Porth Cynllunio

 
  1. Planning (cy)
  2. Y System Gynllunio
  3. Cynlluniau Datblygu Lleol

Cynlluniau Datblygu Lleol

Cyfarwyddyd

Mae’n rhaid i bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer ei ardal. Mae CDLlau yn cynnwys polisïau cynllunio a dyraniadau safle a fydd yn cael eu defnyddio, pan fydd y CDLl wedi’i fabwysiadu, i benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Cyn mabwysiadu CDLl, mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol gyflwyno’r cynllun i Lywodraeth Cymru ar gyfer archwiliad annibynnol gan Arolygydd Cynllunio. Mae Arolygwyr yn asesu a yw CDLlau yn ‘gadarn’ ac a ellir eu mabwysiadu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlygu deg prawf ‘cadernid’ a amlinellir yn Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru: Polisi ar Baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol. Wrth baratoi CDLlau, mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol lynu wrth y rhain a pholisi/canllawiau eraill Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Polisi Cynllunio Cymru, Nodiadau Cyngor Technegol a’r Llawlyfr CDLl. Mae’r rhain a dogfennau polisi/canllaw eraill ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Canllaw archwilio a chyflwyno

Mae Arolygiaeth Cynllunio Cymru wedi cynhyrchu dau ganllaw i gynorthwyo’r rhai hynny sy’n ymwneud ag archwilio a chyflwyno CDLlau.

Mae Archwilio Cynlluniau Datblygu Lleol: Canllaw Gweithdrefnol (Gorffennaf 2014) yn ymdrin ag agweddau gweithdrefnol pob cam o’r broses archwilio CDLl ar ôl ei gyflwyno. Mae wedi’i fwriadu ar gyfer pawb sy’n ymwneud ag archwilio CDLl.

Diben Paratoi ar gyfer Cyflwyno – Canllaw i Awdurdodau Cynllunio Lleol (Gorffennaf 2014) yw cynorthwyo Awdurdodau Cynllunio Lleol sy’n paratoi ar gyfer cyflwyno CDLlau i’w harchwilio. Mae’n amlinellu’r mathau o ddogfennau a gwybodaeth sy’n gallu, pan gânt eu cyflwyno, hwyluso proses archwilio ddidrafferth. Mae’r ddogfen hon yn cyfnerthu cyngor ac arweiniad amrywiol a gynhyrchwyd yn flaenorol gan Arolygiaeth Cynllunio Cymru.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y broses archwilio/cyflwyno CDLl, cysylltwch â thîm Polisi a Chynlluniau’r Arolygiaeth ar wales@pins.gsi.gov.uk neu ffoniwch 029 2082 1581.

Ffurflenni sylwadau enghreifftiol

Mae’r ffurflenni enghreifftiol isod wedi’u cynhyrchu mewn ymgynghoriad ag Arolygwyr a Chymorth Cynllunio Cymru, gan ddefnyddio profiad o archwiliadau blaenorol. Os oes gennych chi awgrymiadau ar gyfer gwella’r ffurflenni, anfonwch hwy at wales@pins.gsi.gov.uk.

Ffurflen Sylwadau Cam Adneuo

Ffurflen Sylwadau Safle Amgen

Ffurflen Sylwadau Newidiadau Canolbwyntiedig

Canllaw Swyddog Rhaglen

Cyn cyflwyno CDLlau i’w harchwilio, mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol benodi Swyddog Rhaglen. Mae’r Swyddog Rhaglen yn gyfrifol am reoli trefniadau’r broses archwilio o ddydd i ddydd ac mae’n gweithredu fel ‘cyswllt’ annibynnol rhwng cyfranogwyr yr archwiliad.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn cynnal rhestr o Swyddogion Rhaglen profiadol. Fel arall, gallai Awdurdodau Cynllunio Lleol ystyried secondio rhywun yn fewnol i weithredu fel Swyddog Rhaglen. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn cynnal cwrs hyfforddi undydd ar gyfer Swyddogion Rhaglen bob tri mis (yn dibynnu ar y galw). I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs, anfonwch neges e-bost at wales@pins.gsi.gov.uk.

Diben Canllaw Swyddog Rhaglen (Mehefin 2014) yr Arolygiaeth yw cynorthwyo Swyddogion Rhaglen i weinyddu’r archwiliad. Cynghorir Awdurdodau Cynllunio Lleol i ymgyfarwyddo â’r canllaw hwn hefyd cyn cyflwyno CDLl.

Ffioedd

Gosodir y ffioedd ar gyfer archwilio CDLl yn Rheoliadau Ymchwiliadau Lleol, Ymchwiliadau Cymwys a Gweithdrefnau Cymwys (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2011.