Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Pwy i gysylltu â nhw yn y Gwasanaeth Pensiwn

Mae’r Gwasanaeth Pensiwn yn darparu amrywiaeth eang o wybodaeth ynghylch Pensiwn y Wladwriaeth, Credyd Pensiwn, Taliad Tanwydd Gaeaf a budd-daliadau cysylltiedig. Dyma rai ffyrdd o gysylltu â’r person cywir naill ai dros y ffôn neu dros e-bost.

Eich canolfan bensiynau

Bydd angen i chi gysylltu â’ch canolfan bensiynau i wneud ymholiad ynghylch y canlynol:

 • hawlio Pensiwn y Wladwriaeth
 • hawlio Credyd Pensiwn
 • hawliadau cyfredol ar gyfer Pensiwn y Wladwriaeth neu Gredyd Pensiwn

Mae pob ardal o’r wlad â chanolfan pensiwn neilltuedig ar eu cyfer. I ddod o hyd i’r rhif ffôn, cyfeiriad post neu i e-bostio eich canolfan bensiwn, gweler ‘Dod o hyd i’ch canolfan bensiwn’.

Os hoffech gysylltu â ni yn Gymraeg, e-bostiwch:

YGwasanaethPensiwn.Gwasanaeth-Cwsmeriaid@dwp.gsi.gov.uk

Rhoi gwybod am newid i’ch cyfeiriad, manylion banc neu amgylchiadau eraill i’r Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltwch â’r ganolfan pensiwn neu’r Gwasanaeth Pensiwn os yw’ch amgylchiadau yn newid ac yr ydych yn derbyn naill ai:

 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Pensiwn ychwanegol y Wladwriaeth
 • Pensiwn i Bobl dros 80
 • Credyd Pensiwn

Taliad Tanwydd Gaeaf

Os ydych yn hawlio Taliad Tanwydd Gaeaf, mae meini prawf arbennig a llinell gymorth bwrpasol ar gael i chi

Cofrestru marwolaeth    

Cael gwybod am bopeth sydd angen i chi ei wybod ynghylch cofrestru marwolaeth.

Budd-daliadau ac ymholiadau o dramor

Gall eich Canolfan Bensiwn Ryngwladol eich helpu:

 • os ydych yn byw dramor a bod gennych gwestiynau ynghylch taliadau Pensiwn y Wladwriaeth, budd-daliadau profedigaeth, budd-daliadau analluogrwydd a budd-daliadau eraill
 • os ydych yn byw yn y DU ac yn byw neu’n gweithio mewn gwledydd eraill sydd â chytundeb nawdd cymdeithasol gyda’r DU
 • os ydych yn symud i fyw dramor ac yn derbyn Pensiwn y Wladwriaeth yn barod

Ymholiadau am ragolwg o Bensiwn y Wladwriaeth

Os hoffech gael rhagolwg o Bensiwn y Wladwriaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch hynny, gall tîm rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth eich helpu.

Cymorth technegol gyda rhagolwg o Bensiwn y Wladwriaeth

Os oes angen cymorth technegol arnoch wrth ddefnyddio’r gwasanaeth rhagolwg pensiwn, cysylltwch â desg gymorth yr E-wasanaethau. Er enghraifft, gall y ddesg gymorth eich helpu os ydych yn cael trafferth defnyddio neu gael gafael ar wasanaeth rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth.

Ymholiadau am y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau

Os ydych wedi colli cysylltiad â chynllun pensiwn personol neu bensiwn cwmni, gall y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau eich helpu.

Credyd Pensiwn

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch Credyd Pensiwn gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Pensiwn. Gallant ateb ymholiadau ynghylch a ydych yn gymwys i’w gael a bydd arnynt angen gwybod am unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau a all effeithio ar eich taliadau.

Gwasanaeth wyneb-yn-wyneb

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, mae Pwyntiau Gwybodaeth Gwasanaeth Lleol yn darparu gwasanaeth wyneb-yn-wyneb i gwsmeriaid mewn lleoliadau cyfleus.

Gallwch drefnu apwyntiad gyda staff Gwasanaeth Lleol i drafod materion megis:

 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Gweini
 • Budd-dal Tai
 • Budd-dal Treth Cyngor
 • hawliadau a gwasanaethau eraill i bensiynwyr

Cewch daflenni hefyd ar y budd-daliadau a’r gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaeth Pensiwn.

Materion iaith

Os nad ydych am siarad Saesneg, gallwch ddefnyddio eich cyfieithydd eich hun neu gall y ganolfan bensiynau ddarparu un ar eich cyfer.

Taflenni braille, print bras a thapiau sain

Os oes gennych nam ar eich golwg neu’ch clyw, mae’r Gwasanaeth Pensiwn yn darparu ystod o wybodaeth mewn fformatau eraill. Holwch eich swyddfa bensiynau neu swyddfa nawdd cymdeithasol, neu gallwch ofyn am fformatau eraill dros y ffôn neu ffôn testun.

Sut mae cwyno wrth y Gwasanaeth Pensiwn

Yma cewch wybod sut mae cwyno wrth y Gwasanaeth Pensiwn os ydych yn anfodlon â rhywbeth y mae’r Gwasanaeth Pensiwn wedi’i wneud, neu heb ei wneud.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU