Skip to content

Swyddfa Casnewydd

Heol Caerdydd
Casnewydd
De Cymru
NP10 8XG

Swyddfa Casnewydd

Ble ydym ni?

Mae safle Casnewydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) tua dwy filltir y tu allan i ganol dinas Casnewydd, wedi’i leoli mewn ardal braf ger plasty a pharc Tŷ Tredegar.  Mae Casnewydd yn un o ddinasoedd mwyaf newydd y DU ac mae’n borth i Dde Cymru.

Beth ydym yn ei wneud?

Swyddfa Casnewydd yw pencadlys corfforaethol y SYG.  Mae’r gwaith yma yn canolbwyntio ar gasglu a dadansoddi ystadegau economaidd, gyda phwyslais cynyddol ar ddata cymdeithasol. Mae ystod o wasanaethau corfforaethol, fel Adnoddau Dynol, Rheoli Gwybodaeth, Cyfathrebu a Chyllid wedi’u lleoli yma hefyd.

Fel yn y rhan fwyaf o sefydliadau, mae’r SYG yn cynnig cyfleoedd ar amrywiaeth o lefelau – o rolau gweinyddol i uwch-reolwyr.  Mewn unrhyw rôl, gallech eich cael eich hun yn delio â chwsmeriaid, sy’n cynnwys y cyhoedd, academyddion, busnesau, y wasg genedlaethol ac adrannau eraill y llywodraeth.

Pa gyfleusterau sydd ar y safle?

Mae gan y safle swyddfeydd cynllun agored, y mae’r rhan fwyaf ohonynt wedi’u haerdymheru, a chyfleusterau arlwyo helaeth gan gynnwys bwyty, siop a lolfa goffi.  Mae sawl maes parcio, sy’n darparu digonedd o leoedd parcio i’r holl staff.

Mae meithrinfa breifat ar y safle i blant rhwng tri mis a phedair oed, a chynllun chwarae cymorthdaledig yn ystod gwyliau ysgol i blant gweithwyr rhwng pump a 13 oed. 

Mae cyfleusterau iechyd hefyd gan gynnwys campfa, dosbarthiadau ioga a thylino.

Sut i ddod o hyd i ni

Ar y ffordd

Gadewch draffordd yr M4 ar Gyffordd 28.  Ar y gylchfan, cymerwch yr allanfa ag arwyddion i’r 'A48 Casnewydd'.  Ar y gylchfan nesaf, cymerwch y bedwaredd allanfa i’r SYG.

Ar y trên

Yr orsaf drenau agosaf yw Casnewydd.  Mae tacsis ar gael y tu allan i’r orsaf.

Ar y bws

Gwasanaeth 30, 31A, 37, X15 a X18 o orsaf fysiau Casnewydd i Barc Tredegar.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.