Gorfodi hylendid bwyd mewn siopau cig

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth i awdurdodau lleol am fesurau gorfodi mewn siopau cig sy’n gwerthu cig amrwd a bwyd sy’n barod i’w fwyta.

Mae’r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd yn cydnabod bod busnesau bwyd sy’n gweithgynhyrchu bwydydd parod i’w bwyta ‘risg-uchel’ yn peri fwy o risg i iechyd. Mae cigyddion sy’n gwerthu cig amrwd ac sy’n cynhyrchu bwydydd parod i’w bwyta yn perthyn i’r categori hwn. Mae’r ffaith bod bwydydd parod i’w bwyta yn aml yn cael eu gwerthu a’u bwyta nifer o ddiwrnodau ar ôl eu cynhyrchu yn un ffactor sy’n cyfrannu at y risg annatod hwn, ynghyd â’r perygl o groeshalogi ar ôl cynhyrchu’r bwyd a chyn ei fwyta. O ganlyniad, mae gofyn rhoi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd pwrpasol a manylach ar waith mewn sefydliadau o’r fath. Drwy wneud hyn, gall busnesau sicrhau bod bwyd yn cael ei gynhyrchu’n ddiogel, a’u bod yn cydymffurfio â chyfraith bwyd. Nid yw pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cynnwys gweithdrefnau addas ar gyfer sefydliadau o’r fath.

Dylai awdurdodau lleol werthuso’n ofalus p’un a oes unrhyw sefydliadau o’r fath o dan eu rheolaeth sydd angen eu mewnbwn i raddau fwy helaeth na’r hyn a bennir yn y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd.
Cydnabyddir na fydd yr un camau gweithredu yn briodol ar gyfer pob sefydliad o’r fath, a bydd angen i unrhyw fewnbwn ychwanegol fod yn gymesur â hyder swyddogion yr awdurdod yn y rheolaethau sydd ar waith mewn busnesau o’r fath. Bydd natur ymweliadau yn amrywio ac yn ddibynnol ar gydymffurfiaeth y busnes yn y gorffennol, yn arbennig mewn perthynas ag Erthygl 5 o reoliad 852/2004 y CE. Os penderfynir bod ymweliadau ychwanegol yn briodol neu’n angenrheidiol, gallant gynnwys:

  • Ymweliad gyda ffocws pendant i sicrhau bod gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd cofnodedig yn cael eu rhoi ar waith a’u bod yn briodol, a chynnwys elfen archwilio
  • Asesu i ba raddau mae’r busnes yn cydymffurfio â chanllawiau’r ASB ar reoli risg croeshalogi gan E. coli O157
  • Camau gweithredu dilynol i fynd i’r afael a busnesau nad ydynt yn cydymffurfio