Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Credyd Pensiwn – cyflwyniad

Budd-dal sy’n gysylltiedig ag incwm i bensiynwyr sy’n byw ym Mhrydain Fawr yw Credyd Pensiwn. Mae’n cynnwys dwy ran wahanol, sef Credyd Gwarant a Chredyd Cynilion. Yma cewch wybod mwy ynghylch sut y gallwch gael amcangyfrif Credyd Pensiwn, a sut i wneud cais.

Credyd Gwarant

Mae Credyd Gwarant yn gweithio drwy gynyddu’ch incwm wythnosol i:

 • £137.35 os ydych yn sengl
 • £209.70 os oes gennych bartner

Fe allech chi gael mwy os ydych chi’n anabl, gennych gyfrifoldebau gofal neu gostau eraill sy’n ymwneud â’ch cartref, megis taliadau llog ar forgais.

Oedran cymhwyso

Mae’r oedran y gallwch gael y Credyd Gwarant – yr oedran cymhwyso – yn cynyddu’n raddol o 60 i 65 rhwng Ebrill 2010 a 2020 yn unol ag oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer menywod. I gael gwybod yr oedran y gallech wneud cais am Gredyd Pensiwn, gallwch ddefnyddio cyfrifiannell oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae newidiadau i oed Pensiwn y Wladwriaeth yn debygol o effeithio ar yr oed gofynnol ar gyfer Credyd Pensiwn.

Er ei bod yn rhaid i chi fod wedi cyrraedd yr oedran cymhwyso, gallwch ddal hawlio os yw’ch partner yn iau na’r oedran cymhwyso. Os ydych chi a’ch partner dros yr oedran cymhwyso, gallwch chi neu’ch partner wneud cais.

Defnyddir y gair ‘partner’ i gyfeirio at:

 • eich gŵr
 • eich gwraig
 • eich partner sifil
 • y person yr ydych chi’n byw â hwy fel petai yn ŵr, yn wraig neu’n bartner sifil i chi

Newidiadau yn oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Efallai y bydd yr oedran y byddwch yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth yn newid. I gael gwybod os bydd hyn yn effeithio arnoch chi, gweler ‘Cyfrifo eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth’.

65 oed neu’n hŷn – Credyd Cynilion

Os ydych chi'n 65 oed neu’n hŷn ac yn byw ym Mhrydain Fawr, fe allai fod gennych hawl i gael Credyd Cynilion. Gallech gael y Credyd Cynilion ar ei ben ei hun neu gyda’r Credyd Gwarant. Efallai fod gennych hawl i gael Credyd Cynilion:

 • os ydych chi’n 65 oed neu'n hŷn
 • os ydych wedi dechrau paratoi ar gyfer eich ymddeoliad, megis ail bensiwn neu gynilion

Os oes gennych bartner, mae’n rhaid bod o leiaf un ohonoch yn 65 oed neu’n hŷn er mwyn cael y Credyd Pensiwn.

Gyda’r Credyd Cynilion gallwch gael hyd at:

 • £20.52 yr wythnos os ydych chi'n sengl
 • £27.09 yr wythnos os oes gennych bartner

Mae’n bosib y gallwch ddal gael Credyd Cynilion hyd yn oed os ydych yn cael tua:

 • £188 yr wythnos os ydych chi'n sengl
 • £277 yr wythnos os oes gennych bartner

Fe allech chi gael mwy os oes gennych gyfrifoldebau gofal, anabledd neu gostau eraill sy’n ymwneud â’ch cartref, megis taliadau llog ar forgais.

Cael amcangyfrif Credyd Pensiwn

Defnyddiwch y cyfrifiannell Credyd Pensiwn i gael amcangyfrif o’ch Credyd Pensiwn. Mae’r cyfrifiannell ar-lein hwn yn gyflym ac yn hawdd ei ddefnyddio, a bydd yn dweud wrthych faint o Gredyd Pensiwn y gallech ei gael. Cewch wybod mwy am yr amcangyfrif o’ch Credyd Pensiwn ar y dudalen ganlynol:

Gwneud cais am Gredyd Pensiwn dros y ffôn

Y ffordd gyflymaf a rhwyddaf o wneud cais am Gredyd Pensiwn yw ffonio'r Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 99 1234 neu ffôn testun 0800 169 0133. Mae’r Llinell ar agor rhwng 8.00 am ac 8.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pan fyddwch yn ffonio, bydd angen yr wybodaeth ganlynol arnoch:

 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • gwybodaeth am eich cynilion, eich buddsoddiadau a’ch incwm
 • manylion y cyfrif yr hoffech i’r taliadau Credyd Pensiwn gael eu talu iddo

Bydd cynghorydd ar gael i'ch helpu i wneud cais am Gredyd Pensiwn ac i ddweud wrthych beth fydd yn digwydd nesaf.

Gall y Gwasanaeth Pensiwn hefyd eich helpu os byddwch chi'n gwneud cais am Fudd-dal Tai a Budd-dal Treth Cyngor yr un pryd ag y byddwch chi'n gwneud cais am Gredyd Pensiwn.

Os nad ydych yn siarad Saesneg

Os nad ydych yn siarad Saesneg, gall cyfieithydd eich helpu i wneud cais. Ffoniwch Rhadffôn 0800 99 1234. Bydd cynghorydd a chyfieithydd yn eich ffonio’n ôl.

Mae’r llinellau ar agor rhwng 8.00 am ac 8.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwneud cais ysgrifenedig am Gredyd Pensiwn

Gallwch lwytho ffurflen oddi ar y we, ei hargraffu a'i llenwi ac yna'i phostio am ddim i'ch canolfan bensiynau. Ond cofiwch, mae’n gyflymach a rhwyddach i wneud cais am Gredyd Pensiwn dros y ffôn.

Hefyd, gallwch lwytho ffurflen gais a’i llenwi ar eich cyfrifiadur. Gallwch wedyn ei hargraffu a’i phostio i’ch canolfan bensiynau yn rhad ac am ddim.

Pryd i wneud cais am Gredyd Pensiwn

Gallwch wneud cais hyd at bedwar mis cyn y dyddiad y mae arnoch eisiau dechrau hawlio Credyd Pensiwn.

Mae’r oedran cymhwyso ar gyfer Pensiwn y Wladwriaeth yn cynyddu’n raddol i 65 yn unol ag y cynydd yn oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer menywod. Gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ganfod ar ba ddyddiad y cewch ddechrau hawlio Credyd Pensiwn.

Ni ellir ôl-ddyddio fwy na tri mis o’ch hawliad Credyd Pensiwn.

Os ydych am ddechrau hawlio Credyd Pensiwn o ddyddiad yn y gorffennol neu’r dyfodol, mae angen i chi ddweud hynny wrth y Gwasanaeth Pensiwn pan fyddwch yn gwneud cais.

Newidiadau yn oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Efallai y bydd yr oedran y byddwch yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth yn newid. I gael gwybod os bydd hyn yn effeithio arnoch chi, gweler ‘Cyfrifo eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth’.

Incwm, budd-daliadau a Chredyd Pensiwn

Bydd faint o incwm a gewch yn effeithio ar eich hawl i Gredyd Pensiwn. Yma gallwch ganfod pa incwm sy’n cyfrif tuag at Gredyd Pensiwn, sut y telir Credyd Pensiwn a sut y gallai effeithio ar eich budd-daliadau eraill.

Enghreifftiau o Gredydau Pensiwn

Yma cewch weld enghreifftiau o sut y cyfrifir Credyd Pensiwn ar sail oedran ac amgylchiadau. Mae’r enghreifftiau hyn yn eich helpu i ddeall yn well sut y mae Credyd Pensiwn yn berthnasol i sefyllfaoedd bywyd go iawn.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU