Porth Cynllunio

 
 1. Planning (cy)
 2. Yr Arolygiaeth Gynllunio
 3. Yr Arolygiaeth Gynllunio

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Mae gwaith Yr Arolygiaeth Cynllunio yn cynnwys cynllunio seilwaith cenedlaethol o dan broses Deddf Cynllunio 2008  fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 2011; prosesu  apeliadau cynllunio a gorfodi; cynnal archwiliadau i gynlluniau lleol ac amserlenni codi treth seilwaith cymunedol. Mae’r Arolygiaeth hefyd yn ymwneud ag ystod eang o waith achos arall sy’n gysylltiedig â chynllunio gan gynnwys apeliadau ar ganiatâd ar gyfer adeiladau rhestredig, apeliadau hysbysebion, ac adrodd ar geisiadau cynllunio a alwyd i mewn ar gyfer cael penderfyniad gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol , neu, yng Nghymru, Llywodraeth Cymru.  
Darllenwch fwy >>

Canolfan y Cyfryngau

Mae Swyddfa’r Wasg ar agor o 09:00 tan 17:00 dydd Llun tan ddydd Gwener, er mwyn ymateb i ymholiadau gan y cyfryngau yn unig. Y rhif ffôn yw 0303 444 5004 - pressoffice@pins.gsi.gov.uk. Ar gyfer ymholiadau nad ydynt yn gysylltiedig â’r cyfryngau, gweler y dudalen cysylltwch â ni. Cyhoeddir datganiadau i’r wasg ar GOV.uk.

Apeliadau

Y gwasanaeth apeliadau ac arweiniad yn ymwneud ag:

 • Apeliadau Cynllunio
 • Apeliadau gan Ddeiliaid Tai
 • Apeliadau Gorfodi
 • Apeliadau Hysbysebion
 • Apeliadau Cadw ac Ailblannu Coed
 • Cynigion Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol

Dysgwch fwy yma am broses cynllunio Deddf Cynllunio 2008 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 2011) y seilwaith cenedlaethol, fel y mae’n gymwys i Gymru a Lloegr. 

Hefyd cewch chi weld manylion ceisiadau prosiectau a ragwelir a rhai byw ar gyfer caniatâd datblygu.

Gwaith Achos Cefn Gwlad, Mynediad a'r Amgylchedd

 • Hawliau Tramwy
 • Mynediad - Apeliadau Cyfyngu a Hysbysu
 • Apeliadau Amgylcheddol
 • Atodlen 14

Cynlluniau Datblygu Lleol

Y cynllun lleol sy’n gosod y polisïau cynllunio mewn ardal awdurdod lleol.

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gweld y manylion cysylltu cyffredinol i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Gwybodaeth Gorfforaethol

I weld gwybodaeth gorfforaethol yr Arolygiaeth Gynllunio ewch i tudalennau’r Arolygiaeth Gynllunio ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae’r gwybodaeth yn cynnwys:

 • Adroddiadau Blynyddol
 • Rhyddid Gwybodaeth
 • Swyddi
 • Gwybodaeth Caffael ac Eglurder

Cyngor i Arolygwyr

Cyngor i Arolygwyr ar bynciau cynllunio fel tai a dylunio yn ogystal â mathau eraill o waith achos.

Adborth

Croesawn awgrymiadau ac ymholiadau ynghylch pob agwedd ar ein gwaith ac os oes gennych gŵyn gofynnwn eich bod yn defnyddio’r ffurflen adborth i ddweud wrthym amdani.

Ystadegau

Adroddiadau ystadegol mewn blynyddoedd ariannol.

westiynau Cyffredin

Sut ydw i’n gwneud apêl? Pa fath o ffurflen sydd ei hangen arnaf?