This snapshot, taken on
04/04/2012
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 4 Ebrill 2012

Cyfrifiannell credydau treth – cael gwybod faint y gallwch chi ei gael      

Bydd y gyfrifiannell hon yn rhoi syniad bras o faint o gredydau treth y gallech gael. Mae’n amcangyfrif y cyfanswm y gallech gael – fel taliad unswm – o ddyddiad heddiw tan ddiwedd y flwyddyn dreth hon. Bydd y gyfrifiannell yn defnyddio cyfraddau cyfredol (ni all gyfrifo credydau treth ar gyfer y dyfodol). Bydd yn cael ei diweddaru o 6 Ebrill 2012. Ni ddylai’r gyfrifiannell gymryd fwy na 10-15 munud.

Cyn cychwyn

Cyn cychwyn, mae’n syniad da cael yr wybodaeth ganlynol wrth law:

  • manylion eich incwm chi ac, os oes gennych un, incwm eich partner – byddai eich ffurflen(ni) P60 ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 5 Ebrill 2011 yn ddelfrydol
  • manylion unrhyw fudd-daliadau rydych chi’n eu hawlio, neu newydd roi’r gorau i'w hawlio
  • eich oriau gwaith arferol
  • y swm cyfartalog rydych chi’n ei wario ar ofal plant bob wythnos

Cyfrifiannell credydau treth

Os yw’ch incwm yn debygol o fod yn llai eleni na’r llynedd

Mae’r gyfrifiannell yn gofyn i chi am incwm y flwyddyn dreth ddiwethaf. Ond os yw’ch incwm ar gyfer y flwyddyn dreth hon yn debygol o fod yn llai, rhowch amcangyfrif o incwm eleni yn y gyfrifiannell. 6 Ebrill 2011 tan 5 Ebrill 2012 yw’r flwyddyn dreth hon.

Mae’n bwysig i chi wybod pan fyddwch chi’n gwneud eich hawliad go iawn, bydd yn rhaid i chi nodi incwm y llynedd ar y ffurflen. Mae eich dyfarniad credydau treth cyntaf bob amser yn seiliedig ar eich incwm yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Ar ôl i chi gael eich Hysbysiad Dyfarniad, dywedwch wrth y Swyddfa Credyd Treth ar unwaith os bydd eich incwm yn lleihau. Gallwch wneud hyn drwy ffonio’r Llinell Gymorth Credydau Treth. Byddant yn defnyddio’r ffigur newydd hwn i ail-gyfrifo’ch credydau treth.

Os ydych yn talu costau gofal plant

Os yw'ch costau gofal plant yn amrywio o wythnos i wythnos, peidiwch â defnyddio’r daflen waith a ddarperir gyda’r gyfrifiannell. Yn hytrach na defnyddio’r daflen waith, gallwch gael help i gyfrifo’ch costau wythnosol cyfartalog drwy wneud y canlynol:

  • darllen y canllaw ‘Costau gofal plant – sut mae eu cyfrifo i hawlio credydau treth’
  • ffonio’r Llinell Gymorth Credyd Treth

Os ydych yn cael Credyd Pensiwn

Peidiwch â defnyddio’r gyfrifiannell hon os ydych yn cael Credyd Pensiwn ac yn gweithio mwy na 16 awr yr wythnos.

Os mae hyn yn gymwys i chi, ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar gyfer amcangyfrif o faint o gredydau treth y gallech gael.

Eich canlyniadau

Bydd y gyfrifiannell hon yn rhoi syniad i chi o faint y gallech gael, yn seiliedig ar yr wybodaeth a roddwch.

Bydd y gyfrifiannell yn dangos faint o gredydau treth y gallech eu cael rhwng dyddiad heddiw a 5 Ebrill 2012. Mae’n cael ei gyfrifo gan ddefnyddio’r cyfraddau credydau treth cyfredol.

Er y bydd y canlyniad yn ymddangos fel taliad un-swm, gan amlaf caiff ei dalu mewn rhandaliadau bob pedair wythnos.

Bydd eich canlyniadau hefyd yn dweud y gallwch archebu ffurflen hawlio drwy ffonio’r ‘ddesg gymorth’. Dim ond gan y Llinell Gymorth Credyd Treth y gallwch gael eich ffurflen hawlio. Ni allwch wneud cais ar-lein.

Ar ôl llenwi’r ffurflen hawlio, os byddwch chi’n gymwys, cewch hysbysiad dyfarniad a fydd yn egluro beth fydd eich taliadau.

Gallwch hefyd gael syniad o faint o gredydau treth y gallech gan ddefnyddio tablau hawliau ‘ar gip’. Mae’r tablau’n rhoi syniad bras o’r cyfanswm y gallech gael ar gyfer y flwyddyn gyfan, sy’n dod i ben ar 5 Ebrill 2012.

Rhif ffôn y Llinell Gymorth Credydau Treth

Mae’n bwysig gwybod bod rhif ffôn y Llinell Gymorth Credydau Treth wedi newid. Bydd tudalennau’r gyfrifiannell yn cael eu diweddaru cyn gynted â phosib gyda’r rhif newydd.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU