Jump to navigation

Croeso i wefan y Swyddfa Gartref

Mae’r wefan hon yn esbonio’r hyn y mae’r Swyddfa Gartref yn ei wneud am ein hamrywiaeth eang o gyfrifoldebau yn cynnwys: trosedd, plismona, cyfiawnder a mewnfudo.

Mae’r wefan hon hefyd yn darparu gwybodaeth ymarferol a chyngor yn cynnwys:

  • awgrymiadau atal trosedd
  • gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ddioddefwyr trosedd
  • gwahanol ffyrdd i hysbysu’r heddlu o drosedd
  • sut i ddod yn wirfoddolwr
  • beth i’w wneud os yw’ch cymuned yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • cyngor ar gyffuriau a gwybodaeth i rieni
  • beth sy’n digwydd yn y llys

Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae’r Swyddfa Gartref wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth i siaradwyr Cymraeg yn yr iaith o’u dewis. Mae’r wefan hon yn rhan o’r broses honno.

Nid yw’r adran Gymraeg yn cyfateb yn uniongyrchol i’r wefan Saesneg gan ei bod wedi’i chynllunio’n bwrpasol fel ei bod yn cynnwys gwybodaeth sy’n benodol i Gymru a phobl Cymru’n gyffredinol. Fel yn achos pob gwefan, mae’r adran hon yn cael ei datblygu a’i diweddaru’n barhaus, a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hychwanegu, fel y bydd yn dod ar gael.