Skip to content

Telerau ac Amodau

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus. Os nad ydych yn cytuno i fod yn rhwymedig iddynt, peidiwch â defnyddio'r wefan hon. Gall y telerau ac amodau ar y wefan hon newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

  • Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cymryd camau i sicrhau bod y wybodaeth yn www.ons.gov.uk yn gywir. Fodd bynnag, ni ellir gwarantu, mewn modd diamwys nac ymhlyg, ei chywirdeb ac nid yw'r SYG yn derbyn unrhyw atebolrwydd am wallau neu hepgoriadau. Nid yw'r SYG yn gyfrifol am y ffordd y caiff y wybodaeth ei defnyddio, ei dehongli neu pa mor ddibynadwy ydyw.

  • Nid ydym yn gwarantu bod y wybodaeth yn www.ons.gov.uk yn addas at unrhyw ddiben penodol.

  • Mae'r wefan hon yn defnyddio mesurau diogelwch i atal y deunydd a reolir gennym rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio a'i newid. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am y ffordd y caiff y data ei newid neu ei drin ar ôl ei roi ar y wefan.

  • Mae'r wybodaeth ar y wefan hon yn destun amodau hawlfraint y Goron, oni nodir fel arall. Mae atgynhyrchu gwybodaeth yn destun telerau'r Drwydded Llywodraeth Agored a Fframwaith Trwyddedu Llywodraeth y DU.

  • Gall y wybodaeth ar y wefan hon newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

  • Nid ydym yn gwarantu y bydd www.ons.gov.uk ar gael bob amser, nac yn gwarantu bod y wefan yn rhydd o wallau neu firysau. Os byddwch yn lawrlwytho meddalwedd neu ddeunydd arall oddi ar y wefan hon, gwnewch hynny ar eich menter eich hun. Argymhellwn y dylech gymryd camau digonol i ddiogelu eich system eich hun.

  • Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill ac o wefannau eraill. Nid yw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ardystio'r gwefannau hyn ac nid yw'n gyfrifol am eu cynnwys. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio nac y bydd y tudalennau rydym yn darparu dolenni ar eu cyfer ar gael.

  • Atgynhyrchwyd y mapiau o ddeunydd yr Arolwg Ordnans drwy ganiatâd yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi (h) Hawlfraint y Goron.  Mae atgynhyrchu deunydd heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gellid eich erlyn neu ddwyn achos sifil yn eich erbyn.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.