This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Cynllunio i brynu cartref

Mae'n debyg mai prynu eiddo fydd eich buddsoddiad unigol mwyaf. Felly mae'n bwysig cyfrifo cyfanswm y gost - nid y morgais yn unig - a faint y gallwch ei fforddio mewn gwirionedd. Bydd yn rhaid i chi hefyd gynllunio ar gyfer unrhyw gynnydd yn eich gwariant yn y dyfodol, megis cynnydd mewn cyfraddau llog.

Costau prynu 'untro'

Blaendal

Mae benthycwyr yn disgwyl fwyfwy i chi gael swm mawr i roi fel blaendal. Bydd angen i chi gynilo ar gyfer hyn a chostau morgais eraill.

Ffioedd syrfëwr

Fel arfer bydd angen i chi dalu am arolwg prisio sylfaenol y benthyciwr - mae'r gost yn amrywio yn ôl y benthyciwr a gwerth yr eiddo ond mae fel arfer yn ychydig o gannoedd o bunnoedd. Er mwyn cael adroddiad am gyflwr yr eiddo bydd angen arolwg manylach arnoch chi a bydd yn rhaid i chi gymharu dyfynbrisiau ar gyfer hynny.

Treth Stamp

Os yw pris yr eiddo dros £125,000 byddwch yn talu Treth Stamp ar Dir o rhwng un a phedwar y cant o werth yr eiddo. Fodd bynnag, os ydych chi’n brynwr am y tro cyntaf neu y mae’r eiddo mewn ardal 'ddifreintiedig' ddynodedig, efallai na fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw Dreth Stamp ar Dir. Gyda rhai adeiladau newydd, bydd y datblygwr yn talu'r Dreth Stamp ar Dir i chi.

Ffioedd cyfreithiwr neu drawsgludwr

Mae'r rhain yn cynnwys chwiliadau a gwaith papur cyfreithiol. Mae'r costau'n amrywio yn ôl ardal a/neu werth yr eiddo (neu swm y benthyciad os yw'n ailforgais) ac maent yn cynnwys:

 • ffioedd cyfreithiol
 • ffi'r gofrestrfa dir (defnyddiwch y cyfrifiannell isod)
 • chwiliadau awdurdod lleol
 • chwiliadau amgylcheddol a draeniau
 • costau gweinyddol

Bydd eich twrnai yn cadarnhau costau'r ffioedd uchod.

Cyfrifiannell Ffi'r Gofrestrfa Dir

Gallwch hefyd ddefnyddio cyfrifiannell ar-lein Ffioedd y Gofrestrfa Dir isod:

 • i weld beth yw ffioedd morgais, sgroliwch i lawr a dewiswch yr opsiwn 'Trosglwyddo'r cyfan am ei werth', yna nodi pris prynu'r eiddo
 • ar gyfer ailforgais, sgroliwch i lawr a dewis 'Ffi - cofrestru (tir cofrestredig)', yna nodwch swm y benthyciad

Ffioedd trefnu'r benthyciwr

Mae'r rhain yn amrywio yn ôl benthyciwr, ond gallan nhw gynnwys:

 • ffi archebu (morgeisi cynnig cyfyngedig yn unig)
 • ffi trefnu neu gwblhau (yn aml gellir ei ychwanegu at y benthyciad)

Premiwm yswiriant y benthyciwr

Os oes gennych fenthyciad canran uchel, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi untro a elwir yn 'dâl benthyca uwch'. Mae hwn yn diogelu'r benthyciwr oni allwch ad-dalu'ch morgais. Mae’n dibynnu ar faint yr ydych yn ei fenthyca a faint o flaendal yr ydych yn ei roi. Gall y premiwm fod yn uchel; holwch eich ymgynghorydd morgeisi. Fel arfer gallwch ei ychwanegu at y morgais ond i hynny beidio â mynd â chi dros uchafswm benthyciad y benthyciwr ar gyfer gwerth yr eiddo, ond bydd hyn yn cynyddu'ch taliadau llog.

Costau symud o eiddo neu symud i eiddo

Mae'r rhain yn amrywio yn ôl:

 • lle rydych chi'n byw
 • maint eich eiddo
 • faint o ddodrefn sydd gennych
 • pa mor bell yr ydych yn symud
 • faint o bacio y byddwch yn ei wneud eich hun

Mae'n well cael sawl pris a sicrhewch fod y sawl sy'n gwneud y gwaith gyda'r yswiriant priodol.

Costau misol cyson

Ad-daliadau morgais

Bydd yn rhaid i chi gyllidebu ar gyfer eich ad-daliadau morgais misol - a phwyso a mesur pa effaith fyddai newid yn y cyfraddau llog yn ei gael ar y rhain.

Os mai morgais 'llog yn unig' sydd gennych, bydd yn rhaid i chi fel arfer gyllidebu ar gyfer talu'n fisol i fuddsoddiad er mwyn talu'n derfynol am y benthyciad ar ddiwedd y cyfnod.

Yswiriant bywyd/yswiriant diogelu'r morgais

Efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd polisi yswiriant bywyd, megis 'yswiriant cyfnod' neu 'bolisi diogelu morgais'. Gall y taliadau misol fod yn gymharol isel a bydd yr yswiriant yn talu'r arian sydd arnoch chi os byddwch yn marw cyn i chi ad-dalu'r benthyciad. Holwch eich ymgynghorydd morgeisi am ragor o fanylion. (Os oes gennych bolisi gwaddol morgais, mae hyn yn cynnwys yswiriant bywyd.)

Gallwch hefyd gymryd yswiriant sy'n talu'ch ad-daliadau misol os byddwch yn sâl neu'n colli'ch gwaith - ond gall hwn fod yn ddrud.

Yswiriant adeiladau a chynnwys

Unwaith y byddwch wedi cyfnewid y contractau ar gyfer eich eiddo, chi sy'n gyfrifol am ei yswirio. Gall eich benthyciwr fynnu bod gennych yswiriant adeiladau - ond allan nhw ddim eich gorfodi i brynu eu hyswiriant hwy. Ond mewn rhai achosion, bydd benthycwyr yn mynnu eich bod yn cymryd eu hyswiriant hwy ar ôl cwblhau.

Treth gyngor, biliau'r prif wasanaethau a biliau rheolaidd eraill

Cofiwch y gallai'ch biliau misol godi pan fyddwch yn symud.

A fydd gennych ddigon i dalu am eich costau misol newydd?

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell cyllidebu'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gyfrifo a fydd gennych ddigon i dalu'ch biliau misol. Maen nhw hefyd yn cynnig awgrymiadau defnyddiol pellach ar brynu tŷ. Cewch ddefnyddio'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol am ddim a sefydlwyd gan y llywodraeth. Mae’n annibynnol ac nid yw’n gwerthu dim ar ei ran ei hun neu ar ran rhywun arall.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU