Skip to content

Polisi Hygyrchedd

Disgrifiad o boblogaeth y defnyddwyr targed

Ategodd adroddiad gan FLOW Interactive ar ddefnyddwyr gwefan ONS ym mis Hydref 2007 waith cynharach ar y mathau o ddefnyddwyr drwy gadarnhau bod tri phrif fath o ddefnyddiwr, sef: Dadansoddwyr dan Bwysau, Ymchwilwyr Trwyadl a Dinasyddion. Mae'r ddau grŵp cyntaf yn cynrychioli defnyddwyr data proffesiynol sydd â diddordeb cryf mewn cyrchu data, tra bod y trydydd grŵp yn cynrychioli grŵp llawer mwy amrywiol o bobl sy'n chwilio am wybodaeth.

Canfu adroddiad IPSOS Mori (Mai 2009) y daw 29% o ddefnyddwyr Ystadegau Gwladol Ar-lein o'r sector addysg, 25% o'r sector preifat, 7% o lywodraeth leol/rhanbarthol ac 16% o blith y cyhoedd.

Fe fydd canran o ddefnyddwyr ym mhob un o'r grwpiau uchod yn dioddef o'r anableddau a nodwyd gan y Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog (COI), sef:

 • Golwg - yn cynnwys dallineb, lliwddallineb a gwelediad twnnel

 • Clyw - pobl fyddar a phobl sy'n drwm eu clyw

 • Problemau symudedd o ran y dwylo a'r breichiau

 • Anableddau Gwybyddol, Anableddau Meddyliol ac Anableddau Dysgu*

Fe fydd hefyd canran o ddefnyddwyr, yn enwedig o fewn y grŵp olaf, nad ydynt yn meddu ar Sgiliau Rhifedd Lefel 1 (ymdrin â chanrannau a ffracsiynau). Dangosodd arolwg diweddar yng Nghymru fod 53% o'r holl oedolion yn perthyn i'r grŵp hwn.

Dylid nodi er y gall cynnwys rhyngweithiol, cynnwys wedi'i animeiddio, cynnwys fideo neu gynnwys sain beri problemau hygyrchedd i rai defnyddwyr, gall wella hygyrchedd ar gyfer defnyddwyr eraill. Er enghraifft, efallai y byddai'n well gan ddefnyddwyr ag anableddau gwybyddol ac anableddau dysgu gyrchu data mewn fformat nad yw'n seiliedig ar destun.

*Hon yw'r rhestr a ddefnyddir gan COI yn TG102 ac yn PAS 78 (gweler Atodiad 1). Mae'r canllawiau W3C cyfredol yn defnyddio rhestr sydd ychydig yn wahanol.

Tasgau craidd

Dylai pawb sy'n ymweld â gwefan y SYG allu cyrchu'r canlynol (p'un ai drwy bori, chwilio neu gyrchu uniongyrchol):

 • Data'r SYG*

 • Cyhoeddiadau'r SYG

 • Gwybodaeth gryno'r SYG (bwletinau ystadegol)

 • Datganiadau newyddion

 • Gwybodaeth am sut y caiff ystadegau eu llunio

 • Gwybodaeth gorfforaethol y SYG

*Hon yw'r dasg bwysicaf, gan fod ymchwil IPSOS Mori yn 2009 wedi dangos bod 79% o ddefnyddwyr Ystadegau Gwladol Ar-lein yn chwilio am 'ddata a ffigurau'.

Dadansoddiad o anghenion

Defnyddir gwefan y SYG i gyhoeddi cynnwys sy'n fwy cymhleth o lawer na chynnwys arall a geir ar-lein yn gyffredin. Rydym wedi cymryd gofal i ddadansoddi'r ffyrdd gorau o gyflwyno ein hallbynnau cymhleth mewn fformat hygyrch.

Yn gyntaf, rydym wedi darparu tri chynllun gwylio amgen ar gyfer y wefan (fel y nodir yn y Nodweddion Hygyrchedd) er mwyn sicrhau y gall y rheini sydd â nam ar eu golwg neu namau gwybyddol ddarllen cynnwys ein gwefannau mor hawdd â phosibl.

Yn ail, bu grŵp sy'n cynnwys cynrychiolwyr adran Delweddu Data ac Is-adran Gyfathrebu'r SYG yn gweithio ar ddatblygu paletau lliwiau i'w defnyddio ar y wefan newydd sy'n ystyriol o anableddau cyffredin sy'n ymwneud â'r golwg (megis lliwddallineb). Mae'r paletau hyn yn cynnwys cynlluniau lliwiau i'w defnyddio gyda graffiau a mapiau, ac yn sicrhau y bodlonir gofyniad adran 2.2 fersiwn 1.0 WCAG WAI -

Sicrhau bod cyferbynnedd digonol rhwng cyfuniadau lliwiau'r blaendir a'r cefndir wrth i rywun lliwddall neu rannol liwddall edrych arnynt, neu wrth edrych arnynt ar sgrîn du a gwyn. [blaenoriaeth 2 ar gyfer delweddau, blaenoriaeth 3 ar gyfer testun].

Yn drydydd, rydym wedi ymgynghori â'r Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog (COI) a AbilityNet ar y ffordd orau o gyflwyno ein data cymhleth ar-lein. Mae'r cyngor hwn wedi ymdrin â nifer o faterion, ond yn enwedig data mewn tablau.

Mae'r cyngor a gafwyd ar dablau yn nodi nad yw'n ddelfrydol caniatáu i dablau ehangu y tu hwnt i faint naturiol gwefan wrth edrych arni ar eglurder o 1024x768 a gorfod defnyddio bar sgrolio llorweddol. Er y derbynnir y gall hyn ddigwydd - yn enwedig os caniateir i ddefnyddiwr ddewis pa ddata i edrych arno - y dull gorau o ran data sy'n debygol o alw am gryn dipyn o sgrolio llorweddol yw darparu'r data ar ffurf y gellir ei lawrlwytho.

O ran tablau:

 • Dylid osgoi maintioli absoliwt

 • dylid darparu enwau a theitlau gan ddefnyddio'r tag <caption>

 • Dylid dilyn blaenoriaeth 1 fersiwn 1.0 WCAG WAI: (1) Ar gyfer tablau data, nodwch benawdau rhesi a cholofnau; (2) Ar gyfer tablau data sydd â dwy neu fwy o lefelau rhesymegol o benawdau rhesi neu golofnau, defnyddiwch arwyddnodi i gysylltu celloedd data a chelloedd penawdau.

 • lle y bo'n bosibl, dylid dilyn blaenoriaeth 3 fersiwn 1.0 WCAG WAI: (1) Darparu crynodebau ar gyfer tablau; (2) Darparu talfyriadau ar gyfer labeli penawdau.

Ar gyfer mapiau a siartiau:

 • dylid defnyddio disgrifiadau hir lle y bo'n bosibl (p'un a ddarperir hyn wrth ymyl y map/graff ar y dudalen, darparu dolen iddo, neu fel rhan o'r disgrifiad testun 'alt'). Gall y disgrifiadau hyn fod yn ddogfennau eraill a ryddhawyd gyda'r data (e.e. datganiadau i'r wasg) a disgwylir iddynt grynhoi'r pwyntiau allweddol.

 • Dylid dilyn  blaenoriaeth 1 fersiwn 1.0 WCAG WAI: (1) Darparu testun cyfatebol ar gyfer pob elfen nad yw'n destun (e.e. drwy 'alt', 'longdesc', neu yng nghynnwys yr elfen); (2) Sicrhau bod yr holl wybodaeth a gyflëir gan ddefnyddio lliw hefyd ar gael heb liwiau, er enghraifft o'r cyd-destun neu drwy arwyddnodi.

Eithriadau

1. Cynnwys a etifeddwyd

Nodwyd y canlynol gennym yn y Datganiad Hygyrchedd:

Mae'r wefan hon yn cynnwys cryn dipyn o ddeunydd a etifeddwyd o wefan flaenorol y SYG. Nid yw'r holl gynnwys hyn yn hygyrch i safon AA fersiwn 1.0 WCAG WAI, ac ni fyddai gwneud yr holl ddeunydd hyn yn hygyrch yn ôl-weithredol yn gwneud defnydd effeithiol o'n hadnoddau.  Rydym yn monitro'r dogfennau a gyrchir amlaf sydd yn y categori hwn, ac yn dechrau rhaglen o drosi'r dogfennau hyn i mewn i fformat hygyrch.

2. Cynnwys PDF nad yw wedi'i gwmpasu gan yr uchod

Byddwn yn ceisio sicrhau bod y PDFs a gynhwysir ar y wefan mor hygyrch â phosibl. Fodd bynnag, y dull a enwebwyd gennym ar gyfer canolbwyntio ar ddarparu cynnwys sy'n cyflawni safonau AA fersiwn 1.0 WCAG WAI yw tudalennau gwe HTML a fformatwyd ac rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod ein holl gynnwys ar gael naill ai drwy'r dull hwn neu fel lawrlwythiad data hygyrch (e.e. fel ffeil XLS neu CSV).

