Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Eich preifatrwydd

Mae'r dudalen hon yn esbonio ein polisi preifatrwydd a sut y byddwn yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi amdanoch eich hun wrth ymweld â'r wefan hon.

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei chasglu gennych. Rydym yn defnyddio'r dechnoleg a'r feddalwedd amgryptio ddiweddaraf i ddiogelu eich data, ac yn glynu wrth safonau diogelwch llym i rwystro defnydd ohono heb awdurdod.

Pa wybodaeth y byddwn ni'n ei chasglu?

Rydym yn casglu tri math gwahanol o wybodaeth gan ymwelwyr â safle Directgov: adborth (drwy ymwelwyr yn anfon negeseuon e-bost atom), arolygon boddhad cwsmeriaid (drwy arolygon ffenestr naid ar-lein) a gwybodaeth am ddefnyddio'r safle, drwy ddefnyddio briwsion a thechnegau tagio tudalennau, gan gynnwys JavaScript.

Adborth

Rydym yn croesawu eich sylwadau.

Os byddwch yn anfon neges e-bost atom yn gofyn am wybodaeth neu gyngor nad ydym mewn sefyllfa i'w roi, mae'n bosib y byddwn yn anfon eich e-bost i'r adran llywodraeth, yr asiantaeth weithredol neu'r Corff Cyhoeddus Anadrannol perthnasol a all gynnig rhagor o gymorth i chi o bosib. Mae'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) a Student Finance England yn enghreifftiau o rai cyrff allanol sy'n darparu gwasanaethau ar Directgov.

Ar ôl i ni eich ateb, byddwn yn cadw cofnod o'ch neges am chwe mis, ar y mwyaf, at ddibenion cyfeirio ac archwilio, ac ar ôl hynny fe wnawn ei dileu.

Gwybodaeth am ddefnyddio’r safle

Briwsion

Darnau o ddata yw briwsion sy'n cael eu creu'n aml pan fyddwch chi'n ymweld â gwefan, a'r rheini'n cael eu storio yng nghyfeiriadur briwsion eich cyfrifiadur. Crëir briwsion pan fyddwch chi'n ymweld â Directgov.

Mae ein briwsion yn storio rhif ar hap ar eich cyfrifiadur i'n galluogi ni i gyfrif sawl gwaith y bydd defnyddwyr yn dychwelyd i'n safle.

Nid yw'r briwsion yn cynnwys dim gwybodaeth bersonol amdanoch chi, ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddwyr unigol.

Os byddwch chi'n defnyddio'r cynghorydd budd-daliadau, bydd yn storio briwsionyn ar eich cyfrifiadur wrth i chi ddefnyddio'r gwasanaeth. Os na fyddwch chi'n gadael iddo osod y briwsionyn ar eich cyfrifiadur, ni fydd y gwasanaeth yn gweithio.

Fe allwch chi osod eich porwr i beidio â chaniatáu briwsion. Os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hyn, cysylltwch â ni, gan roi manylion am y math o borwr yr ydych chi'n ei ddefnyddio, ac fe wnawn ein gorau glas i'ch helpu.

Tagio tudalennau

Rydym yn defnyddio JavaScript i grynhoi a dadansoddi patrwm defnydd cwsmeriaid o’r holl wefannau sy’n rhan o barth Directgov. Mae hyn yn rhoi data i ni am y ffordd y byddwch yn defnyddio’r wefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i newid golwg y wefan a'r wybodaeth sydd ynddi. Nid yw hyn yn casglu dim gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr na gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydyn nhw.

Weithiau, rydym yn tagio tudalennau ar y wefan hon yn ystod ymgyrchoedd hyrwyddo, drwy ddefnyddio tagiau picsel (gelwir y rhain weithiau’n dagiau sbotlamp neu ffaglau gwe). Mae’r tagiau hyn yn ein galluogi i ganfod pa hysbysebion sy’n llwyddo i ddenu defnyddwyr at ein safle(oedd) rhyngrwyd. Drwy ddefnyddio’r dechnoleg hon, mae’r wybodaeth a gasglwn ac a rannwn yn wybodaeth ddienw ac nid yw’n cynnwys manylion personol.

Gallwch ddiffodd JavaScript ar eich cyfrifiadur. Os hoffech chi gael cyngor am sut i ddiffodd JavaScript, cysylltwch â ni, gan roi manylion am y math o borwr yr ydych yn ei ddefnyddio, ac fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu. Ni ddylai diffodd JavaScript eich rhwystro rhag mynd i wefan Directgov.

Beth fydd yn digwydd wrth ddilyn dolen i safle arall?

Ni fyddwn yn trosglwyddo dim gwybodaeth bersonol y byddwch wedi ei rhoi i ni i unrhyw safle arall

Mae gan Directgov ddolenni i wefannau eraill - i adrannau'r llywodraeth ac i sefydliadau eraill. Dim ond i’n safle ni y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylech fod yn ymwybodol o hynny bob tro y byddwch yn symud i safle arall. Darllenwch ddatganiad preifatrwydd unrhyw safle(oedd) sy'n casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi.

Ni fyddwn yn trosglwyddo dim gwybodaeth bersonol y byddwch wedi ei rhoi i ni i safle arall.

Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn mynd i safle Directgov drwy safle arall?

Pan gewch eich cyfeirio at safle Directgov o safle arall (boed hwnnw’n safle trydydd parti neu’n safle llywodraeth) mae'n bosib y cawn wybodaeth bersonol amdanoch chi gan y safle(oedd) arall(eraill). Dylech ddarllen y polisïau preifatrwydd sy’n berthnasol i safleoedd o’r fath, gan y bydd y rhain yn llywio’r ffordd y defnyddir unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch wrth fynd i safle o’r fath ac a roddir i Directgov.

Gweld y wybodaeth amdanoch a chysylltu â Directgov

Os byddwch chi'n dymuno gweld cofnod unrhyw ohebiaeth y byddwch wedi'i hanfon atom, neu os oes gennych chi ymholiad neu gŵyn ynghylch y polisi preifatrwydd hwn neu am y safle, fe allwch chi gysylltu â ni drwy e-bost.

Newidiadau yn y polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn cynnwys fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Drwy gadw golwg ar y dudalen hon yn rheolaidd, bydd modd i chi wybod bob amser pa wybodaeth y byddwn yn ei chasglu, sut y byddwn yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn ni’n ei rhannu gyda phobl eraill.

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU