Tÿ'r Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Cau / Diddymu cwmni (Dileu cwmni o’r gofrestr neu ei ddirwyn i ben)

Gall cwmni cyfyngedig ofyn am gael ei gau / diddymu o dan Adran 1003 o Ddeddf Cwmnïau 2006, ar yr amod ei fod yn bodloni’r holl ofynion canlynol:

 • Na fu’n masnachu yn ystod y 3 mis diwethaf
 • Nad yw enw’r cwmni wedi newid yn ystod y 3 mis diwethaf
 • Nad yw’n destun unrhyw fath o achos cyfreithiol, cyfredol neu arfaethedig
 • Nad yw wedi gwneud gwerthiant am werth eiddo neu hawliau

Ar ôl bodloni’r holl meini prawf, gellir cwblhau’r cais Diddymu (DSO1c).

Rhaid i’r Ffurflen DS01, Cais am Ddiddymu :

 • Gael ei llofnodi gan fwyafrif y cyfarwyddwyr
 • Cael ei chyflwyno gyda ffi o £10 i:
  • Tŷ’r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd CF14 3UZ – ar gyfer cwmnïau Lloegr a Chymru
  • Companies House 4th Floor, Edinburgh Quay, 2 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9FF – ar gyfer cwmnïau’r Alban
  • Companies House 2nd Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street, Belfast BT2 8BG – ar gyfer cwmnïau Gogledd Iwerddon
 • Rhaid anfon copi at yr holl fuddiolwyr e.e. Cyllid a Thollau EM, y credydwyr, y cyflogeion, yr aelodau ac ati, cyn pen 1 wythnos ar ôl cyflwyno’r cais.

Noder:

Ni fydd Tŷ’r Cwmnïau yn mynd ar ôl cydymffurfiad pellach ar ôl derbyn y cais.

Ar ôl derbyn y cais, rhoddir hysbysiad yn Gazette Llundain / Caeredin / Belffast a fydd yn rhoi o leiaf 3 mis o rybudd o’r bwriad i ddileu’r cwmni.

Ni chaiff y £10 ei ad-dalu os os bydd y cwmni’n tynnu’r cais yn ôl. Bydd angen cyflwyno’r cyfrifon ac adroddiadau blynyddol dyledus o hyd a chodir Cosbau Ffeilio Hwyr os cyflwynir y cyfrifon yn hwyr.

Sylwer: Ni ddylai sieciau fod yn daladwy o gyfrif y cwmni sy’n gwneud cais am ddileu o’r gofrestr

Os cynhelir gwrthwynebiad a gyflwynir gan fuddiolwr, caiff y camau i gau’r cwmni eu gohirio.

Canllawiau

Mae Tŷ’r Cwmnïau yn darparu canllawiau i’ch helpu chi i ddeall Dileu o’r Gofrestr, Diddymu ac Adfer.

Gellir cau cwmni (ei ddirwyn i ben) o wirfodd os nad yw’n gallu talu ei gredydwyr. Gellir ei gau (dirwyn oi ben) trwy orchymyn llys trwy ddeiseb credydwr hefyd. Yn y naill achos neu’r llall, rhaid anfon y dogfennau perthnasol i Dŷ’r Cwmnïau.

Darperir y canllawiau canlynol i’ch helpu chi i ddeall y gofynion cyfreithiol y mae angen i chi eu cyflawni.

Ymddatod ac Ansolfedd yn Lloegr a Chymru

Ymddatod ac Anslofedd yn yr Alban (Saesneg yn unig)

Ymddatod ac Anslofedd yng Ngogledd Iwerddon (Saesneg yn unig)

Brig
Ein polisi ar gwcis