Yn y cartref a hamdden

Yn yr adran hon hefyd

Cofrestrwch eich tanc carthion chi

Os nad oes prif ddraeniad yn eich cartref, bydd angen i chi drin eich carthion domestig eich hun a chofrestru eich tanc septig neu uned trin carthion. Darganfyddwch sut i wneud hynny.

Gwastraff

Sut i ymdrin â’ch gwastraff tŷ ac atal tipio anghyfreithlon.

Newid yn yr hinsawdd

Darganfyddwch pam bod sychder yn digwydd a beth y gallwch ei wneud i arbed dŵr yn eich cartref.  Darllenwch am gynlluniau sychder ac unrhyw gyfyngiadau dŵr sydd mewn grym.

Newid arfordirol

Dewch i gael gwybod sut rydym yn rheoli newid arfordirol a sut mae’n effeithio arnoch chi.

Bywyd gwyllt a chadwraeth

Darganfyddwch sut i reoli rhywogaethau ymledol fel Llysiau’r Dial, neu darllenwch am y gwaith yr ydym yn ei wneud i warchod cynefinoedd gwerthfawr.

Bod yn wyrdd

Awgrymiadau ymarferol a gwybodaeth i’ch helpu i leihau eich effaith amgylcheddol

Llygredd

Gwybodaeth am lygredd awyr, halogi tir, llygredd niwclear, llygredd dŵr ac aroglau. 

Ynni niwclear

Darganfyddwch am ein rôl mewn rheoleiddio a sut yr ydym yn gwarchod pobl a’r amgylchedd.

Newyddion a digwyddiadau

Darllenwch eitemau newyddion a darganfyddwch wybodaeth am ddigwyddiadau amgylcheddol a gynhelir yn y dyfodol.