Cysylltau defnyddiol

Bydd y cysylltau hyn yn agor mewn ffenestr newydd. Nid yw'r gwefannau cysylltiedig o dan ein rheolaeeth ac nid ydym yn gyfrifol am eu cynnwys, neu unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau. Nid yw'r Gofrestrfa Tir yn gyfrifol am we-ddarlledu neu unrhyw fath arall o ddarllediad a dderbynnir trwy unrhyw wefan gysylltiedig.

Mae'r Gofrestrfa Tir yn darparu'r cysylltau hyn er hwylustod yn unig, ac nid yw'r ffaith ein bod wedi cynnwys unrhyw gyswllt yn goylygu ein bod yn cymeradwyo'r wefan honno. Ni allwn warantu y bydd y cysylltau hyn yn gweithio trwy'r amser ac ni allwn reoli a fydd y tudalennau cysylltiedig ar gael ai peidio.

Sefydliad Disgrifiad
Advice Guide Gwybodaeth sylfaenol am eich hawliau gan y sefydliad annibynnol Cyngor ar Bopeth.

Y Comisiwn Archwilio

Mae'n sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio yn economaidd, effeithlon ac effeithiol.

Business Link

Y Ganolfan Cyngor i Fusnes Genedlaethol.

Swyddfa'r Cabinet Mae'n sicrhau bod polisïau'r llywodraeth yn cael eu gweithredu.
Y Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog Adran gyfathrebu'r llywodraeth.
Tîm Polisi y Nod Siarter Menter gan Swyddfa'r Cabinet i foderneiddio'r llywodraeth.
Cyngor Cyfreithiol Cymunedol Mae'n cynnig cyngor cyfreithiol cymunedol am ddim.
Tŷ'r Cwmnïau Cofrestrfa cwmnïau a ffynhonnell gwybodaeth.
Gwasanaeth Llysoedd Mae'n gyfrifol am weinyddu'r system llysoedd yng Nghymru a Lloegr.

Ystad y Goron

Mae'n rheoli tir ac eiddo'r Frenhines.

Directgov

Y ffynhonnell orau am wybodaeth am lywodraeth a'i gwasanaethau.  Gallwch bori naill ai yn ôl cynulleidfa neu fesul pwnc.  Gallwch edrych yng nghyfeirlyfrau'r llywodraeth neu ddefnyddio peiriant chwilio.

Downing Street

Gwybodaeth am bolisi, newyddion ac areithiau yn y Senedd gan swyddfa'r Prif Weinidog.

BERR

Yr Adran Busnes, Menter a Sgiliau

e-Gennad, Swyddfa'r

Mae'r e-Gennad yn hyrwyddo cysylltiad â'r rhyngrwyd ar gyfer cartrefi a busnesau yn y DU.

Ombwdsmon Eiddo

Mae'n ymchwilio i gwynion am y farchnad dai.

Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Ewropeaidd (EULIS)

Fel rhan o Raglen e-Gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, mae cofrestrfeydd tir cenedlaethol sydd â systemau cyfrifiadurol wedi dechrau cydweithio ar brosiect o'r enw 'European Land Information Service' (EULIS).
Y Gymdeithas Cofrestru Tir Ewropeaidd (ELRA)

Prif ddiben ELRA yw datblygu a deall rôl cofrestru tir mewn marchnadoedd ystadau a chyfalaf. Yn yr un modd, mae ELRA wedi ymrwymo'n llwyr i weithio ar ran Cofrestrfedd Tir yn Ewrop trwy gydweithio â sefydliadau'r UE.

Porth y Llywodraeth

Gwasanaethau'r llywodraeth drwy'r Rhyngrwyd.

Y Gwasanaeth Dosbarthu Newyddion

Ar gyfer y Llywodraeth a'r Sector Cyhoeddus.

OPSI

Mae'n darparu'r testun llawn ar gyfer pob deddf gyhoeddus a lleol senedd y DU.

Tŷ'r Cyffredin

Gwybodaeth am waith a chyhoeddiadau Tŷ'r Cyffredin, Aelodau Seneddol a phwyllgorau.