3. Materion nas ymdriniwyd â hwy yng nghanllawiau fersiwn 1.0 WCAG WAI

Gellir defnyddio JavaScript ond rhaid i'r holl swyddogaethau hefyd fod ar gael pan fydd JavaScript wedi'i ddiffodd. Er enghraifft, gellir defnyddio JavaScript i gymhwyso opsiwn hidlydd dewisedig i chwiliad, ond os yw JavaScript wedi'i ddiffodd rhaid i'r defnyddiwr allu hidlo ei chwiliad mewn ffordd arall.

Ni ddylid defnyddio AJAX ar wefan y SYG nes i'r problemau presennol a achosir ganddo o ran darllenwyr sgrîn a chymhorthion hygyrchedd eraill gael eu datrys

Mae ffenestri naid yn achosi problemau i bob defnyddiwr sydd â gosodiadau diogelwch a'r hyn a elwir yn 'atalyddion ffenestri naid', yn ogystal â pheri her benodol i feddalwedd darllen sgrîn. Ni ddylid byth gosod dolenni ar wefan y SYG sy'n agor mewn ffenestr newydd, gyda dau eithriad:

 1. Defnyddio JavaScript i agor ffenestr newydd i alluogi'r defnyddiwr i, e.e., osod nod tudalen heb lywio i ffwrdd o'r dudalen honno. Dim ond pan geir opsiwn nad yw'n defnyddio JavaScript nad yw'n defnyddio ffenestr naid y dylid caniatáu hyn.

 2. Pan fydd y defnyddiwr yn dewis newid maint elfen ryngweithiol i faint y sgrîn lawn er mwyn gweld y cynnwys yn haws. Ni ddylai'r elfen ryngweithio byth mynd i'r modd sgrîn lawn yn rhagosodedig, ond dangos ar y dudalen a chaniatáu i'r defnyddiwr ddewis symud i'r modd sgrîn lawn.

Cynnwys Cyfryngau Coeth

Noda'r datganiad hygyrchedd:

Ar adegau bydd gwefan y SYG yn defnyddio dulliau o gyflwyno data a dadansoddiadau nad ydynt yn hygyrch i safon AA fersiwn 1.0 WCAG WAI er mwyn cynorthwyo dehongli a gwella hygyrchedd ar gyfer rhai grwpiau o ddefnyddwyr.  Pan fyddwn yn gwneud hyn, byddwn yn cymryd pob cam posibl i sicrhau bod fersiwn amgen ar gael mewn fformat hygyrch sy'n bodloni safon AA fersiwn 1.0 WCAG WAI.  Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys darparu trawsgrifiad ar gyfer deunydd fideo neu sain neu ddarparu lawrlwythiad data i ddarparu'r data a ddefnyddiwyd mewn cyflwyniad animeiddedig

Yn ymarferol, golyga hyn pan gaiff data ei gyflwyno mewn fformat rhyngweithiol ar wefan y SYG (e.e. SVG neu Flash) dylid darparu'r data a ddefnyddir i greu'r animeiddiad fel lawrlwythiad mewn fformat CSV neu XLS.

Dylid hefyd rhoi disgrifiad o'r pwyntiau allweddol lle y bo'n bosibl - er y gallai hyn fod ar ffurf cynnwys arall a gaiff ei ryddhau gyda'r data (e.e. Bwletinau Ystadegol, Datganiadau Newyddion ac ati).

Lle y defnyddir rhyngwyneb archwiliadol, cydnabyddir y gallai fod yn amhosibl i gynhyrchwyr ragweld y straeon allweddol sy'n bresennol ar gyfer defnyddiwr wrth iddynt lywio drwy'r data. Mewn achosion o'r fath, dylid rhoi crynodeb testunol o ddiben y rhyngwyneb wrth ymyl y ddolen i lawrlwytho'r data a ddefnyddir.

Pan ddefnyddir cynnwys sain neu fideo, rhaid darparu trawsgrifiad. Os caiff y cynnwys ei ddarparu ar wefan trydydd parti hefyd, rhaid darparu'r trawsgrifiad neu'r data amgen yno hefyd os yw'n bosibl (e.e. ar YouTube, dylid darparu trawsgrifiad yn yr adran sylwadau).

Fel y nodwyd yn gynharach, er y gall cynnwys rhyngweithiol, cynnwys wedi'i animeiddio, cynnwys fideo neu gynnwys sain beri problemau hygyrchedd i rai defnyddwyr, gall wella hygyrchedd ar gyfer defnyddwyr eraill.  Er enghraifft, efallai y byddai'n well gan ddefnyddwyr ag anableddau gwybyddol ac anableddau dysgu gyrchu data mewn fformat nad yw'n seiliedig ar destun.

Content from the Office for National Statistics.
© Crown Copyright applies unless otherwise stated.