Tÿ'r Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 


Cynllun Masnachu Teg ym Maes Gwybodaeth

Cafodd Tŷ’r Cwmnïau achrediad llawn i’r Cynllun Masnachu Teg ym Maes Gwybodaeth (IFTS) ym mis Mawrth 2009.

Mae’r cynllun yn cael ei redeg gan y Swyddfa Gwybodaeth Sector Cyhoeddus (OPSI) a’i ddiben yw gosod ac asesu safonau ar gyfer cyrff yn y sector cyhoeddus. Mae’n mynnu eu bod yn annog ailddefnyddio gwybodaeth ac yn cyrraedd safon o degwch ac eglurder. Mae Tŷ’r Cwmnïau wedi cael achrediad llawn o dan yr IFTS, sy’n sicrhau y gall ailddefnyddwyr gwybodaeth y sector cyhoeddus fod yn hyderus y cânt eu trin yn rhesymol ac yn deg.
Mae’r Cynllun yn ategu nod y Rheoliadau drwy gadw at 5 egwyddor sylfaenol:

 • Eglurder
 • Didwylledd
 • Tegwch
 • Cydymffurfio
 • Her

Dilynodd Tŷ’r Cwmnïau broses ddilysu fel rhan o’r gofyniad i gael achrediad o dan yr IFTS. Diben hyn oedd caniatáu i gydweithwyr yn OPSI asesu a oedd Tŷ’r Cwmnïau’n bodloni’r safonau gofynnol a nodir yn y cynllun.

Gweld adroddiad achrediad Tŷ’r Cwmnïau o dan yr IFTS yn Saesneg (PDF)

Datganiad Gorchwyl Cyhoeddus Tŷ’r Cwmnïau

Mae Tŷ’r Cwmnïau’n bodoli i gyflawni swyddogaethau’r Cofrestrydd Cwmnïau fel y’u nodir yn y ddeddfwriaeth, a rhai swyddogaethau dirprwyedig yr Ysgrifennydd Gwladol.

Prif swyddogaethau Tŷ’r Cwmnïau yw:

 • corffori cwmnïau newydd, ailgofrestru a newidiadau i enwau cwmnïau;
 • diddymu cwmnïau a dileu cwmnïau wedi darfod o’r gofrestr;
 • archwilio a chofrestru gwybodaeth am gwmnïau a gyflwynir o dan y Ddeddf Cwmnïau a deddfwriaeth gysylltiedig; a
 • sicrhau bod y wybodaeth ar gael i’r cyhoedd ei harchwilio a’i defnyddio.

Mae hyn yn cynnwys ond nid yw’n gyfyngedig i, Gwmnïau Cyfyngedig, Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig, Partneriaethau Cyfyngedig, Cwmnïau Atebolrwydd-Cyfyngedig Ewropeaidd, Grwpiadau Buddiannau Economaidd Ewropeaidd a Chwmnïau Tramor.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y datganiad gorchwyl cyhoeddus hwn, cysylltwch â ni. 

Hawlfraint a hawlfraint y Goron

Mae hawlfraint yn perthyn fel arfer i’r person neu’r sefydliad a greodd y gwaith. Yn achos gweithiau hawlfraint a gynhyrchwyd gan weision sifil, i’r Goron y mae’r hawlfraint yn perthyn ac mae’n gymwys i’w diogelu gan hawlfraint y Goron o dan adran 163 o Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988. Nid oes hawlfraint yn perthyn i adrannau o’r Llywodraeth yn eu hawl eu hunain.

Mae’r deunyddiau sy’n cael eu cyhoeddi gan Dŷ’r Cwmnïau yn ymrannu’n fras yn ddau gategori:

a) Deunyddiau sydd wedi’u cynhyrchu gan Dŷ’r Cwmnïau

Mae deunyddiau o’r math hwn (e.e. llyfrynnau canllaw) yn cael eu diogelu gan hawlfraint y Goron, ac mae Tŷ’r Cwmnïau yn rheoli’r hawlfraint hon o dan Awdurdod sydd wedi’i ddirprwyo gan Reolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi (HMSO). Mae hawlfraint y Goron yn gymwys hefyd ar gyfer hawliau cronfeydd data, logos a delweddau gweledol. Gall unrhyw ddeunydd sy’n cael ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron ac sydd gan Dŷ’r Cwmnïau (heblaw’r Arfbais Frenhinol a logos adrannau neu asiantaethau) gael ei atgynhyrchu yn rhad ac am ddim ar unrhyw fformat neu mewn unrhyw gyfrwng ar yr amod ei fod yn cael ei atgynhyrchu’n fanwl-gywir ac nad yw’n cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Pan fo unrhyw rai o’r eitemau sy’n cael eu diogelu gan hawlfraint y Goron yn cael eu hailgyhoeddi neu eu copïo i bobl eraill, mae’n rhaid nodi ffynhonnell y deunyddiau a chydnabod statws yr hawlfraint. Os caiff hawlfraint y Goron ei thorri, mae Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi wedi awdurdodi Tŷ’r Cwmnïau i gymryd unrhyw gamau cyfreithlon y bydd eu hangen i unioni’r sefyllfa.

b) Deunyddiau ar y gofrestr gyhoeddus

Ac eithrio categori bach o ddeunyddiau sydd wedi’i eithrio o’r gofynion ynghylch datgelu statudol, mae’n ofynnol o dan y gyfraith i’r Cofrestrydd drefnu bod yr wybodaeth yn y dogfennau a anfonir ato ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd. Trefnir bod gwybodaeth ar y gofrestr gyhoeddus ar gael yn rhinwedd cymeradwyaethau sy’n cael eu rhoi gan y Cofrestrydd yn unol ag adran 47 o Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 ac Atodlen 1 i’r Rheoliadau Cronfeydd Data (OS 1997/3032). Nid yw Tŷ’r Cwmnïau’n gosod unrhyw reolau na gofynion o ran sut mae’r wybodaeth ar y gofrestr gyhoeddus yn cael ei defnyddio.

Polisi Hawlfraint Tŷ’r Cwmnïau

Tŷ’r Cwmnïau ac Ailddefnyddio Gwybodaeth

Mae Tŷ’r Cwmnïau, fel darparwr gwybodaeth gyhoeddus, yn trefnu bod yr holl wybodaeth sy’n ymwneud â chwmnïau cyfyngedig ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd. Nid yw’n gosod unrhyw gyfyngiad o ran sut mae’r wybodaeth yn cael ei defnyddio ar ôl ei phrynu heblaw fel a ganlyn:

 • Rhaid i bob cwsmer, gan gynnwys cwsmeriaid swmp-wybodaeth, gael cyngor cyfreithiol eu hunain ynglŷn â’r posibilrwydd o dorri hawlfraint trydydd parti.
 • Ni all cwsmeriaid atgynhyrchu arwyddluniau’r Goron na defnyddio logo Tŷ’r Cwmnïau.
 • Os defnyddir gwybodaeth o nodiadau canllaw, y wefan, cyhoeddiadau neu dablau ystadegol, mae’n ofynnol i’r cwsmer gydnabod Tŷ’r Cwmnïau fel ffynhonnell y wybodaeth.

Safonau Gwasanaeth

Targedau Cyhoeddus Tŷ’r Cwmnïau

Brig
Ein polisi ar gwcis