Jump to site navigation [j]

Croeso i wefan y Swyddfa Gartref

Rydym yn rhoi diogelu'r cyhoedd yn glir wrth wraidd ein gwaith i wrthsefyll terfysgaeth, lleihau troseddau, darparu polisïau effeithiol, diogelu ein ffiniau a diogelu hunaniaeth bersonol.

Ein strategaeth

Cydweithio i ddiogelu'r cyhoedd

Rydym am i bobl deimlo'n ddiogel, ac yn hyderus yn eu cartrefi a'u cymdogaethau, fel y gallant fyw yn rhydd, cyfrannu at gymdeithas a ffynnu yn eu bywydau bob dydd. Mae strategaeth y Swyddfa Gartref yn nodi ein cyfeiriad am y tair blynedd nesaf ar gyfer ystod lawn ein gwaith.

Darllenwch am yr hyn rydym yn bwriadu ei gyflawni, sut rydym yn bwriadu ei gyflawni, a'r mesurau y byddwn yn eu defnyddio i asesu ein cynnydd yn Strategaeth y Swyddfa Gartref.

Amcanion adrannol

Rydym yn cydweithio â'n partneriaid a'r cyhoedd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i:

 • helpu pobl i deimlo'n ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau
 • lleihau troseddau, yn enwedig troseddau treisgar a throseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau ac alcohol
 • arwain plismona gweladwy, ymatebol ac atebol
 • diogelu'r cyhoedd rhag terfysgaeth
 • diogelu ein ffiniau a rheoli ymfudo er budd ein gwlad
 • diogelu hunaniaeth pobl a breintiau dinasyddiaeth
 • cefnogi'r broses o weinyddu cyfiawnder mewn modd effeithlon ac effeithiol

Cewch ragor o wybodaeth am ein diben a'n hamcanion, a sut rydym yn diwygio'r Swyddfa Gartref i'w cyflawni drwy ddarllen O Wella i Weddnewid.

Ein gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd y gwnaethom eu datblygu gyda'n staff a'n rhanddeiliaid yn sail i'r modd y byddwn yn cyflawni ein hamcanion, ac yn arwain ein hymddygiad bob dydd:

 • rydym yn cyflawni er budd y cyhoedd
 • rydym yn broffesiynol ac yn arloesol
 • rydym yn gweithio'n agored ac yn gydweithredol
 • rydym yn trin pawb â pharch

Cyhoeddiadau

Rydym yn cyhoeddi nifer o adroddiadau a dogfennau strategaeth ar fusnes y Swyddfa Gartref a allai fod o ddiddordeb i aelodau o'r cyhoedd.

Manylion cyswllt y Swyddfa Gartref

Dim ond ymholiadau sy'n gysylltiedig â chyfrifoldebau canolog y Swyddfa Gartref y dylid eu hanfon i'r cyfeiriad isod. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â mewnfudo, lloches, y gwasanaeth prawf cenedlaethol, y gwasanaeth carchardai, ymchwil ac ystadegau'r Swyddfa Gartref, cardiau adnabod, pasbortau neu fisâu, ewch yn uniongyrchol i dudalennau cyswllt y gwefannau uchod.

Home Office
Direct Communications Unit
2 Marsham Street
London SW1P 4DF
Ffôn: 020 7035 4848 (09:00-17:00 Llun-Gwen)
Ffacs: 020 7035 4745
Minicom: 020 7035 4742 (09:00-17:00 Llun-Gwen). Noder mai gwasanaeth i aelodau o'r cyhoedd sydd â nam ar eu clyw yw'r gwasanaeth hwn.
E-bost: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Gweithdrefnau cwyno a sut i gysylltu â ni

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth effeithlon a chwrtais i chi, ond  mae'n anochel y bydd pethau yn mynd o'i le o bryd i'w gilydd.

Rhowch wybod i ni pan fydd hyn yn digwydd fel y gallwn unioni materion cyn gynted â phosibl. Yn yr un modd, os oes gennych unrhyw awgrymiadau am sut y gallwn wella ein gwasanaeth yn gyffredinol, byddwn yn fwy na pharod i wrando.

Cwynion cyffredinol

Ysgrifennwch at:

Home Office
Direct Communications Unit
2 Marsham Street
London SW1P 4DF
Ffôn: 020 7035 4848
Ffacs: 020 7035 4745
Minicom: 020 7035 4742
E-bost: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Cwynion yr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo

Gweler y dudalen gwynion ar wefan yr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo (new window), sy'n egluro pa ran o'r Asiantaeth y dylid anfon cwyn iddi ac ar gyfer pa fath o gwyn.

Cwynion am yr heddlu

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gwyno am yr heddlu:

 • Ewch i'ch gorsaf heddlu leol - Gallwch fynd i orsaf yr heddlu a gofyn am gael gweld uwch swyddog yr heddlu. Bydd hi neu ef yn eich cynghori ar sut i gofrestru eich cwyn
 • Gallwch gysylltu â Chomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu a fydd yn cysylltu â'r heddlu ar eich rhan

Ysgrifennwch at:

Independent Police Complaints Commission
90 High Holborn
London WC1V 6BH
Ffôn: 08453 002 002
Ewch i: www.ipcc.gov.uk
Ebost: enquiries@ipcc.gov.uk

Cwyno i sefydliadau eraill

Gallwch hefyd gysylltu â'r sefydliadau canlynol a gall pob un ohonynt ddarparu gwybodaeth am wneud cwyn i'r heddlu:

Home Office websites