Planning Portal

 

Reoliadau Adeiladu

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer defnyddwyr sy’n weddol gyfarwydd â Rheoliadau Adeiladu a’r System Reoli Adeiladu.

Bellach, mae gan Gymru gyfrifoldeb am y rhan fwyaf o swyddogaethau o dan Ddeddf Adeiladu 1984, gan gynnwys gwneud Rheoliadau Adeiladu.

Gall Reoliadau Adeiladu a chanllawiau cymeradwy amrywio o wlad i wlad. Gall y gofynion fod yn wahanol yng Nghymru o’u cymharu â Lloegr. Dylai defnyddwyr ofalu eu bod yn edrych ar y canllawiau priodol ar gyfer y wlad dan sylw.

Ffyrdd o gael caniatâd

Bydd y broses o gael caniatâd yn amrywio gan ddibynnu a ydych yn dewis defnyddio gwasanaethau Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol neu Arolygydd wedi’i Gymeradwyo.

Dogfennau cymeradwy

Gallwch weld fersiynau diweddaraf y Dogfennau Cymeradwy ar gyfer 14 "Rhan" dechnegol gofynion y Rheoliadau Adeiladu yma.

Penderfyniadau ac apeliadau

Mae penderfyniadau ac apeliadau yn ddwy drefn sy’n caniatáu i’r Ysgrifennydd Cymunedau a Llywodraeth Leol neu Weinidogion Llywodraeth Cymru ddyfarnu mewn anghydfod.

Polisi a Deddfwriaeth Adeiladu

Mae sawl darn o ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i safonau eiddo neu adeiladu ac, yn dibynnu ar y math o eiddo ac a oes unrhyw waith adeiladu yn digwydd, gall un neu fwy fod yn berthnasol ar unrhyw adeg benodol.

Adeiladau Gwyrdd

Mae rhannau o’r Rheoliadau Adeiladu a’r EPC Adeiladu yn ceisio helpu i ostwng allyriadau carbon a diogelu’r amgylchedd.

Canllawiau Arfer Da

Mae’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn cyhoeddi canllawiau arfer da i ategu polisïau a rhoi cyngor ar y ffyrdd gorau o gyflawni nodau technegol penodol.