Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Goleuadau ac arwyddion traffig, goleuadau a marciau ar gyfer croesfannau, bysiau, tramiau, beiciau a cherddwyr

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni at adrannau o lyfryn ‘Know your traffic signs’ yr Adran Drafnidiaeth. Gallwch lwytho’r ffeiliau PDF sy’n cael eu rhestru isod i gael delweddau a gwybodaeth yn ymwneud â goleuadau ac arwyddion traffig, goleuadau a marciau ar gyfer croesfannau, bysiau, tramiau, beiciau a cherddwyr.

Goleuadau traffig

Yn ogystal â goleuadau traffig safonol, ceir goleuadau ar gyfer gyrwyr tramiau a beicwyr. Defnyddir goleuadau traffig sy’n rhybuddio drwy fflachio ar groesfannau rheilffordd, pontydd sy’n codi a gorsafoedd tân.

Arwyddion a goleuadau rheoli lôn llif cyfnewid

Ar rhai ffyrdd prysur, defnyddir goleuadau rheoli lonydd i newid nifer y lonydd sydd ar agor ac i roi blaenoriaeth i brif lif y traffig.

Croesfannau i gerddwyr, beicwyr a’r sawl sy’n marchogaeth ceffylau

Ceir croesfannau ar gyfer cerddwyr yn unig (croesfannau pyffin a phelican), ar gyfer cerddwyr a beicwyr (croesfannau twcan) ac ar gyfer y sawl sy’n marchogaeth ceffylau (croesfannau ceffylau).

Arwyddion a goleuadau ar groesfannau rheilffordd

Mae arwyddion sy’n rhybuddio yn rhoi gwybodaeth ymlaen llaw i chi am groesfannau rheilffordd. Wrth groesfannau, ceir hefyd arwyddion a goleuadau y mae’n rhaid i ddefnyddwyr y ffordd a cherddwyr ufuddhau iddynt.

Arwyddion, goleuadau a marciau ffordd i dramiau

Gall tramiau redeg ar ffyrdd a ddefnyddir gan gerbydau a cherddwyr eraill. Bydd arwyddion a marciau ar y ffordd yn dangos llwybr y tram, yn rhybuddio, ac yn rhoi cyfarwyddiadau a chyfyngiadau cyflymder i yrrwr y tram ac i ddefnyddwyr eraill y ffordd.

Arwyddion a marciau ar y ffordd i fysiau a beicwyr

Mae gan lonydd bysiau, safleoedd bysiau a meysydd parcio bysiau eu harwyddion a’u marciau ar y ffordd eu hunain. Gall beicwyr rannu lonydd bysiau neu efallai y bydd lonydd wedi cael eu harwyddo a’u marcio’n arbennig ar eu cyfer.

Arwyddion cyfeirio ar gyfer beicwyr a cherddwyr

Bydd gan arwyddion yn dangos llwybrau beicio gefndir glas a byddant yn cynnwys symbol beicio gwyn. Mae’n bosib y byddant yn ffurfio rhan o arwydd cyfeirio mwy. Bydd arwyddion ar gyfer llwybrau cerdded yn dangos person yn cerdded.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU