Sut mae perygl llifogydd yn cael ei reoli?

Ni allwn rwystro llifogydd yn gyfan gwbl, ond gallwn leihau peryglon llifogydd. Drwy weithio gyda’n partneriaid a phobl sydd mewn perygl o lifogydd, gallwn gadw eu heffeithiau at leiafswm a lleihau’r difrod maent yn ei achosi.

Nid yw rheoli perygl llifogydd erioed wedi bod mor bwysig

Mae dros 5.5 miliwn darn o eiddo, neu un ym mhob chwech, mewn perygl o lifogydd o bob mathau o lifogydd ar draws Cymru a Lloegr. Mae'r rhagfynegiadau newid hinsawdd UKCP09 diweddaraf yn dangos lefelau'r môr yn codi ac mae stormydd glaw mwyfwy difrifol ac aml yn golygu y bydd perygl llifogydd yn cynyddu. 

Gallwn leihau'r tebygrwydd o gael llifogydd drwy reoli systemau tir ac afonydd; drwy adeiladu a chynnal amddiffynfeydd llifogydd ac arfordirol; codi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd drwy'r Map Llifogydd ac annog pobl i gymryd camau i'w hamddiffyn eu hunain a'u heiddo. Rydym hefyd yn lleihau'r difrod y gall llifogydd ei achosi drwy reoli effeithiol ar ddatblygu, cynnig rhybuddion llifogydd a gweithio gyda'r ymatebwyr brys i gynorthwyo'r bobl sydd mewn perygl.

 • Beth sy’n cael ei wneud i leihau a rheoli perygl llifogydd?

  Rhaglenni cynnal a chadw, cynlluniau a strategaethau llifogydd, ac ymagweddau gwahanol at reoli perygl llifogydd.

 • Ffynonellau llifogydd

  Gall llifogydd ddigwydd unrhyw le ar unrhyw adeg, o ganlyniad i lefelau dŵr daear sy'n codi, draeniau yn gorlifo, dŵr ffo ar lethrau yn dilyn glaw sydyn yn ogystal â llifogydd o afonydd a'r môr.

 • Rhagweld y tywydd a rhybuddio

  Mae dweud wrth bobl bod llifogydd ar fin digwydd yn hanfodol, gan ei fod yn rhoi amser iddynt baratoi. Rydym hefyd yn annog y rhai sydd mewn ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd i wneud cynllun llifogydd, fel y byddant yn barod pan ddaw'r rhybudd.

 • Cynllunio ar gyfer y dyfodol

  Deall newid hinsawdd, technoleg newydd ac ymchwil. Mae angen pob un o'r rhain arnom i'n helpu i gynllunio sut byddwn yn rheoli llifogydd yn y dyfodol.