Adolygu'r broses o alw a thynnu cynhyrchion yn ôl

Diweddarwyd ar:
27 Chwefror 2017
Logo'r Asiantaeth Safonau Bwyd
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), ynghyd â Safonau Bwyd yr Alban, yn cynnal prosiect i ddeall mwy am drefniadau galw bwyd yn ôl yn y sector manwerthu bwyd.

Nid yw'r system ar gyfer galw a thynnu cynhyrchion yn ôl erioed wedi'i hadolygu o'r blaen. Mae'r ASB a ​Safonau Bwyd yr Alban o'r farn ei bod yn amser edrych ar sut mae pethau'n gweithio er mwyn sicrhau bod gennym y system fwyaf effeithiol i bawb – defnyddwyr, gweithredwyr busnesau bwyd a rheoleiddwyr fel ei gilydd.

Nod y prosiect yw nodi beth sy'n gweithio'n dda ar hyn o bryd, a ble gellir gwella'r broses er mwyn diogelu a hysbysu defnyddwyr yn well.

Rydym wedi sefydlu Grŵp Cyfeirio o Randdeiliaid Allanol sy'n cynnwys cyrff sy'n cynrychioli'r diwydiant, defnyddwyr a rheoleiddwyr, i'n helpu i ddehongli canfyddiadau ymchwil a nodi argymhellion i wella'r system bresennol.

Isod, mae papurau cyfarfod y grŵp hwn, yn ogystal â diweddariadau ar gynnydd y prosiect. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys:

  • sut mae'r system bresennol yn gweithio
  • ein dull o gasglu tystiolaeth ac ymchwil
  • dadansoddi ystadegau ar alw cynhyrchion yn ôl
  • cymharu â systemau rhyngwladol eraill
  • sut ydym ni'n ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y gwaith hwn.

Lle'r ydym ni'n nodi newidiadau a gwelliannau, rydym ni'n bwriadu dechrau bwrw ymlaen â'r rhain yn ystod haf 2017.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ​David.Lowe@foodstandards.gsi.gov.uk neu Tracy.Bishop@foodstandards.gsi.gov.uk