Ieuan Wyn Jones AC

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ieuan Wyn Jones AC

Ieuan Wyn Jones

Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Ganed Ieuan Wyn Jones ym 1949 a’i addysgu yn Ysgol Ramadeg Pontardawe; Ysgol y Berwyn, y Bala; Coleg Polytechnig Lerpwl; a Phrifysgol Llundain.  Mae’n gyfreithiwr wrth ei gymwysterau.  Cyn cael ei ethol fel Arweinydd, bu’n Rheolwr Busnes y blaid yn y Cynulliad Cenedlaethol.  Bu hefyd yn gadeirydd ar y Pwyllgor Amaeth a Materion Gwledig tan fis Chwefror 2000.

Bu’n Aelod Seneddol dros Ynys Môn o 1987 tan 2001 ac Aelod Ynys Môn yn y Cynulliad ers 1999.  Ieuan Wyn Jones oedd Llywydd Plaid Cymru rhwng 2000 a 2003 ac ef ar hyn o bryd yw arweinydd Grŵp y Blaid yn y Cynulliad Cenedlaethol.      Yn ogystal, mae’n aelod o Bwyllgor Ewropeaidd a Materion Allanol y Cynulliad a Phwyllgor Rhanbarth y Gogledd.

Mae’n Gymro Cymraeg rhugl ac mae ganddo wraig a thri o blant.  Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau chwaraeon a hanes lleol.

Cysylltwch ag Ieuan Wyn Jones drwy e-bostio:
CorrespondenceMail-DFM@Wales.Gsi.Gov.Uk

Rydym yn ymrwymo i ymateb i ohebiaeth i weinidogion, yn cynnwys post electronig o fewn 17 diwrnod gwaith.

Mae portffolio Dirprwy Brif Weinidog Cymru yn cynnwys y canlynol:

• Darparu cymorth a chyngor i helpu busnesau yng Nghymru i sefydlu, tyfu, moderneiddio a datblygu;
• Hyrwyddo Cymru fel lleoliad i wneud busnes ac i fuddsoddi ynddo;
• Hyrwyddo allforion o Gymru; 
• Darparu safleoedd, adeiladau, gwasanaethau a chyfleusterau ar gyfer busnesau;
• Ailddefnyddio tir diffaith yng Nghymru, neu wella ei olwg;
• Gwelliannau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â datblygiadau diwydiannol a masnachol;
• Gweithgareddau Llygad Busnes;
• Y polisi ar gronfeydd strwythurol yr Undeb Ewropeaidd a rhaglenni cysylltiedig, ynghyd â'r gwaith o'u gweinyddu;
• Adfywio;
• Digwyddiadau mawr;
• Y cyfrifoldeb strategol am gyd-drefnu TGCh, gan gynnwys cyflwyno darpariaeth band eang i bob sector a hyrwyddo defnydd effeithiol o'r ddarpariaeth honno ymhlith busnesau;
• Darparu cymorth i annog dylunio ym myd diwydiant;
• Y polisi trafnidiaeth, gan gynnwys datblygu system drafnidiaeth integredig yng Nghymru;
• Trafnidiaeth ar y ffyrdd, gan gynnwys adeiladu, gwella a chynnal cefnffyrdd yng Nghymru, ac eithrio y rhannau hynny o Ail Groesfan Hafren a'r ffyrdd sy'n dynesu ati yng Nghymru (heb eu datganoli). Sylwch: cyfrifoldeb yr awdurdodau lleol yw pob ffordd nad yw'n gefnffordd);
• Darparu gwasanaethau trên i deithwyr, drwy gyfrwng rhyddfraint Cymru a'r Gororau;
• Diogelwch ar y ffyrdd, gan gynnwys darparu llwybrau mwy diogel i'r ysgol, a chludiant ar gyfer plant a phobl ifanc;
• Rheoleiddio croesfannau i gerddwyr yng Nghymru;
• Rheoleiddio darpariaethau parcio ar y stryd yng Nghymru;
• Cyllido a gweinyddu rhaglenni i awdurdodau lleol a chyrff eraill ar gyfer darparu amryw o gynlluniau a gwasanaethau trafnidiaeth;
• dot.cym.
Mae hefyd gan y Gweinidog cyfrifoldeb arweiniol am gyllid a chymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.