Planning Portal

 

A oes angen caniatâd arnoch?

Yn yr adran hon fe welwch gyfarwyddyd ynghylch cynllunio a rheoliadau adeiladu ar gyfer llawer o brosiectau cyffredin sy’n ymwneud â gwaith adeiladu. Gallwch:

  • ddefnyddio ein rhestr Prosiectau Cyffredin ar ochr dde’r dudalen hon i ddod o hyd i gyfarwyddyd ynghylch y gwaith adeiladu sydd gennych mewn golwg
  • gweld, yn yr adran ‘Eich cyfrifoldebau’, pa faterion pwysig eraill y dylech eu hystyried cyn dechrau ar unrhyw waith
  • ar ôl darllen ac ystyried y cyfarwyddyd ynghylch p’un a oes arnoch angen caniatâd cynllunio neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ai peidio, darganfod 'Beth y dylech ei wneud nesaf'.Canllaw bach

Canllaw bach

Mae ein canllaw bach yn darparu eglurhad gweledol y rheolau datblygu a ganiateir ar gyfer prosiectau penodol.

Eich cyfrifoldebau

With all building work, the owner of the property (or land) in question is ultimately responsible for complying with the relevant planning rules and building regulations.

Find out more about:
Your responsibilities

Prosiectau Cyffredin

In this section you will find planning and building regulations guidance for many common building work projects for the home. You can also read case studies outlining people's real experience of tackling a number of the projects.

Project name Reset Mini guide Case study
Hysbysebion ac Arwyddion Cyffredinol
Isloriau Deiliaid Tai
Bio-màs Deiliaid Tai
Boeleri a Systemau Gwresogi Deiliaid Tai
Nenfydau a Lloriau Deiliaid Tai
Newid Defnydd Busnes
Ystafelloedd Gwydr Deiliaid Tai
Decin Deiliaid Tai
Addurno Deiliaid Tai
Dymchwel Cyffredinol
Drysau a Ffenestri Deiliaid Tai Ffenestri Astudiaeth Achos
Draeniau a Charthffosydd Deiliaid Tai
Offer trydanol Deiliaid Tai
Estyniadau Deiliaid Tai Estyniadau Astudiaeth Achos
Waliau allanol Deiliaid Tai Waliau Astudiaeth Achos
Ffasgïau Deiliaid Tai
Ffensys, Gatiau a Waliau Gerddi Deiliaid Tai
Fflatiau a Fflatiau Deulawr Deiliaid Tai
Ffliwiau, Simneiau neu Bibelli Carthion ac Awyr Deiliaid Tai
Simneiau ar gyfer systemau microgynhyrchu (annomestig) Annomestig
Tanciau Tanwydd Deiliaid Tai
Addasu Garej Deiliaid Tai
Addurniadau Gatiau Deiliaid Tai
Pympiau Gwres Deiliaid Tai
Pympiau gwres (annomestig) Annomestig
Cloddiau Uchel Deiliaid Tai
Trydan Dŵr Deiliaid Tai
Inswleiddio Deiliaid Tai
Waliau Mewnol Deiliaid Tai
Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi Deiliaid Tai
Goleuadau Deiliaid Tai
Addasu Atig Deiliaid Tai Addasu Atig Astudiaeth Achos
Cynlluniau Microgynhyrchu Gwres a Phŵer Cyfun Deiliaid Tai
Adeiladau Allan Deiliaid Tai
Patio a Lôn y Tŷ Deiliaid Tai
Palmantu eich Gardd Flaen Deiliaid Tai
Portshys Deiliaid Tai Portshys Canllaw bach
To Deiliaid Tai
Antenâu Lloeren, Teledu a Radio Deiliaid Tai
Siopau Busnes
Paneli Solar Deiliaid Tai
Paneli solar (annomestig) Annomestig
Coed a Gwrychoedd Cyffredinol
Ategu Deiliaid Tai
Warysau ac Adeiladau Diwydiannol Busnes
Tyrbinau Gwynt Deiliaid Tai
Gweithio Gartref Busnes