This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Goleuadau ac arwyddion traffig, goleuadau a marciau ar gyfer croesfannau, bysiau, tramiau, beiciau a cherddwyr

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni at adrannau o lyfryn ‘Know your traffic signs’ yr Adran Drafnidiaeth. Gallwch lwytho’r ffeiliau PDF sy’n cael eu rhestru isod i gael delweddau a gwybodaeth yn ymwneud â goleuadau ac arwyddion traffig, goleuadau a marciau ar gyfer croesfannau, bysiau, tramiau, beiciau a cherddwyr.

Goleuadau traffig

Yn ogystal â goleuadau traffig safonol, ceir goleuadau ar gyfer gyrwyr tramiau a beicwyr. Defnyddir goleuadau traffig sy’n rhybuddio drwy fflachio ar groesfannau rheilffordd, pontydd sy’n codi a gorsafoedd tân.

Arwyddion a goleuadau rheoli lôn llif cyfnewid

Ar rhai ffyrdd prysur, defnyddir goleuadau rheoli lonydd i newid nifer y lonydd sydd ar agor ac i roi blaenoriaeth i brif lif y traffig.

Croesfannau i gerddwyr, beicwyr a’r sawl sy’n marchogaeth ceffylau

Ceir croesfannau ar gyfer cerddwyr yn unig (croesfannau pyffin a phelican), ar gyfer cerddwyr a beicwyr (croesfannau twcan) ac ar gyfer y sawl sy’n marchogaeth ceffylau (croesfannau ceffylau).

Arwyddion a goleuadau ar groesfannau rheilffordd

Mae arwyddion sy’n rhybuddio yn rhoi gwybodaeth ymlaen llaw i chi am groesfannau rheilffordd. Wrth groesfannau, ceir hefyd arwyddion a goleuadau y mae’n rhaid i ddefnyddwyr y ffordd a cherddwyr ufuddhau iddynt.

Arwyddion, goleuadau a marciau ffordd i dramiau

Gall tramiau redeg ar ffyrdd a ddefnyddir gan gerbydau a cherddwyr eraill. Bydd arwyddion a marciau ar y ffordd yn dangos llwybr y tram, yn rhybuddio, ac yn rhoi cyfarwyddiadau a chyfyngiadau cyflymder i yrrwr y tram ac i ddefnyddwyr eraill y ffordd.

Arwyddion a marciau ar y ffordd i fysiau a beicwyr

Mae gan lonydd bysiau, safleoedd bysiau a meysydd parcio bysiau eu harwyddion a’u marciau ar y ffordd eu hunain. Gall beicwyr rannu lonydd bysiau neu efallai y bydd lonydd wedi cael eu harwyddo a’u marcio’n arbennig ar eu cyfer.

Arwyddion cyfeirio ar gyfer beicwyr a cherddwyr

Bydd gan arwyddion yn dangos llwybrau beicio gefndir glas a byddant yn cynnwys symbol beicio gwyn. Mae’n bosib y byddant yn ffurfio rhan o arwydd cyfeirio mwy. Bydd arwyddion ar gyfer llwybrau cerdded yn dangos person yn cerdded.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU