Arolygiadau hylendid llaeth

Bwriad arolygiadau hylendid llaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yw sicrhau safon hylendid foddhaol ar bob fferm laeth, drwy arolygu sefydliadau, offer ac anifeiliaid godro a gorfodi safonau boddhaol. Mae'r arolygiadau yn helpu i warchod cyflenwad llaeth amrwd y wlad rhag cael ei halogi gan facteria a sylweddau eraill a all fod yn beryglus.

Cymru a Lloegr

Ers 1 Ebrill 2012 mae arolygiadau hylendid llaeth wedi'u cynnal gan staff yr ASB (sydd â chymwysterau a hyfforddiant priodol) yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn dilyn arolygiad a'r penderfyniad i wneud yr arolygiadau hyn yn fewnol. Cyn mis Ebrill 2012, roedd yr ASB yn contractio'r gwaith rheoli swyddogol mewn sefydliadau sy'n cynhyrchu llaeth yng Nghymru a Lloegr i'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol a'r sefydliadau ddaeth o'i flaen.

Mae arolygwyr yn gorfodi rhannau o reoliadau 852/2004 a 853/2004 y Comisiwn Ewropeaidd, a Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 a Rheoliadau Hylendid Bwyd (Lloegr) 2006 fel y'u diwygiwyd. Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i bob safle a ddefnyddir i gynhyrchu llaeth amrwd i'w yfed gan bobl, ac mae'n cynnwys cofrestru safleoedd cynhyrchu cymeradwy (ffermydd llaeth), arolygu safleoedd, offer ac anifeiliaid godro, a gorfodi safonau boddhaol.

Mae'r arolygwyr hefyd yn goruchwylio rhaglen samplu llaeth yfed amrwd, a gyflawnir ar ran yr ASB gan Grŵp Gwyddonol Eclipse yng Nghymru a Lloegr.

Gogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon caiff arolygiadau hylendid eu cynnal gan yr Adran Sicrwydd Ansawdd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig.

Amlder yr arolygiadau ar draws y Deyrnas Unedig

Gall gwahanol fecanweithiau ar draws y Deyrnas Unedig olygu bod ffermydd tebyg mewn gwahanol rannau o'r wlad fod yn destun amlder arolygu gwahanol.

Caiff gwiriadau ychwanegol eu cynnal ar ffermydd sy'n aelodau o'r Cynllun Gwarant Ffermydd Llaeth (cynllun sicrwydd y Tractor Coch). Yn y Deyrnas Unedig, mae oddeutu 12,000 o sefydliadau sy'n cael eu harchwilio bob 18 mis yn ôl safonau'r Cynllun Gwarant Ffermydd Llaeth. Mae amlder arolygu yng Nghymru a Lloegr yn adlewyrchu, lle bo'n briodol, aelodaeth o'r Cynllun Gwarant Ffermydd Llaeth. Yng Ngogledd Iwerddon, bydd y system arolygu newydd yn cael ei chyflwyno dros ddwy flynedd.

Cofrestru a rhagor o wybodaeth

Cymru a Lloegr

Mae'r ffurflen gais er mwyn i weithredwyr busnesau bwyd gofrestru sefydliad cynhyrchu llaeth yng Nghymru a Lloegr ar gael isod. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch cofrestru, cysylltwch â'r:

Tîm Cymeradwyo
Ystafell 112 Foss House
Kings Pool
Peasholme Green
Caerefrog YO1 7PR
ffôn: 01904 232060
ffacs: 01904 232229
e-bost: approvals@foodstandards.gsi.gov.uk

Gogledd Iwerddon
Mae gwybodaeth ynghylch cofrestru safle cynhyrchu llaeth yng Ngogledd Iwerddon ar gael ar wefan yr Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig (DARD) drwy'r ddolen 'gwefannau allanol'.

Tudalennau Perthnasol