Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Directgov ar eich ffôn symudol

Mae Directgov ar gael ar bob ffôn symudol sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd. Os ydych chi ar grwydr neu os nad oes cyfrifiadur wrth law, gallwch ddefnyddio eich ffôn i gael yr wybodaeth deithio ddiweddaraf, i ddod o hyd i'ch meddyg agosaf, i ddysgu am gymorth gyda chostau gofal plant a llawer mwy.

Sut i'w gael

I ddefnyddio'r gwasanaeth, anfonwch y gair MOBILE mewn neges destun i 83377 (codir tâl ar y gyfradd safonol). Yna, byddwch yn cael neges destun gyda dolen ynddi. Cliciwch ar y ddolen i weld Directgov symudol.

Neu, teipiwch m.direct.gov.uk ar borwr rhyngrwyd eich ffôn.

I'w gwneud yn haws i ddychwelyd i Directgov Symudol, dewiswch 'Bookmark', 'Add bookmark' neu 'Favourites' ar eich ffôn. Cofiwch y bydd hyn yn amrywio yn ôl y math o ffôn sydd gennych, felly edrychwch yn llawlyfr defnyddiwr eich ffôn i gael help.

Anfon neges destun atom

I gael mynediad hwylusach fyth at Directgov symudol, gallwch anfon neges destun gydag enw'r gwasanaeth y mae arnoch ei eisiau i 83377.

Yna, bydd Directgov yn anfon neges destun a fydd yn cynnwys dolen yn ôl atoch. Yr unig beth y bydd angen i chi ei wneud yw agor y ddolen, a bydd yn mynd â chi at y dudalen briodol ar Directgov symudol.

Anfonwch un o'r geiriau allweddol hyn i 83377

 • Anfonwch y gair JOBS i chwilio drwy fwy na 400,000 o gyfleoedd swyddi gan y Ganolfan Byd Gwaith.
 • Anfonwch y gair TRAVEL i ganfod a oes unrhyw oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ar y ffyrdd neu i chwilio am amserlenni trên i weld amserau gadael a chyrraedd
 • Anfonwch y gair BLUE i ddod o hyd i doiledau cyhoeddus, gorsafoedd petrol a mannau parcio Bathodyn Glas i bobl anabl
 • Anfonwch y gair ONLINE i chwilio am eich canolfan UK online agosaf i gael mynediad at gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd yn rhad
 • Anfonwch y gair PASSPORT i ddod o hyd i swyddfeydd Gwirio ac Anfon, swyddfeydd cyfweliadau a swyddfeydd rhanbarthol

Dim ond pris neges destun arferol y byddwch yn ei dalu – bydd y negeseuon a gewch gan Directgov am ddim.

Rhaglen Newyddion Teithio

Mae Directgov wedi lansio rhaglen 'Newyddion Teithio' rhad ac am ddim ar gyfer yr iPhone a ffonau Android.

Gallwch ddefnyddio'r rhaglen i chwilio am newyddion teithio sy'n ymwneud â threnau, y ffyrdd, trenau tanddaearol, llongau fferi a thramiau. Fe gewch wybodaeth fanwl ynghylch y math o oedi, yr ardaloedd sydd wedi'u heffeithio a difrifoldeb y digwyddiad. Dangosir y canlyniadau gan ddefnyddio mapiau Google.

Ewch i'r 'App store' os oes gennych chi iPhone, neu i'r 'Android Market' os oes gennych chi ffôn Android. Chwiliwch am 'Travel News' er mwyn dod o hyd i'r rhaglen.

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys newyddion teithio yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Cynlluniwr taith

Edrychwch ar Directgov Symudol cyn cychwyn ar daith i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am deithio a thrafnidiaeth. Yn ogystal â hysbysiadau teithio ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus a ffyrdd ledled y DU, gallwch chwilio am amserau gadael a chyrraedd trenau.

Gwasanaethau Bathodyn Glas

Nodwch leoliad er mwyn dod o hyd i'r toiledau cyhoeddus, y gorsafoedd petrol a'r mannau parcio Bathodyn Glas agosaf ynghyd â mapiau i'ch helpu i ddod o hyd iddynt.

Chwilio am wasanaethau lleol

Chwiliwch am amrywiaeth o wasanaethau lleol. Gallwch ddod o hyd i gyngor cyfreithiol yn lleol, manylion cyswllt eich cyngor, swyddfeydd pasport rhanbarthol, swyddfeydd cyfweliadau a Swyddfeydd Post sy'n cynnig gwasanaeth Gwirio ac Anfon Pasbortau, yn ogystal â chanolfannau UK Online.

Gwasanaethau iechyd lleol ar eich ffôn symudol

Gallwch hefyd chwilio am wasanaethau lleol y GIG gan gynnwys meddygon, deintyddion, optegwyr a fferyllwyr yn eich ardal leol, neu gallwch anfon neges destun er mwyn trefnu i restr o gyfleusterau iechyd lleol gael eu hanfon yn uniongyrchol i'ch ffôn symudol.

Canllawiau cyflym

Porwch drwy'r adran 'Gwybodaeth' i gael canllawiau cyflym yn ymwneud ag arian, cartrefi ac eiddo, dysgu, teithio, pasbortau a chymorth cyfreithiol.

Cyhoeddiadau cyhoeddus

Ewch i adran 'Cyhoeddiadau cyhoeddus' Directgov i gael hysbysiadau terfysgaeth, cyhoeddiadau'r llywodraeth a chyngor mewn argyfwng.

Y gost

Yn yr un modd â'r wefan, ni fydd Directgov yn codi tâl arnoch am ddefnyddio'i wasanaethau symudol. Fodd bynnag, gallai gweithredwr rhwydwaith eich ffôn symudol godi tâl arnoch am ddefnyddio'r rhyngrwyd ar eich ffôn. Bydd y costau'n amrywio gan ddibynnu ar eich cytundeb ffôn felly holwch eich gweithredwr i gael gwybod am dariffau.

Cysylltu â Directgov symudol drwy byrth

Gallwch gael gafael ar Directgov symudol hefyd ar hafan rhwydweithiau, a elwir hefyd yn byrth, megis:

 • T-mobile web 'n' walk
 • 02 Active
 • Orange World

Fel arfer hafan eich rhwydwaith yw'r dudalen gyntaf a welwch pan fyddwch yn cysylltu â'r rhyngrwyd ar eich ffôn. Chwiliwch am y ddolen i Directgov y tro nesaf y byddwch yn cysylltu.

Gwasanaeth sy'n ennill gwobrau

Gwobr Cyfathrebu Da mewn Technoleg Symudol 2007

Enillodd Directgov Symudol Wobr Cyfathrebu Da mewn Technoleg Symudol 2007, sy'n wobr uchel ei pharch. Mae gwasanaethau Directgov newydd yn cael eu hychwanegu drwy'r amser, felly cadwch lygad am y datblygiadau diweddaraf.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Ymunwch i iacháu eich hun!

Ymunwch â Change4Life – helpu pob teulu i fwyta’n iach, symud mwy a byw’n hirach

Arbed ynni

Gwnewch eich cartref yn fwy effeithlon drwy gael grant

Allweddumynediad llywodraeth y DU