Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Cael Gwybodaeth

Sut i chwilio gwybodaeth am gwmni wedi’i chadw yn Nhŷ’r Cwmnïau

WebCHeckCyrchu gwybodaeth am gwmni am £1 yn unig, gyda rhywfaint o wybodaeth yn rhad ac am ddim

Mae gwasanaeth WebCHeck yn cynnig mynegai o Enwau a Chyfeiriadau Cwmnïau y gellir ei chwilio yn rhad ac am ddim, gan eich galluogi i geisio gwybodaeth am dros 3 miliwn o gwmnïau. Gellir chwilio cwmni unigol naill ai drwy ddefnyddio'i enw neu ei rif cofrestru unigryw. Yn ychwanegol at y manylion cwmni rhad ac am ddim, gallwch hefyd ddefnyddio WebCHeck i brynu gwybodaeth hanes cwmnïau, gan gynnwys cyfrifon a ffurflenni blynyddol a detholiad o adroddiadau cwmni, i gyd ar-lein. 

Mae Monitor hefyd ar gael drwy wasanaeth WebCHeck. Bydd Monitor yn caniatáu ichi 'fonitro' cyflwyniad gwybodaeth i Dŷ'r Cwmnïau gan unrhyw gwmni ddewiswch chi. Gellir talu drwy gerdyn credyd/debyd neu PayPal a chaiff pob cynnyrch ei drosglwyddo'n electronig i barth lawrlwytho diogel unigryw.

Sylwch: Dim ond yn Saesneg mae gwasanaeth WebCHeck ar gael

Manteisio ar drefn WebCHeck
Dysgu mwy am wasanaeth WebCHeck
Companies House DirectEin prif offeryn chwilio i gyrchu a dadlwytho gwybodaeth am gwmnïau

Companies House Direct yw ein prif offeryn chwilio i gyrchu a dadlwytho gwybodaeth am gwmnïau yn uniongyrchol o’ch PC eich hun. Mae dros 240 miliwn o ddelweddau o ddogfennau cwmni ar gael, gan gynnwys cyfrifon cwmni, yn ogystal ag amrywiaeth helaeth o wybodaeth cronfa ddata. Gwasanaeth tanysgrifio yw Companies House Direct, ac mae nawr ar gael yn rhad ac am ddim, ac wedi hynny fe gostyngir y ffi danysgrifio fisol o £4.00 fel rhan o’ch anfoneb fisol, a fyddai hefyd yn cynnwys unrhyw ddogfennau neu gynhyrchion y gallwch fod wedi eu prynu.

Sylwch: Dim ond yn Saesneg mae gwasanaeth Companies House Direct ar gael

Dysgu mwy am wasanaeth Companies House Direct
MonitorCadw llygad ar eich cystadleuwyr, cydweithredwyr busnes ynghyd â’ch cwmni eich hun

Gallwch gadw llygad ar unrhyw gwmni ar y gofrestr gyhoeddus, gan gynnwys eich cwmni eich hun, a 'monitro' pob rhyw wybodaeth a gafodd ei hanfon i Dŷ'r Cwmnïau drwy ddefnyddio gwasanaeth Monitor o fewn WebCHeck a Companies House Direct. Does dim rhaid ond cofrestru'ch cyfeiriad e-bost a manylion y cwmnïau a'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddi. Cyn gynted ag y caiff y manylion eu cofrestru a'u bod yn fyw ar y gofrestr gyhoeddus, bydd y system yn cydnabod eich diddordeb ac yn gyrru hysbysiad drwy e-bost. Gallwch wedyn benderfynu a hoffech chi archebu'r wybodaeth. Chi biau'r dewis.

Sylwch: Dim ond yn Saesneg mae gwasanaeth Monitor ar gael

I gyrchu Monitor heddiw, ymwelwch â'n 'gwasanaeth talu wrth ddefnyddio'

WebCHeck
'gwasanaeth tanysgrifio' Companies House Direct
Cyfarwyddiadur DVD-ROM
 

Mae'r Cyfarwyddiadur DVD ROM yn cynnwys manylion sylfaenol dros 3 miliwn o gwmnïau byw a gofrestrwyd yng Nghymru, Lloegr, YrAlban a Gogledd Iwerddon ynghyd â chwmnïau sydd wediu diddymu yn ystod y mis diwethaf. Fe allwch chi chwilio’r DVD hefyd, gan gyfuno hyd at 6 chwiliad. Y dewisiadau wrth chwilio yw enw’r cwmni, rhif y cwmni, llinellau cyfeiriad y swyddfa gofrestredig, côd post, dyddiad corffori neu amrediad o ddyddiadau, Codau SIC(03) neu ddisgrifiad, math o gwmni, statws y cwmni neu fath o gyfrifon.

Cynhyrchir cyfarwyddiadur bob mis a gallwch brynu un copi am £30 neu danysgrifiad blwyddyn am £300. Mae copïau ar gael o Ganolfannau Gwybodaeth Tŷ'r Cwmnïau, neu gallwch brynu DVD ROM dros y ffôn oddi wrth Ganolfan Cysylltu Tŷ'r Cwmnïau ar (0)303 1234 500 a thalu gyda Cherdyn Credyd/Debyd neu drwy lythyr ynghyd â siec yn daladwy i ‘Tŷ'r Cwmnïau' a'i hanfon at Gofal am Gwsmeriaid, Tŷ'r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UZ.

Nid yw'r cynnyrch hwn yn gytûn â chyfrifiaduron AppleMac.

Rheolir y cyfeiriadur DVD Rom am chwe mis o'r dyddiad prynu, ni fydd y data ar gael i chi ar ôl i'r cyfnod hwnnw ddod i ben.

Sylwch nad yw’r Cyfarwyddiadur DVD ROM yn dangos manylion trosiant blynyddol, rhifau ffôn na manylion y cyfarwyddwyr. Ni ellir allfudo’r wybodaeth a ddangosir, ond rydym yn darparu fersiwn unigol o’r cyfarwyddiadur gyda ffeiliau y gellir eu hallfudo am £1,000. Y nifer fwyaf o ganlyniadau y gellir eu hallfudo ar unrhyw adeg yw 30,000.

Am wybodaeth bellach neu ymholiadau ynghylch y cynhyrchion DVD ROM, ffoniwch (0)303 1234 500 neu e-bostiwch eich enw, enw’ch cwmni, eich cyfeiriad post llawn a’ch rhif ffôn, gan nodi pa gynnyrch mae gennych ddiddordeb ynddo, at products@companieshouse.gov.uk

Y Cyfeiriadur DVD-ROM o'r Mynegai o
Gwmnïau sydd wedi Newid eu Henw ac sydd wedi Ymddatod

Mae'r Mynegai o Gwmnïau sydd wedi Newid eu Henw ac sydd wedi Ymddatod ar DVD Rom yn cynnwys gwybodaeth am dros 3 miliwn o gwmnïau yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon sydd wedi newid eu henwau neu wedi ymddatod yn ystod y 24 o flynyddoedd diwethaf. Ar y DVD Rom gallwch chwilio yn ôl rhif cwmni, enw cwmni, math o gwmni, statws cwmni, newid enw, dyddiad ymddatod/cau a llinellau cyfeiriad gan gynnwys; Llinellau cyfeiriad trwy law (C/O), rhifau Swyddfa Bost (P/O) a Chodau Post.

Mae'r wybodaeth yn cael ei diweddaru bob blwyddyn a gellir prynu DVD Rom am £30. Gellir cyrchu'r wybodaeth am gyfnod penagored. Mae'n addas ar gyfer cyfrifiaduron sy'n defnyddio Windows a rhaid gosod Internet Explorer fel prif borwr rhagosodedig y cyfrifiadur.

I osod eich archeb gan ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, ffoniwch Ganolfan Gyswllt Tŷ'r Cwmnïau ar 0303 1234 500, neu anfonwch eich cais ysgrifenedig i - Gofal i Gwsmeriaid, Tŷ'r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UZ. Cofiwch gynnwys siec am £30 yn daladwy i ‘Tŷ'r Cwmnïau'. 

Nid yw'r cynnyrch hwn yn addas i'w ddefnyddio ar gyfrifiaduron Apple Mac.

Dylid nodi nad yw'r Cyfeiriadur ar DVD Rom yn dangos manylion trosiant blynyddol, rhifau ffôn na manylion y cyfarwyddwyr. Ni ellir trosglwyddo'r wybodaeth o'r cyfeiriadur.

Am wybodaeth bellach neu ymholiadau ynghylch y cynhyrchion DVD ROM, ffoniwch (0)303 1234 500 neu e-bostiwch eich enw, enw’ch cwmni, eich cyfeiriad post llawn a’ch rhif ffôn, gan nodi pa gynnyrch mae gennych ddiddordeb ynddo, at enquiries@companieshouse.gov.uk

Canolfannau Gwybodaeth
Tŷ'r Cwmnïau

Cynhaliwn Ganolfannau Gwybodaeth yng Nghaerdydd, Llundain, Chaeredin, a Belfast. Mae’r Canolfannau Gwybodaeth yn darparu cysylltiad â’n cynhyrchion a’n gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gadael ichi sicrhau ffurflenni, ffeilio’ch dogfennau, corffori cwmnïau newydd (yr un diwrnod os bydd angen!) a chael gwybodaeth a chanllawiau cyffredinol ynghylch ein gwasanaethau.

Manylion sut i gyrraedd ein Canolfannau Gwybodaeth
Rhestr Llawn Prisiau Cynhyrchion a Gwasanaethau
Canolfan Cysylltu
Tŷ'r Cwmnïau

Gall staff ein Canolfan Cysylltu ddelio â’r mwyafrif o ymholiadau cyffredinol ynghylch materion yn ymwneud â Thy’r Cwmnïau a’r gwasanaethau a roddwn. Fel arfer, byddant yn rhoi ichi ateb i’ch ymholiad yn syth, ond os na allant byddant yn eich trosglwyddo i rywun a all wneud.

Gall ein Canolfan Cysylltu hefyd gymryd archebion ar gyfer dogfennau cwmni, a anfonir wedyn drwy’r post, dros beiriant ffacs neu fel e-bost. Gellir talu â siec os archebwch drwy’r post; neu cewch archebu dros y ffôn os ydych yn talu drwy gerdyn credyd neu fod gennych chi gyfrif. Gellir cyflenwi copïau o ddogfennau unigol dros y ffacs neu fel e-bost ar gyfer pobl sy’n talu drwy gerdyn credyd neu sydd â chyfrif.

Gallwch ffonio'n Canolfan Cysylltu ar 0303 1234 500 neu anfon neges e-bost at enquiries@companies-house.gov.uk

Cyrchu rhestr brisiau'n Canolfan Cysyllt
Brig
Ein polisi ar gwcis