Skip to content

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn ymrwymedig i sicrhau bod yr ystod ehangaf posibl o bobl yn gallu cyrchu'r wefan hon.

Mae'r wefan hon yn cynnig tri chynllun gwylio gwahanol, y gellir eu cyrchu drwy ddefnyddio'r rheolyddion yn y faner ar frig pob tudalen. Cynrychiolir y rheolyddion hyn yn weledol ar ffurf tri blwch gyda'r llythyren A neu gyda'r disgrifiadau canlynol: Cynllun rhagosodedig, Cynllun dyslecsia, Cynllun clir.

Yn dibynnu ar ba borwr a ddefnyddir gennych, gallwch ddefnyddio nifer o nodweddion eraill i'ch helpu i gyrchu deunydd ar-lein yn haws. I weld y wybodaeth ddiweddaraf ewch i wefan My Web My Wayy BBC.

Mae SYG yn ymrwymedig i gynnal profion. Rydym yn datblygu labordy mewnol ar gyfer profi defnyddioldeb a byddwn yn ymgorffori'r gwaith o brofi hygyrchedd wrth ddiweddaru ein gwefan yn y dyfodol.

Er ein bod wedi ceisio sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch, efallai y bydd rhai cyfyngiadau. Ein nod bob amser yw cyfathrebu mewn ffordd glir a syml, ond nid yw hyn yn bosibl bob amser. Oherwydd natur y wefan, gall peth cynnwys fod yn dechnegol ac efallai y bydd angen dealltwriaeth dechnegol.

Mae'r wefan hon yn cynnwys cryn dipyn o gynnwys a etifeddwyd o wefan flaenorol SYG. Nid yw'r holl gynnwys hwn yn hygyrch i safon AA fersiwn 1.0 WCAG WAI, ac ni fyddai gwneud yr holl gynnwys hwn yn hygyrch yn ôl-weithredol yn gwneud defnydd effeithiol o'n hadnoddau.

Mewn nifer fach o achosion, efallai y bydd pobl sy'n defnyddio bysellfwrdd i lywio drwy wefan SYG yn canfod bod y cyrchwr yn cael ei ddal mewn map rhyngweithiol, ac yn eu hatal rhag symud ymlaen at gynnwys arall. 

Byddwn yn ceisio sicrhau bod dogfennau PDF a gynhwysir ar y wefan mor hygyrch â phosibl. Lle y bo'n bosibl, bydd dogfennau PDF yn cynnwys dewis amgen i HTML. Fodd bynnag, ni fydd fersiwn amgen ar gael ar gyfer yr holl gynnwys a etifeddwyd.

O safbwynt hygyrchedd, dylid cynnwys y math o ffeil a maint y ffeil ar gyfer dogfennau PDF. Ni chaiff y wybodaeth hon ei harddangos ar gyfer dogfennau PDF a gaiff eu cynhyrchu'n awtomatig. Gellir dod o hyd i'r dogfennau PDF hyn wrth edrych ar lawer o fwletinau ystadegol. Wrth edrych ar y bwletin mewn fformat HTML, mae opsiwn i lawrlwytho dogfen PDF a grëwyd yn awtomatig.

Weithiau, bydd SYG yn defnyddio dulliau o gyflwyno data a dadansoddiadau ar-lein nad ydynt yn hygyrch i safon AA fersiwn 1.0 WCAG WAI er mwyn helpu'r broses ddehongli a gwella hygyrchedd ar gyfer rhai grwpiau o ddefnyddwyr. Pan fyddwn yn gwneud hyn, byddwn yn cymryd pob cam posibl i sicrhau bod fersiwn amgen ar gael mewn fformat hygyrch. Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys darparu trawsgrifiad ar gyfer cynnwys fideo neu sain neu ddarparu lawrlwythiad data i ddarparu'r data a ddefnyddiwyd mewn cyflwyniad wedi'i animeiddio.

Gall pobl sy'n defnyddio bysellfwrdd i lywio drwy wefan SYG yn Internet Explorer ganfod bod problem gyda'r arwydd gweledol pan fyddant yn defnyddio'r tab. Rydym yn gobeithio datrys y broblem hon yn fuan. Nid yw'r broblem yn gymwys i borwyr gwe eraill.

Oherwydd problemau â rhai porwyr gwe, efallai na fydd y botwm 'Neidio i gynnwys' yn gweithio yn ôl y disgwyl. Weithiau, er y gall y botwm fynd â chi at gynnwys y dudalen, ni fydd y cyrchwr yn symud i'r cynnwys hwn.

Lluniwyd rhai agweddau rhyngweithiol ar wefan SYG gan ddefnyddio cynnwys Flash. Ni fydd y cynnwys hwn ar gael i bob defnyddiwr.

Mewn rhai achosion, gall testun gael ei guddio os caiff maint tudalen ei newid. Bydd gwelliannau i'r wefan yn mynd i'r afael â'r broblem hon.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am hygyrchedd, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau, sylwadau neu gwynion am hygyrchedd y wefan hon, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy unrhyw un o'r llwyfannau isod.

E-bost

web.comments@ons.gsi.gov.uk

Ffôn

0845 601 3034

Llythyr

Is-adran Cyhoeddi Digidol
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
Ystafell 1.101
Adeiladau'r Llywodraeth
Cardiff Road
Casnewydd
De Cymru
NP10 8XG

Diweddarwyd y wybodaeth hon am hygyrchedd ddiwethaf ym mis Medi 2013. Caiff y wybodaeth hon ei hadolygu bob 12 mis.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.