Access key links:

Y cynllun iaith Gymraeg


Ein hymrwymiad ni i sicrhau bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal yn y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu i’r cyhoedd yng Nghymru.

(English language version)

Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, rydyn ni wedi sefydlu cynllun iaith i gyhoeddi gwybodaeth yn Gymraeg lle bynnag y bo’n “briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol”.

Cafodd Cynllun Iaith Gymraeg yr Adran ei ategu gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 28 Mai 2009 ac mae’n disodli’r cynllun iaith blaenorol a gymeradwywyd ar 30 Awst 2000. Yn unol â’r cynllun iaith ei hun, gweler isod i lawrlwytho testun llawn y cynllun iaith yn Gymraeg ac yn Saesneg ac i gael disgrifiad o’r Adran yn Gymraeg.

Mae’r cynllun iaith yn nodi ymrwymiadau’r Adran sy’n sicrhau y bydd ‘wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal’, megis defnyddio’r Gymraeg mewn ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd ac ymgyrchoedd hysbysebu. Hefyd, bydd pobl sy’n dod i gyfarfodydd cyhoeddus a fydd yn cael eu trefnu gan BIS yng Nghymru yn cael cyfrannu yn Gymraeg os byddan nhw’n dymuno, a bydd gohebiaeth Gymraeg yn cael ei hateb yn Gymraeg yn awtomatig.

Lawrlwytho’r cynllun iaith

Disgrifiad o BIS yn Gymraeg

Cyhoeddiadau Cymraeg

Gall deunyddiau sydd wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg ac sydd ar gael ar ffurf copi caled gael eu harchebu dwy’r adran cyhoeddiadau ar y wefan hon.

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn cynnwys amserlen ar gyfer gweithredu o dipyn i beth. Disgwylir y bydd yr holl ddeunyddiau cyhoeddedig sy’n dod o fewn telerau’r cynllun iaith yn bodloni anghenion y cyhoedd sy’n siarad Cymraeg o fewn blwyddyn ar ôl i’r Bwrdd ategu’r cynllun iaith.

Sylwadau

Os oes gennych chi sylwadau am y cynllun iaith, neu am y deunyddiau a allai gael eu cadw ar y wefan hon yn unol â’r cynllun iaith, cysylltwch â’r:

Information Rights Unit
Department for Business, Innovation and Skills
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET

Ffacs: 020 7215 5713
E-bost: Information Rights Unit

Other useful websites


 

Sign up for email alerts and newsletters