This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Dod yn benodai ar gyfer budd-daliadau nawdd cymdeithasol

Mae angen help ar rai pobl i hawlio budd-dal am na allant reoli eu materion eu hunain. Gallai hyn fod oherwydd anallu meddyliol neu am eu bod yn anabl iawn. Os felly, gellir rhoi hawl cyfreithiol i unigolyn arall - a elwir yn benodai - weithredu ar eu rhan. Mynnwch wybod am ddod yn benodai.

Sut i benderfynu a ydych yn benodai

Dim ond os yw'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi eich penodi i weithredu ar ran rhywun arall y gallwch fod yn benodai. Bydd hyn wedi cynnwys cyfweliad a chwblhau ffurflen BF56. Os nad ydych wedi gwneud hyn, yna nid ydych yn benodai.

Ni chewch eich gwneud yn benodai os yw rhywun yn ddigon abl i reoli neu gael ei fudd-dal ond bod angen rhywfaint o help cyffredinol arno. Hefyd, ni fyddwch yn benodai dim ond am ei bod yn ymddangos fel ffordd gyfleus o helpu rhywun.

Eich cyfrifoldebau fel penodai

Fel penodai, byddwch yn gwbl gyfrifol am wneud unrhyw gais a'i gynnal ac am reoli sut y caiff y budd-dal ei wario. Mae hyn yn golygu y byddwch:

 • yn llofnodi'r ffurflen gais yn hytrach na'r unigolyn sy'n gwneud cais am y budd-dal
 • yn gyfrifol am ddweud wrth y swyddfa budd-daliadau am unrhyw newidiadau a all effeithio ar faint o fudd-dal y mae'r unigolyn yn ei gael
 • yn gorfod hawlio unrhyw fudd-daliadau y gall y cwsmer fod â hawl i'w cael
 • yn gorfod gwario'r budd-dal er budd y cwsmer - er y caiff y budd-dal ei dalu i chi, nid eich arian chi ydyw i'w wario arnoch chi eich hun
 • yn gallu bod yn gyfrifol am unrhyw ordaliadau, os byddwch yn darparu gwybodaeth anghywir yn fwriadol

Gwneud cais i fod yn benodai am y tro cyntaf

Er mwyn gwneud cais i fod yn benodai, bydd angen i chi gysylltu â DWP. Dywedwch wrth DWP fod angen help ar rywun rydych yn ei adnabod i:

 • wneud cais am fudd-dal - gan na all wneud hynny ei hun;
 • rheoli ei fudd-dal presennol - gan na all wneud hynny ei hun

Bydd DWP yn trefnu i'ch cyfweld ac ymweld â'r cwsmer. Os bydd yn cytuno bod angen help ar y cwsmer a'ch bod yn unigolyn addas, cewch eich penodi'n ffurfiol i weithredu ar ran y cwsmer.

Taliadau

Os byddwch yn gweithredu fel penodai, caiff unrhyw daliadau budd-daliadau eu gwneud i chi.

Pan fydd penodiad yn dod i ben

Bydd penodiad yn dod i ben os profir nad ydych yn gweithredu er budd y cwsmer. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, defnyddiwch y ddolen ganlynol.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU