Porth Cynllunio

 
  1. About Us
  2. Legal Information
  3. Ymwadiad

Ymwadiad

Oes Angen Caniatâd

Mae hwn yn ganllaw rhagarweiniol ac nid yw'n ddiffiniol o ffynhonnell gwybodaeth gyfreithiol.

Cynllunio Gwybodaeth

Os ydych mewn unrhyw amheuaeth, dylech gysylltu â'ch awdurdod cynllunio lleol cyn gwneud unrhyw waith.

Rheoliadau Adeiladu

Mae'r cynnwys Rheoliadau Adeiladu ar y Porth Cynllunio yn eich darparu gyda lefel ymarferol o arweiniad er mwyn eich galluogi i ddeall yn well sut y gallai'r Rheoliadau Adeiladu effaith ar brosiect adeiladu yr ydych yn ei wneud neu ei ystyried.

Nid yw hwn yn ddehongliad pendant o'r Rheoliadau Adeiladu. Oni bai fod gennych wybodaeth resymol gwaith adeiladu adeilad fyddai'n ddoeth cyn i unrhyw waith ddechrau i gael cyngor proffesiynol priodol sy'n berthnasol i'r gwaith adeiladu yr ydych am ei wneud (ee gan bensaer, peiriannydd strwythurol, syrfëwr adeiladu, peiriannydd gwresogi neu arbenigol ffenestr newydd) ac i ddewis adeiladwr cofrestredig, neu osodwr cofrestredig, i wneud y gwaith.

 

Ymwadiad Cyffredinol

Rydym yn gofyn i bob darparwr o wybodaeth er mwyn sicrhau cywirdeb a chyflawnrwydd eu gwybodaeth. Am y rheswm hwn, rydym yn darparu'r wybodaeth heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, boed yn ddiamwys neu'n oblygedig, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd ar gyfer pwrpas penodol, heb dor-cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb.

Mae'r wybodaeth a ddarperir ar neu drwy gyfrwng y Porth yw fod yn addysgiadol yn unig, ac yn cael ei ddarparu ar sail "fel y mae" ac "fel y mae ar gael". Rydym yn eich annog i arfer disgresiwn wrth ddefnyddio'r Porth ac i geisio cyngor annibynnol. Rydych yn cydnabod y bydd unrhyw ddibyniaeth ar unrhyw wybodaeth a gafwyd neu a dderbynnir drwy'r Porth fod ar eich risg eich hun yn unig. Nid yw'r Porth Cynllunio yn cymeradwyo unrhyw gynnyrch masnacholpenodol, gwasanaeth neu sefydliad trwy dderbyn hysbysebu a nawdd ar y wefan.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau y Porth yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu bod y Porth, neu y gweinyddwyr yn ei gwneud yn ar gael yn rhydd o firysau. Ni fydd fyddwn yn atebol am esgeulustod (ac eithrio ar gyfer atebolrwydd personol neu farwolaeth), unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, anuniongyrchol neu ganlyniadol golled neu ddifrod, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw sy'n deillio o neu mewn cysylltiad â defnydd y Porth.