Tŷ'r Arglwyddi

Gwybodaeth am waith Tŷ'r Arglwyddi a'i Bwyllgorau Dethol.

Yr Adolygydd Cwynion Annibynnol

Mae'r Adolygydd  yn archwilio cwynion am y Gofrestrfa Tir, Swyddfa'r Cofnodion Cyhoeddus, y Comisiwn Elusennol a'r Gorfforaeth Dai.

Cynllun yr Ombwdsmon Tai Annibynnol

Mae'n delio ag anghydfodau rhwng landlordiaid a thenantiaid yn Lloegr.

info4local

Porth sy'n darparu ffordd hawdd a chyflym i awdurdodau lleol gael gafael ar yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt o wefannau adrannau llywodraeth ganolog, asiantaethau a chyrff cyhoeddus.

Y Comisiynydd Gwybodaeth

Mae'n gyfrifol am y Ddeddf Diogelu Data a'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Y Gwasanaeth Ansolfedd

Mae'r Gwasanaeth Ansolfedd yn gweithredu o dan fframwaith statudol - yn bennaf Deddfa Ansolfedd 1986 a 2000, Deddf Anghymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986 a Deddf Hawliau Cyflogi 1996.

Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol

Mae'n gweinyddu dau gynllun cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr.

Cymdeithas Genedlaethol y Swyddfeydd Cyngor ar Bopeth

Mae'n darparu cyngor am ddim ar ystod eang o faterion.

Rhestr Genedlaethol Tir ac Eiddo

Ffynhonnell adnabod tir ac eiddo

NLIS

Gwasanaeth gwybodaeth am eiddo

Yr Arolwg Ordnans

Asiantaeth fapio Llywodraeth y DU

MapZone yr Arolwg Ordnans

Mapiau rhyngweithiol yr Arolwg Ordnans
Pwyllgor Parhaol ar Stentiau yn yr Undeb Ewropeaidd (PCC) Mewn pwyllgor a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2002 ym mhencadlys y Cyd-bwyllgor Ymchwil yn Ispra (Yr Eidal), cytunodd cynrychiolwyr y sefydliadau sy'n gyfrifol am stentiau ym mhymtheg Aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn ffurfiol i gyfansoddi'r "Pwyllgor Parhaol ar Stentiau yn yr Undeb Ewropeaidd".

OSCRE

Consortiwm Safonau Agored ar gyfer eiddo tiriog.

Porth Cynllunio

Gallwch wirio cyfyngiadau datblygu lleol, ymchwilio a chyflwyno ceisiadau cynllunio ar-lein ayb.  Mae'r wefan yn cael ei chynnal gan Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog.

Swyddfa'r Prif Weinidog

Gwybodaeth am bolisi, newyddio ac areithiau seneddol o swyddfa'r Prif Weinidog.

Gwasanaeth Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon

Mae Gwasanaeth Tir ac Eiddo yn asiantaeth weithredol Llywodraeth Gogledd Iwerddon ac mae'n gyfrifol am Gofrestri Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon.

Cofrestri'r Alban

Asiantaeth Weithredol Cofrestri'r Alban - Cofrestri Tir ac Eiddo Cenedlaethol yr Alban.
Comisiwn Economaidd Ewrop y Cenhedloedd Unedig - Gweithgor am Weinyddu Tir (UNECE-WPLA)

Nod y Gweithgor yw hyrwyddo gweinyddu tir (eiddo ansymudol) trwy ddeiliadaeth ddiogel marchnadoedd ystadau mewn gwledydd trosiannol, a moderneiddio systemau cofrestru tir yn yr economïau datblygedig.

Y Swyddfa Brisio

Mae'n cynnal y rhestrau trethi busnes a phrisio treth y cyngor ar gyfer Cymru a Lloegr.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Mae'r Bwrdd yn hyrwyddo defnydd o'r iaith Gymraeg yng Nghymru.

Cymdeithas y Cyfreithwyr

Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr