Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn caniatáu i chi gael mynediad at wybodaeth a gedwir gan sefydliadau sector cyhoeddus. Gall unrhyw un wneud cais am wybodaeth – nid oes cyfyngiadau o ran eich oedran, eich cenedl neu lle ydych chi’n byw.

Bydd eich cais yn cael ei drin o dan wahanol reoliadau, gan ddibynnu ar yr wybodaeth yr ydych chi’n gwneud cais amdani e.e.:

 • Y Ddeddf Diogelu Data os ydych chi’n gwneud cais am wybodaeth y mae sefydliad yn ei dal amdanoch chi
 • Y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIRs) os ydych chi’n gofyn am wybodaeth amgylcheddol
 • Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth yr ydych chi’n chwilio amdani, ac os hoffech gyflwyno cais i’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) am wybodaeth, gallwch gymryd un o’r camau hyn:

  Mae rhagor o wybodaeth am sut i gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth dilys ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

  Ar ôl i’r cais am wybodaeth ddod i law yr ASB, byddwn yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith i’r diwrnod hwnnw.

  Cysylltu â ni

  Cymerwch gip ar y rhestrau cysylltiadau isod sy'n cynnwys manylion cyswllt staff o fewn meysydd gwaith penodol, yn y swyddfa yng Nghymru ac o fewn yr ASB gyfan.

  Ydym ni wedi ateb cais Rhyddid Gwybodaeth tebyg?

  Mae’n bosibl nad oes angen i chi gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth i gael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch gan ein bod eisoes wedi cyhoeddi ymateb i gais tebyg yn barod. Mae ein Log Datgelu a gwybodaeth a gyhoeddwyd mewn ymateb i geisiadau blaenorol ar gael isod (Saesneg yn unig).

  Gwybodaeth a gaiff ei rhyddhau (Saesneg yn unig)

  Ydych chi’n anhapus gyda’r ffordd y mae cais Rhyddid Gwybodaeth wedi’i drin?

  Os nad ydych chi’n fodlon gyda’r ffordd y mae’r ASB wedi trin eich cais am wybodaeth, dylech ysgrifennu at y Tîm Didwylledd o fewn dau fis calendr i’r dyddiad y cawsoch yr ymateb gan ofyn am adolygiad mewnol.

  Bydd y Tîm Didwylledd yn trefnu i’r Cydgysylltydd Cwynion gynnal yr adolygiad:

  Openness Team,
  Food Standards Agency,
  Room 2C Aviation House,
  125 Kingsway,
  London WC2B 6NH
  openness.team@foodstandards.gsi.gov.uk

  Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad yr adolygiad mewnol, gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Yn gyffredinol, ni all y Comisiynydd Gwybodaeth ddod i benderfyniad oni bai eich bod eisoes wedi manteisio’n llawn ar broses gwyno’r ASB. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ysgrifennu at Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

  Neu drwy fynd i wefan y Comisiynydd (dolen ar ochr dde’r dudalen hon).

  Rhagor yn yr adran hon