Skip to content

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn, mae'r manylion cyswllt fel a ganlyn:

E-bost

Os yw eich ymholiad am ystadegau gwladol, anfonwch neges e-bost i info@ons.gsi.gov.uk

Dylech gynnwys rhif ffôn cyswllt, gan y bydd hynny'n sicrhau y gallem gysylltu â chi os oes angen eglurhad o unrhyw agwedd ar eich ymholiad. Efallai y bydd rhywfaint o ddata mewn fformat na ellir ei anfon yn hawdd drwy e-bost, felly gallai fod yn ddefnyddiol i gynnwys eich cyfeiriad post neu rif ffacs.

Ymdrinnir ag ymholiadau drwy e-bost yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Ffôn

0845 601 3034

+44 (0) 1633 653 599 (o dramor)

D.S. - Gallai galwadau gael eu monitro at ddibenion hyfforddiant.

Minicom (ar gyfer pobl fyddar neu drwm eu clyw) - +44 (0) 1633 815044

Ein horiau agor safonol yw 9am i 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus a Gwyliau Banc y DU).

Ffacs: +44 (0) 1633 652747

Drwy lythyr

Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid
Swyddfa Ystadegau Gwladol
Ystafell 1.101
Adeiladau'r Llywodraeth
Cardiff Road
Casnewydd
De Cymru
NP10 8XG

Ein nod yw ateb eich ymholiad o fewn deg diwrnod gwaith. Fodd bynnag, gorau oll pa mor benodol a manwl gywir yw eich ymholiad, fel y gallwn ei ateb yn gyflymach.

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg.

Ymholiadau'r cyfryngau

Ffoniwch + 44 (0) 845 604 1858 neu anfonwch neges e-bost i media.relations@ons.gov.uk

Arall

Os oes gennych unrhyw sylwadau am ddyluniad neu weithrediad y wefan hon, neu os ydych yn dod ar draws unrhyw ddolenni nad ydynt yn gweithio, anfonwch neges e-bost i info@statistics.gov.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gofrestru genedigaethau, priodasau neu farwolaethau neu wasanaethau tystysgrifau eraill, ewch i'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol

Mapiau Lleoliad Swyddfa y SYG

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.