Skip to content

Rhyddhau: Cyfrifiad 2011, Ystadegau Allweddol ac Ystadegau Cyflym ar gyfer adrannau etholiadol ac ardaloedd cynnyrch yng Nghymru

Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2013

Cyswllt

Emma White

Cyfrifiad 2011

census.customerservices@ons.gsi.gov.uk

Ffôn: +44 (0)1329 444972

Categorïau: Population, Population Estimates, Population Estimates by Age and Sex, People and Places, Households, Number of Households, International Migration

Amlder datgan: Bob deng mlynedd

Iaith: Cymraeg

Cwmpas daearyddol: Cymru

Dadansoddiad Daearyddol: Awdurdod Lleol/Sir

Enw(au)'r arolwg: Cyfrifiad

  • O blith y rheini â phrif iaith heblaw am Gymraeg neu Saesneg (3 y cant, 84,000), gallai 77 y cant (65,000) siarad Cymraeg neu Saesneg yn dda iawn neu'n dda.

  • Nododd 97 y cant (2.9 miliwn) o breswylwyr arferol yng Nghymru a oedd yn dair oed a throsodd mai Cymraeg neu Saesneg oedd eu prif iaith yn 2011.

  • Yr ail brif iaith fwyaf cyffredin yng Nghymru oedd Pwyleg (0.6 y cant, 17,000), ac yna Arabeg (0.2 y cant, 7,000).

  • Gostyngodd canran y preswylwyr arferol a oedd yn byw mewn cartref pâr priod un teulu lle'r oedd un aelod o'r cartref o leiaf o dan 65 oed o 50 y cant (1.4 miliwn) yn 2001 i 44 y cant (1.3 miliwn) yn 2011.

  • Cynyddodd canran y preswylwyr arferol a oedd yn byw mewn cartref pâr sy'n cyd-fyw  un teulu lle'r oedd un aelod o'r cartref o leiaf o dan 65 oed o 9 y cant (258,000) yn 2001 i 12 y cant (367,000) yn 2011.

  • Canran y boblogaeth o oedran gweithio, rhwng 16 a 74 oed, a oedd yn gyrru car neu fan i'r gwaith yng Nghymru oedd 67 y cant (919,000) yn 2011.

Mae'r data hwn, sef 'Ystadegau Allweddol ac Ystadegau Cyflym ar gyfer adrannau etholiadol ac ardaloedd cynnyrch yng Nghymru', yn dilyn yr Ystadegau Allweddol a gyhoeddwyd ar 11 Rhagfyr 2012 a rhoddir dadansoddiadau daearyddol mwy manwl o'r tablau hynny a thablau Ystadegau Cyflym manwl newydd ar gyfer rhai o nodweddion y bobl a oedd yn byw yng Nghymru ar 27 Mawrth 2011.

Mae'r bwletin ystadegol yn cyflwyno canfyddiadau allweddol o'r tablau Ystadegau Cyflym ychwanegol ar gyfer Cymru, ac o ran ystadegau ar yr iaith Gymraeg, ar gyfer awdurdodau unedol yng Nghymru.

Rhoddir y tablau Ystadegau Cyflym manwl newydd fel tablau cyfeirio ar gyfer Cymru ac awdurdodau unedol cyfansoddol.

Mae'r tablau Ystadegau Cyflym yn y gyfres hon, a'r Ystadegau Allweddol ac Ystadegau Cyflym a ryddhawyd ar gyfer awdurdodau unedol ar 11 Rhagfyr 2012, bellach ar gael ar gyfer wardiau, ardaloedd cynnyrch, cymunedau ac etholaethau seneddol drwy'r gwasanaeth Ystadegau Cymdogaethau.

Yn ogystal â'r tablau a'r sylwadau a nodir, mae delweddau data rhyngweithiol hefyd ar gael i helpu i ddehongli'r canlyniadau.

Cyhoeddir y data hwn ochr yn ochr â'r Ystadegau Cyflym ar gyfer wardiau ac ardaloedd cynnyrch yng Nghymru a Lloegr sy'n cynnwys yr un tablau Ystadegau Cyflym ar gyfer ardaloedd yng Nghymru a Lloegr, a bwletin ystadegol sy'n disgrifio nodweddion poblogaeth Cymru a Lloegr a rhanbarthau Lloegr.

Yn ystod 2013, bydd SYG yn rhyddhau croes-dablau rhwng nodweddion, megis oedran neu ethnigrwydd. Bydd hyn yn rhoi ffynhonnell ddata hyd yn oed fwy gwerthfawr a chyfoethog i'r nifer sy'n defnyddio'r cyfrifiad. Caiff dadansoddiadau pellach eu cyhoeddi yn ddiweddarach yn 2013.

Mae rhagor o wybodaeth am amcangyfrifon y cyfrifiad, gan gynnwys manylion am y fethodoleg a ddefnyddiwyd, a gwybodaeth am sut y caiff is-grwpiau eraill o'r boblogaeth eu cyfrif a'u diffinio, ar gael yng nghanllaw defnyddwyr Cyfrifiad 2011.

Mae rhagor o wybodaeth am addasrwydd at ddiben yr ystadegau yn y gyfres hon ar gael yn y papur Gwybodaeth am Ansawdd a Methodoleg (157.6 Kb Pdf) .

Dolenni mewnol cysylltiedig

Ystadegau Allweddol ar gyfer awdurdodau unedol yng Nghymru

Amcangyfrifon o boblogaeth a chartrefi Cymru

Prosbectws Cyfrifiad 2011

Caiff yr Ystadegau Gwladol hyn eu cynhyrchu yn unol â safonau proffesiynol uchel a'u rhyddhau yn unol â'r trefniadau a gymeradwywyd gan Awdurdod Ystadegau'r DU.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.