Rhaglenni cynnal a chadw afonol ac arfordirol 2012-13

Mae amddiffyn yr amgylchedd afonol a rheoli bygythiad llifogydd yn rhan o’n gwaith ni. Rydym yn lleihau bygythiad llifogydd trwy gynnal a chadw ein hafonydd ni, a’n hamddiffynfeydd ni hyd afonydd a glannau’r môr.

Mae’r gwaith a wnawn yn cynnwys:

• Cynnal a chadw amddiffynfeydd llifogydd a gorsafoedd pwmpio
• Glanhau rhwyllau a symud rhwystrau o afonydd
• Cadw’r chwyn yn ein hafonydd ni tan reolaeth
• Rheoli glaswellt, coed a llwyni ar ein hargloddiau llifogydd ni
• Arolygu a thrwsio adeiladau amddiffyn rhag llifogydd

Canolbwyntiwn ein hymdrechion ar y gweithgareddau hynny sydd o gymorth inni reoli bygythiad llifogydd ac erydu’r glannau, a lle bo rhesymau economaidd ac amgylcheddol yn cyfiawnhau hynny.

Mae ein rhaglen cynnal a chadw flynyddol ni’n cynnwys gweithgareddau arferol ac amryw weithgareddau eraill a gyflawnir yn ôl yr amserlen isod. Cytunir ein rhaglen ni wedi ymgynghori â Natural England a’n timau Pysgodfeydd, Adloniant a Bioamrywiaeth ni.

Rhaglen Cynnal a Chadw Ebrill 2012 – Mawrth 2013

Dengys y taenlenni hyn ein gweithgareddau cynnal a chadw ni ar gyfer Ebrill 2012 – Mawrth 2013.

Gwnawn waith cynnal a chadw dyfrffyrdd lle bo perygl llifogydd yn cyfiawnhau hynny.

Er ein bod ni’n ceisio’n gorau i sicrhau cyflawni’r gwaith mewn pryd, gallai union amseriad unrhyw waith cynnal a chadw ddibynnu ar y tywydd, yr adnoddau sydd ar gael, ac unrhyw faterion amgylcheddol a allent arafu neu atal cwblhau’r gwaith arfaethedig.

  Sut rydym yn penderfynu pa waith sydd angen ei wneud?

  Defnyddiwn y pedwar dosbarth canlynol ar gyfer penderfynu graddfa cynnal a chadw pob un o’n hafonydd neu ein hamddiffynfeydd ni:

  1.  Parhawn i gynnal a chadw amddiffynfeydd lle bo achos economaidd o blaid lleihau bygythiad llifogydd i bobl ac eiddo

  2.  Parhawn i gynnal a chadw amddiffynfeydd y mae eu hangen er mwyn gwarchod nodweddion amgylcheddol a ddynodwyd ar raddfa ryngwladol rhag effaith difrodus llifogydd. Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, e.e.

  3 . Ystyriwn gynnal a chadw amddiffynfeydd nad ydynt yn nosbarthau 1 a 2 uchod, ond lle cyfiawnheir gwaith gan ymrwymiadau cyfreithiol neu lle byddai peidio â chynnal yn esgor ar fygythiad llifogydd annerbyniol

  4.  Yn dilyn ymgynghori, ystyriwn roi’r gorau i gynnal a chadw amddiffynfeydd nad ydynt yn y tri dosbarth uchod. O dan y fath amgylchiadau, cydweithiwn yn gefnogol â’r rhai y mae a wnelo hyn â’u budd neu’u diddordeb nhw er mwyn ymchwilio i ddewisiadau.

  Dyma sut y’i cyflawnwn

  Mae pob safle’n wahanol, felly dewiswn y drefn cynnal a chadw addasaf ar gyfer y rhan honno o’r afon, o’r arfordir neu’r amddiffynfa. Amcanwn ddarparu modd cynaliadwy o reoli perygl llifogydd, tra ar yr un pryd yn lleihau effaith amgylcheddol ein gwaith cynnal a chadw i’r eithaf.

  Rhagor o wybodaeth

  Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r dewisiadau neu beth sy’n digwydd yn eich bro chi, cysylltwch â ni.