Mathau o amddiffynfeydd rhag llifogydd

Arwyddion mwyaf gweladwy rheoli perygl llifogydd yw amddiffynfeydd rhag llifogydd. Rydym yn adeiladu 'amddiffynfeydd caled' o goncrid, metel neu ddeunyddiau adeiladu eraill ac yn gweithio gyda phrosesau naturiol i leihau'r perygl o lifogydd.

Mae amddiffynfeydd caled nodweddiadol yn cynnwys argloddiau, muriau, coredau, llifddorau a gorsafoedd pwmpio. O'r rhain, efallai na fydd rhai dim ond yn gweithio pan fydd llanw uchel neu lifogydd yn cael eu rhagweld. Enghraifft o hyn yw Amddiffynfa Afon Tafwys yn Llundain.

Gallai'r defnydd nodweddiadol ar brosesau naturiol gynnwys golchdiroedd, fflatiau llaid a morfeydd heli i roi lle i ddŵr llifogydd a rhwystro llifogydd rhag digwydd mewn mannau eraill. Ar yr un pryd, gall hyn fod er lles bywyd gwyllt drwy ddarparu ardaloedd o gynefinoedd a chânt eu defnyddio'n aml mewn cyfuniad ag amddiffynfeydd caled i ddarparu mannau ar gyfer hamdden a thwristiaeth.

Gellid rheoli ardaloedd ucheldir drwy adfer mawnogydd neu flocio sianelau traenio artiffisial. Bydd ailblannu coedwigoedd ar orlifdiroedd yn helpu i arafu llif dŵr dros ben a helpu i'w ffiltro drwy'r pridd.

Mewn ardaloedd trefol gellir defnyddio toeau gwyrdd, pafinau athraidd a mannau storio dŵr arwyneb i leihau'r perygl gan lifogydd.

Drwy weithio gyda phrosesau naturiol ochr yn ochr ag amddiffynfeydd caled traddodiadol, gellir sicrhau ymagwedd fwy cynaliadwy at berygl llifogydd.