Porth Cynllunio

 

Cynllunio

Mae'r rhan fwyaf o adeiladau newydd neu newidiadau mawr i adeiladau presennol, neu at yr amgylchedd lleol angen caniatâd - a adwaenir fel caniatâd cynllunio. Heb gallai pawb system gynllunio adeiladu adeiladau neu ddefnydd tir mewn unrhyw ffordd y maent eisiau, ni waeth pa effaith y byddai hyn yn ei chael ar bobl eraill sy'n byw a gweithio yn eu hardal.

Eich awdurdod cynllunio lleol sy'n gyfrifol am benderfynu a yw datblygiad - unrhyw beth o estyniad ar dŷ i ganolfan siopa newydd - dylai fynd yn ei flaen. Dod o hyd i'ch awdurdod cynllunio lleol.

Screenshot of Planning Applications page

Ceisiadau Cynllunio

Gallwch wneud cais am ganiatâd cynllunio ac ystod o ganiatadau eraill ar-lein trwy'r Porth Cynllunio.

Dechrau cais cynllunio ar-lein

Gweld eich ceisiadau

Am y system gynllunio

Mae'r adran hon yn rhoi golwg gyffredinol ar y system gynllunio yng Nghymru, gan gynnwys gwybodaeth am ganiatâd cynllunio a sut y gallwch gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau lleol.

Cartrefi Gwyrdd

Dysgwch fwy am osod systemau ynni adnewyddadwy yn eich cartref, fel paneli solar, tyrbinau gwynt a gwresogyddion biomas. Gallwch hefyd gael gwybodaeth am mesurau arbed ynni megis inswleiddio waliau ceudod, ffenestri a gwres.

Polisi a deddfwriaeth

Mwy o wybodaeth am y fframwaith cyfreithiol sy'n sail i'r system gynllunio yng Nghymru, gan gynnwys Deddfau Seneddol allweddol, Llywodraeth Cylchlythyrau a Nodiadau Cyngor Technegol.

Apeliadau

Dysgwch fwy am y broses ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad cynllunio neu nad ydynt yn penderfynu ar gais, chwilio am apêl presennol a gwneud sylwadau arno, neu gyflwyno apêl ar-lein.

Cefn Gwlad, Mynediad a Gwaith Achos Amgylcheddol

  • Hawliau Tramwy
  • Tir Comin
  • Mynediad
  • Amgylcheddol
  • Atodlen 14

Canllawiau Arbenigol

Canllawiau Ymarferol i meysydd arbenigol o'r system gynllunio, ee mastiau ffonau symudol a chlybiau chwaraeon, ac ati

Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol

Mynediad i amrywiaeth o gyngor defnyddiol ac offer ar gyfer cyflwyno ceisiadau cynllunio ar-lein trwy'r Porth.

Gwybodaeth i LPAs

Mae'r Porth Cynllunio yn gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau effeithlonrwydd allweddol o fewn y broses gynllunio, megis cyflwyno'r gwasanaeth cais ar-lein. Cael gwybod ffyrdd eraill y gall y Porth helpu LPAs