalu’n llawn Llog Newidiol, yn ddibynnol ar incwm
RPI (1.6%), ble mae incwm yn £21,000 neu’n llai, yn codi ar raddfa lithrig hyd at RPI plws 3% (4.6%), ble mae incwm yn £41,000 neu’n fwy
Os nad ydych yn ymateb i’n gofynion am wybodaeth neu dystiolaeth RPI plws 3% (4.6%) ar wahân i i incwm, hyd nes bydd gennym yr holl wybodaeth sydd ei angen.

Mae newidiadau i drothwyon ad-dalu yn Ebrill angen cymeradwyaeth Seneddol. Am nawr, mae'r trothwy'n parhau'n £21,000.

Benthyciadau ôl-raddedig

O 1 Medi 2016 hyd nes 31 Awst 2017, bydd y gyfradd llog ar gyfer benthycwyr yn Lloegr yn cymryd Benthyciad ôl-raddedig ar gyfer gradd Meistr yn RPI plws 3% (4.6%).

Mae’r trothwy ad-dalu ar gyfer Benthyciadau ôl-raddedig wedi ei rewi yn £21,000 hyd nes o leiaf Ebrill 2021.

Benthyciadau Math Morgais

O 1 Medi 2016 hyd nes 31 Awst 2017, bydd y gyfradd llog ar gyfer Benthyciadau Math Morgais yn1.6%.

Bydd y trothwy oediad ar gyfer Benthyciadau Math Morgais yn £29,126.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich Benthyciad Math Morgais, cysylltwch gyda’ch gweinyddwr benthyciad.

 

Cais am fanylion cyswllt a chyflogaeth

Rydym yn cysylltu ein cwsmeriaid drwy e-bost a neges testun i ofyn am fanylion cyswllt a chyflogaeth gyfredol. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn y wybodaeth berthnasol a mwyaf diweddar oddi wrthym ar yr amser cywir.

Os yr ydych wedi derbyn e-bost neu neges testun oddi wrthym yn ymwneud â hyn, rydym angen:

  • eich cyfeiriad cartref presennol;
  • eich rhif ffôn cartref cyfredol;
  • eich rhif ffôn symudol cyfredol;
  • eich cyfeiriad e-bost cyfredol; a
  • chadarnhad os ydych yn gyflogedig neu beidio.

Bydd y wybodaeth yma yn caniatáu i ni eich hysbysu am unrhyw newidiadau y byddwn yn eu gwneud a allai effeithio ar eich cyfrif benthyciad myfyriwr.

Os yr ydych wedi derbyn yr e-bost neu neges testun yma, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth drwy ein ffonio ar 0300 100 0611. Os yr ydych tramor, ffoniwch 0044 141 626 3770 os gwelwch yn dda. Mae ein swyddfa ar agor o 9am i 5:30pm.

Gallwch hefyd e-bostio eich gwybodaeth i: contact@slc.co.uk.

Sylwch fod y cyfeiriad e-bost hwn at ddibenion darparu'r wybodaeth gyswllt y gofynnwyd amdani'n unig. Ni fydd unrhyw gwestiwn a ofynnir yn cael ateb trwy'r blwch post hwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'ch cyfrif neu os oes gennych ddogfennau i'w dychwelyd, ffoniwch ni ar y rhif uchod.

 

Cwblhau eich term ad-daliad – cyngor i gwsmeriaid ar opsiynau ad-daliad

Os yr ydych o fewn dwy flynedd o ad-dalu eich benthyciad yn llawn gallwch nawr ddewis gwneud eich ad-daliadau misol drwy Ddebyd Uniongyrchol yn hytrach na drwy Gynllun Talu Wrth Ennill.

Mae ad-daliadau benthyciad myfyriwr fel arfer yn cael ei gasglu drwy system dreth gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ond yn gallu monitro eich balans ar sail blwyddyn, yn hytrach na’n fisol. Golyga hyn bod hi’n bosibl i chi ad-dalu mwy na’r swm sy’n weddill ar eich cyfrif.

Os ydych yn dewis sefydlu Debyd Uniongyrchol misol i dalu gweddill eich balans yna fe allwn gyfrifo yn union pryd yr ydych yn disgwyl i ad-dalu, gan sicrhau yr ydych ond yn talu yr union ddyled.

Am ragor o fanylion am ad-dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol, gwelwch cwblhau eich term ad-daliad.


 

Cwcis ar safle Ad-daliad Benthyciad Myfyrwyr

Mae’r wefan yma yn defnyddio cwcis i helpu ei wneud yn fwy defnyddiol i chi ac i’n helpu ni i ddeall sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio’r safle. Am ragor o wybodaeth am ba cwcis mae’r wefan yma yn ei ddefnyddio a beth yw eu defnydd, ymwelwch â thudalen gwybodaeth diogelwch.


 

Mae eich Diogelwch yn Bwysig i ni

Mae Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cymryd eich diogelwch o ddifrif ac rydym yn ymrwymedig i’ch gwarchod pa pryd bynnag y defnyddiwch ein gwasnaethau. I’n cynorthwyo i wneud hyn dylech bob amser cael eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer ac Ateb Cyfrinachol ar gael cyn siarad gydag un o’n cynrychiolwyr. Os nad oes gennych eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer ac Ateb Cyfrinachol byddwn yn gofyn cwestiynau diogelwch ychwanegol i chi cyn y byddwn yn cael mynediad i’ch cyfrif ac yn eich helpu gyda’ch ymholiad.


background image
Chwilio'r Safle