Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 4 Ebrill 2012

Cyfrifiannell credydau treth – cael gwybod faint y gallwch chi ei gael      

Bydd y gyfrifiannell hon yn rhoi syniad bras o faint o gredydau treth y gallech gael. Mae’n amcangyfrif y cyfanswm y gallech gael – fel taliad unswm – o ddyddiad heddiw tan ddiwedd y flwyddyn dreth hon. Bydd y gyfrifiannell yn defnyddio cyfraddau cyfredol (ni all gyfrifo credydau treth ar gyfer y dyfodol). Bydd yn cael ei diweddaru o 6 Ebrill 2012. Ni ddylai’r gyfrifiannell gymryd fwy na 10-15 munud.

Cyn cychwyn

Cyn cychwyn, mae’n syniad da cael yr wybodaeth ganlynol wrth law:

  • manylion eich incwm chi ac, os oes gennych un, incwm eich partner – byddai eich ffurflen(ni) P60 ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 5 Ebrill 2011 yn ddelfrydol
  • manylion unrhyw fudd-daliadau rydych chi’n eu hawlio, neu newydd roi’r gorau i'w hawlio
  • eich oriau gwaith arferol
  • y swm cyfartalog rydych chi’n ei wario ar ofal plant bob wythnos

Cyfrifiannell credydau treth

Os yw’ch incwm yn debygol o fod yn llai eleni na’r llynedd

Mae’r gyfrifiannell yn gofyn i chi am incwm y flwyddyn dreth ddiwethaf. Ond os yw’ch incwm ar gyfer y flwyddyn dreth hon yn debygol o fod yn llai, rhowch amcangyfrif o incwm eleni yn y gyfrifiannell. 6 Ebrill 2011 tan 5 Ebrill 2012 yw’r flwyddyn dreth hon.

Mae’n bwysig i chi wybod pan fyddwch chi’n gwneud eich hawliad go iawn, bydd yn rhaid i chi nodi incwm y llynedd ar y ffurflen. Mae eich dyfarniad credydau treth cyntaf bob amser yn seiliedig ar eich incwm yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Ar ôl i chi gael eich Hysbysiad Dyfarniad, dywedwch wrth y Swyddfa Credyd Treth ar unwaith os bydd eich incwm yn lleihau. Gallwch wneud hyn drwy ffonio’r Llinell Gymorth Credydau Treth. Byddant yn defnyddio’r ffigur newydd hwn i ail-gyfrifo’ch credydau treth.

Os ydych yn talu costau gofal plant

Os yw'ch costau gofal plant yn amrywio o wythnos i wythnos, peidiwch â defnyddio’r daflen waith a ddarperir gyda’r gyfrifiannell. Yn hytrach na defnyddio’r daflen waith, gallwch gael help i gyfrifo’ch costau wythnosol cyfartalog drwy wneud y canlynol:

  • darllen y canllaw ‘Costau gofal plant – sut mae eu cyfrifo i hawlio credydau treth’
  • ffonio’r Llinell Gymorth Credyd Treth

Os ydych yn cael Credyd Pensiwn

Peidiwch â defnyddio’r gyfrifiannell hon os ydych yn cael Credyd Pensiwn ac yn gweithio mwy na 16 awr yr wythnos.

Os mae hyn yn gymwys i chi, ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar gyfer amcangyfrif o faint o gredydau treth y gallech gael.

Eich canlyniadau

Bydd y gyfrifiannell hon yn rhoi syniad i chi o faint y gallech gael, yn seiliedig ar yr wybodaeth a roddwch.

Bydd y gyfrifiannell yn dangos faint o gredydau treth y gallech eu cael rhwng dyddiad heddiw a 5 Ebrill 2012. Mae’n cael ei gyfrifo gan ddefnyddio’r cyfraddau credydau treth cyfredol.

Er y bydd y canlyniad yn ymddangos fel taliad un-swm, gan amlaf caiff ei dalu mewn rhandaliadau bob pedair wythnos.

Bydd eich canlyniadau hefyd yn dweud y gallwch archebu ffurflen hawlio drwy ffonio’r ‘ddesg gymorth’. Dim ond gan y Llinell Gymorth Credyd Treth y gallwch gael eich ffurflen hawlio. Ni allwch wneud cais ar-lein.

Ar ôl llenwi’r ffurflen hawlio, os byddwch chi’n gymwys, cewch hysbysiad dyfarniad a fydd yn egluro beth fydd eich taliadau.

Gallwch hefyd gael syniad o faint o gredydau treth y gallech gan ddefnyddio tablau hawliau ‘ar gip’. Mae’r tablau’n rhoi syniad bras o’r cyfanswm y gallech gael ar gyfer y flwyddyn gyfan, sy’n dod i ben ar 5 Ebrill 2012.

Rhif ffôn y Llinell Gymorth Credydau Treth

Mae’n bwysig gwybod bod rhif ffôn y Llinell Gymorth Credydau Treth wedi newid. Bydd tudalennau’r gyfrifiannell yn cael eu diweddaru cyn gynted â phosib gyda’r rhif newydd.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU