Skip to content

Rhyddhau: Cyfrifiad 2011, Amcangyfrifon o Boblogaeth a Chartrefi Cymru

Dyddiad rhyddhau: 16 Gorffennaf 2012

Cyswllt

Denise McGregor

Cyfrifiad 2011

census.customerservices@ons.gsi.gov.uk

Ffôn: +44(0)1329 444221

Categorïau: People and Places, Population

Amlder datgan: Bob deng mlynedd

Iaith: Cymraeg

Cwmpas daearyddol: Cymru

Dadansoddiad Daearyddol: Awdurdod Lleol/Sir

Enw(au)'r arolwg: Cyfrifiad

  • Ar noson y cyfrifiad, 3.06 miliwn oedd y boblogaeth yng Nghymru. Dyma'r boblogaeth fwyaf a gofnodwyd erioed.
  • Tyfodd y boblogaeth 153,300 yn ystod y 10 mlynedd ers y cyfrifiad diwethaf, gan godi o 2.9 miliwn yn 2001, cynnydd o 5.3 y cant. Dyma'r twf mwyaf yn y boblogaeth ers 1921.
  • Oedran canolrif y boblogaeth yng Nghymru oedd 41 oed, 40 oed i ddynion a 42 oed i ferched. Roedd hyn ddwy flynedd yn fwy na'r oedran canolrif o 39 yng Nghymru a Lloegr yn 2011. Yn 1911, 25 oed oedd yr oedran canolrif yng Nghymru a Lloegr.
  • Roedd canran y boblogaeth 65 oed a throsodd yng Nghymru yr uchaf a welwyd mewn unrhyw gyfrifiad, sef dros 18 y cant, cyfanswm o 563,000 o bobl.
  • Roedd 25,000 o breswylwyr yng Nghymru yn 90 oed a throsodd yn 2011, o gymharu â 19,000 yn 2001 a 700 yn 1911.
  • Yn 2011, roedd 178,000 o blant o dan bump oed yng Nghymru, 11,000 yn fwy nag yn 2001.

Y cyhoeddiad hwn, Amcangyfrifon o'r Boblogaeth a Chartrefi ar gyfer Cymru yng Nghyfrifiad 2011, yw'r datganiad cyntaf o ystadegau i gael eu cyhoeddi o'r cyfrifiad fel yr oedd ar 27 Mawrth 2011, ac mae wedi'i gyhoeddi ar y cyd ag Amcangyfrifon o'r Boblogaeth a Chartrefi ar gyfer Cymru a Lloegr yng Nghyfrifiad 2011.

Mae'r datganiad yn disgrifio poblogaeth breswyl arferol Cymru yn ôl oedran a rhyw, gan hefyd roi gwybodaeth am bynciau fel nifer y cartrefi a dwysedd poblogaeth ar noson y cyfrifiad.

Mae canlyniadau ar gael ar gyfer Cymru ac awdurdodau unedol cyfansoddol. 

Caiff yr ystadegau yn y datganiad hwn eu defnyddio fel sail i'r amcangyfrifon o'r boblogaeth ganol blwyddyn 2011 y disgwylir iddynt gael eu rhyddhau ym mis Medi 2012. Caiff yr amcangyfrifon ganol blwyddyn o'r boblogaeth rhwng 2002 a 2010 ei hail-lunio, maes o law, ar sail yr hyn a wyddom nawr o Gyfrifiad 2011.

Caiff rhagor o ganlyniadau o'r cyfrifiad eu rhyddhau yn nes ymlaen yn y flwyddyn, a bydd SYG yn llunio ac yn cyhoeddi ystadegau ar gyfer y DU gyfan ar ôl i bob un o dair swyddfa'r cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyhoeddi'r data perthnasol.  

Mae gwybodaeth am y termau a ddefnyddir yn y datganiad hwn i'w gweld yn y Diffiniadau a'r wybodaeth ategol (ar gael yn Saesneg yn unig). 

Mae rhagor o wybodaeth am addasrwydd diben yr ystadegau yn y datganiad hwn i'w gweld yn y papur Gwybodaeth am Sicrwydd a Methodoleg (152.8 Kb Pdf) (ar gael yn Saesneg yn unig). 

 

Gwybodaeth ddefnyddiol arall:

Datganiad newyddion

Pyramidiau rhyngweithiol o'r boblogaeth (ar gael yn Saesneg yn unig)

Amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi ar gyfer Cymru a Lloegr yng Nghyfrifiad 2011 (ar gael yn Saesneg yn unig)

Esbonio'r gwahaniaethau rhwng amcangyfrifon Cyfrifiad 2011 a'r amcangyfrifon o'r boblogaeth a ddygwyd ymlaen (152.8 Kb Pdf) (ar gael yn Saesneg yn unig)

Amcangyfrifon o'r boblogaeth ar gyfer y DU, Cymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon (ar gael yn Saesneg yn unig)

Canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2001 ar y boblogaeth yng Nghymru (ar gael yn Saesneg yn unig)

Prosbectws Cyfrifiad 2011 (ar gael yn Saesneg yn unig)

Geirfa Cyfrifad 2011 (ar gael yn Saesneg yn unig) 

Caiff yr Ystadegau Gwladol hyn eu cynhyrchu yn unol â safonau proffesiynol uchel a'u rhyddhau yn unol â'r trefniadau a gymeradwywyd gan Awdurdod Ystadegau'r DU.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.