Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Prynu cynnyrch wedi'i ailgylchu

Er mwyn i'r diwydiant ailgylchu fod yn llwyddiannus, mae'n rhaid cael marchnad ar gyfer deunyddiau sydd wedi eu hailgylchu. Wrth brynu cynnyrch wedi'i ailgylchu, rydych yn helpu i sefydlu'r farchnad ac yn sicrhau nad yw'r deunyddiau gwerthfawr hyn yn cael eu gwastraffu. Gall cynnyrch wedi'i ailgylchu fod lawn cystal â chynnyrch cyffredin.

Y mater ehangach

Mae pobl yn y DU yn taflu cymaint o sbwriel fel y gellid llenwi'r Neuadd Albert bob dwy awr gyda'r holl sbwriel. Wrth brynu cynnyrch wedi'i ailgylchu, bydd llai o sbwriel mewn safleoedd tirlenwi a chaiff llai o adnoddau naturiol gwerthfawr eu gwastraffu.

Yn gyffredinol, mae cynhyrchion sydd wedi'u gwneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu yn cymryd llai o ynni i'w cynhyrchu na deunyddiau newydd, gan helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Labeli sy'n dangos bod cynnyrch wedi'i ailgylchu

Mae Logo Ailgylchu NAPM yn tystio fod cynnyrch yn cynnwys o leiaf 50 y cant o ffibrau wedi'u hailgylchu

Gall cynlluniau labelu eich helpu i wybod a yw'r cynnyrch yn cynnwys deunyddiau wedi'u hailgylchu:

 • mae'r symbol Mobius Loop gyda chanran y tu mewn i'r cylch yn dangos mai dyna'r ganran o ddeunydd wedi'i ailgylchu sydd yn y cynnyrch
 • ar gyfer cynhyrchion papur, mae logo ailgylchu Cymdeithas Genedlaethol Masnachwyr Papur (NAPM) yn dangos bod o leiaf 50 y cant o'r ffibrau yn y cynnyrch wedi cael eu hailgylchu

Cynhyrchion wedi'u hailgylchu ar y stryd fawr

Y cynnyrch ailgylchu mwyaf cyffredin yw papur. Mae'n hawdd dod o hyd i bapur toiled, rholiau cegin, hancesi papur, deunydd swyddfa a deunydd pacio sydd wedi'u hailgylchu, yn ogystal â phapur argraffu a llungopïo a phapur ysgrifennu.

Dyma rai o'r deunyddiau wedi'u hailgylchu sydd ar gael mewn archfarchnadoedd ac ar y stryd fawr:

 • gwydrau gwin a dŵr - hyd yn oed gwydrau siampên
 • jygiau gwydr a phowlenni
 • gwisg ysgol
 • bagiau bin a ffoil
 • bagiau siopa y gellir eu hailddefnyddio

Mae llawer o wneuthurwyr bellach yn defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu wrth becynnu, mewn poteli plastig a chynwysyddion bwyd. Chwiliwch am un o'r labeli uchod i weld a yw'r cynnyrch yr ydych chi'n ei brynu yn cynnwys deunydd wedi'i ailgylchu.

Cynhyrchion wedi'u hailgylchu o siopau neu wefannau arbenigol

Mae'r Mobius Loop gyda'r ganran y tu fewn iddo yn dangos pa ganran o'r cynnyrch hwnnw sy'n ddeunydd wedi'i ailgylchu

Mae amrywiaeth syfrdanol o gynhyrchion wedi'u gwneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu, gan gynnwys:

 • papurau newydd
 • dillad, gan gynnwys dillad cnu wedi'u gwneud o blastig wedi'i ailgylchu
 • dodrefn
 • deunydd chwarae a theganau
 • teils a ffitiadau ystafell ymolchi

Ceisiwch chwilio ar-lein am 'gynnyrch wedi'i ailgylchu' neu fwrw golwg ar Canllaw'r DU ar gynnyrch wedi'i ailgylchu.

Prynu anrhegion wedi'u hailgylchu

Mae rhai anrhegion gwych ar gael sydd wedi'u gwneud o ddeunydd wedi'i ailgylchu, a hynny ar gyfer plant ac oedolion fel ei gilydd. Maent yn amrywio o'r confensiynol (eitemau gwydr, fframiau llun) i'r anarferol (powlenni wedi'u gwneud o wifren ffôn, bagiau cosmetig wedi'u creu o wregysau diogelwch wedi'u hadfer).

Os ydych yn chwilio am eitem benodol, chwiliwch amdani ar-lein drwy roi'r enw ac 'ailgylchu' yn y blwch chwilio. I gael syniadau mwy cyffredinol, gallech chwilio ar-lein am 'anrhegion anarferol sydd wedi'u hailgylchu'.

Safon cynnyrch wedi'i ailgylchu

Yn y gorffennol, nid oedd ambell gynnyrch, megis papur, yn cyfateb i'r cynnyrch newydd o ran safon. Fodd bynnag, golyga datblygiadau technolegol fod safon cynhyrchion wedi'u hailgylchu wedi codi ac yn awr yn cyfateb i safon yr eitemau newydd ran amlaf.

Ailgylchu pethau ar ôl gorffen â nhw

Dim ond os bydd pawb yn ailgylchu'r hyn y byddant yn ei brynu a'i ddefnyddio y bydd y gweithgynhyrchwyr yn gallu defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu. Ceisiwch ailgylchu cymaint ag y gallwch.

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU