Rheoleiddio ein Dyfodol

'Rheoleiddio Ein Dyfodol' a pharatoi i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yw ein dau prif flaenoriaeth.
Logo Rheoleiddio Ein Dyfodol

Rydym ni eisiau gwella'r ffordd rydym yn rheoleiddio bwyd, a chreu system fodern, seiliedig ar risg, cymesur, cadarn a gwydn.

Mae'r system reoleiddio bresennol wedi bodoli ers dros 30 mlynedd, ac wedi bod o fudd i ddefnyddwyr. Ond nid yw wedi aros yn gyfredol â'r newidiadau technolegol yn y diwydiant bwyd, ac nid yw'n ddigon hyblyg i addasu i'r amgylchedd sy'n newid.

Nid yw'r dull 'un rheol i bawb' o reoleiddio busnesau bwyd yn gweddu i natur amrywiol iawn y diwydiant. Yn ddiweddar, rydym ni wedi gweld nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y tirlun bwyd a diogelwch bwyd byd-eang; er enghraifft, manwerthwyr bwyd ar-lein, gwasanaethau dosbarthu neu gludo bwyd, archwilwyr preifat, cynlluniau ardystio diogelwch bwyd annibynnol.

Ond nid yw'r dull rheoleiddio presennol yn ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion yn hawdd ar beryglon sy'n newid. Er mwyn i'r Deyrnas Unedig barhau i fod yn bresenoldeb cryf a chredadwy yn yr economi fwyd fyd-eang, mae'n rhaid i'r gyfundrefn reoleiddio aros yn gyfredol â'r newidiadau cyflym yn yr economi honno. Bydd ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn newid patrymau cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd, gan bwysleisio'r angen am system reoleiddio fwy hyblyg ac ymatebol.

Ni ellir cyflawni'r holl newidiadau rydym yn eu cynllunio ar unwaith, ac nid yw pob un o fewn gallu'r ASB ar ei phen ei hun. Mae hynny'n golyu bod angen i ni gymryd camau graddol yn y cyfamser i'n galluogi ni i sicrhau defnyddwyr, a chefnogi'r diwydiant bwyd o'r dechrau un wrth adael yr Undeb Ewropeaidd.

Sut fydd y model rheoleiddio newydd yn edrych?

Rydym wedi datblygu glasbrint i ddisgrifio ein dyhead a'n syniadau, ar lefel uchel iawn. Rydym ni wedi bod yn profi'r glasbrint hwn, a dyluniad manylach ein dull cyfan, gan ddefnyddio dull creu polisi agored. Mae hyn wedi cynnwys pawb sy'n gweithio gyda bwyd – o grwpiau defnyddwyr i berchnogion cynlluniau sicrwydd preifat, awdurdodau lleol i fusnesau bwyd (o bob maint), rheoleiddwyr bwyd mewn gwledydd eraill i reoleiddwyr nad ydynt yn ymwneud â bwyd yn y Deyrnas Unedig. Rydym ni wedi nodi'r arfer gorau a gwersi a ddysgwyd gan eraill er mwyn ein galluogi i ddatblygu'r model rheoleiddio gorau ar gyfer bwyd. Rydym ni wedi cynnal astudiaethau dichonolrwydd (feasibility studies) i brofi syniadau a dulliau gweithredu, ac wedi dysgu oddi wrthynt; byddwn ni'n parhau i wneud hyn, ac yn treialu syniadau mewn 'amser go iawn' wrth i ni ddatblygu'r gyfundrefn newydd yn fanylach. 

Ein Hegwyddorion

  • Busnesau sy'n gyfrifol am gynhyrchu bwyd diogel a bwyd sy'n cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label, a dylent allu dangos eu bod yn gwneud hynny. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i gael gwybodaeth sy'n eu helpu i wneud dewisiadau gwybodus am y bwyd maent yn ei brynu. Mae gan fusnesau gyfrifoldeb i fod yn dryloyw ac yn onest wrth ddarparu'r wybodaeth honno.
  • Dylai penderfyniadau'r ASB a phartneriaid rheoleiddio fod wedi'u teilwra, yn gymesur ac yn seiliedig ar ddarlun clir o fusnesau bwyd y Deyrnas Unedig.
  • Dylai'r rheoleiddiwr gymryd i ystyriaeth bob ffynhonnell wybodaeth sydd ar gael.
  • Dylid cydnabod busnesau sy'n gwneud y peth iawn i ddefnyddwyr; caiff camau eu cymryd yn erbyn y rheiny nad ydynt.
  • Dylai busnesau dalu costau rheoleiddio, na ddylent fod un uwch na sydd angen iddynt fod.

 

Model Gweithredu Targed

Rydym ni'n gweithio ag ystod o bartneriaid gan gynnwys awdurdodau lleol, busnesau bwyd o bob maint a defnyddwyr i ddatblygu'r model rheoleiddio newydd ar gyfer diogelwch a safonau bwyd ar draws y gadwyn fwyd. O ganlyniad i'r gweithdai hyn, rydym ni wedi gosod y model gweithredu targed isod, sydd wedi arwain at gyhoeddi papur safbwynt Rheoleiddio Ein Dyfodol: 

Cymryd rhan

Rydym ni wedi gosod 2020 fel targed i ddyluno'r system gyfan, ond byddwn yn cyflwyno'r gwelliannau i'r system mewn dau gam. Bydd y cyntaf yn paratoi ar gyfer ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, a'r ail bydd cyflwyno ar ôl ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Rydym ni eisiau parhau i glywed safbwyntiau'r rheiny sydd â diddordeb mewn safonau a diogelwch bwyd, a chasglu gwybodaeth sydd eisoes ar gael, a hynny mewn ffordd agored a thryloyw.

Gallwch danysgrifio i dderbyn diweddariadau a chyfathrebiadau gan y rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol drwy ein cylchlythyr rheolaidd, drwy ddefnyddio'r ddolen ar ochr dde y dudalen hon.

Gallwch hefyd gyfrannu at y drafodaeth drwy ymuno â'r sgwrs drwy #RheoleiddioBwyd neu drwy anfon e-bost atom ni'n uniongyrchol: futuredelivery@foodstandards.gis.gov.uk

Cylchlythyr

Rhagor yn yr adran hon