Skip to content

Atodiad 1

TG102 a PAS 78: gofynion o ran polisïau hygyrchedd

Yn ôl TG102:

11. Rhaid i bolisi hygyrchedd wneud y canlynol:

 1. dangos ymwybyddiaeth o anabledd;

 2. egluro sut y caiff defnyddwyr anabl eu cynnwys yn y gwaith o ddatblygu'r wefan;

 3. datgan y lefel gydymffurfiaeth W3C i'w chynnal;

 4. cynllunio sut y cynhelir y lefel hygyrchedd dros amser.

12. Bydd y broses ar gyfer cynnal hygyrchedd y wefan bob amser yn cynnwys:

 1. disgrifiad o boblogaeth y defnyddwyr targed;

 2. y tasgau craidd y dylai defnyddwyr allu eu cyflawni;

 3. dadansoddiad o anghenion defnyddwyr;

 4. y camau a gymerwyd i ddiwallu'r anghenion hynny;

 5. gwerthusiad o ba mor llwyddiannus yw'r safle o ran diwallu'r anghenion hynny.

13. Os oes rhannau o'r wefan sy'n peri problemau posibl i ddefnyddwyr sydd â namau penodol, dylai polisi hygyrchedd gynnwys y canlynol:

 1. sut yr eir i'r afael â'r problemau posibl o ran hygyrchedd;

 2. faint o amser y bydd yn debygol o gymryd i ddatrys y broblem;

 3. sut y gellir cael gafael ar y gwasanaeth drwy ddulliau amgen;

 4. pwy i gysylltu â hwy os oes problem benodol.

Yn ôl PAS 78:

6.2.4 Dylai cynnwys y polisi hygyrchedd gynnwys y canlynol:

a) Disgrifiad o'r defnyddwyr anabl i ymgynghori â hwy wrth ddatblygu'r wefan (gweler Atodiad A i weld proffiliau defnyddwyr).

b) Eglurhad o'r tasgau craidd y dylai defnyddwyr allu eu cyflawni ar y safle e.e. prynu llyfr a'r meini prawf ar gyfer pennu llwyddiant (gweler Atodiad B).

c) Disgrifiad o'r broses i'w defnyddio i ddatblygu a chynnal a chadw cynnwys er mwyn diwallu anghenion y defnyddwyr hyn, yn cynnwys:

 1. nodi anghenion defnyddwyr

 2. datblygu'r wefan i ddiwallu'r anghenion hynny

 3. mesur perfformiad y wefan o ran diwallu'r anghenion hynny.

ch) Manylion y lefel hygyrchedd i'w chynnal (e.e. 'cydymffurfio â W3C AA fersiwn 1.0 WCAG WAI').

d) Os yw rhan neu elfen o'r wefan nad yw'n debygol o fod yn hygyrch i bobl gyda namau penodol, dylid egluro'r canlynol:

 1. unrhyw atgyweiriadau sydd i'w gwneud i wella hygyrchedd, ynghyd ag amcangyfrif rhesymol o bryd y cyflawnir yr atgyweiriadau,

 2. sut y gall pobl anabl gael gafael ar y wybodaeth hon neu'r gwasanaethau hyn drwy ddulliau amgen.

dd) os nad yw d) 1. neu d) 2. yn bosibl, eglurhad o pam y tybir ei bod yn rhesymol i'r adran barhau i fod yn anhygyrch.

D.S. Tynnir sylw at ‘Code of Practice – Rights of Access, Goods, Facilities, Services and Premises’ y Comisiwn Hawliau Anabledd.

e) Manylion cyswllt (e.e. cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn, rhif ffôn testun a typetalk) er mwyn gofyn am ragor o wybodaeth am y polisi hygyrchedd.

D.S. Darperir cyngor ar ddarparu cyfleusterau ffôn testun gan RNID (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw).

f) Darpariaeth er mwyn i ddefnyddwyr gyflwyno awgrymiadau, sylwadau a chwynion i gomisiynydd y wefan.

Content from the Office for National Statistics.
© Crown Copyright applies unless otherwise stated.