This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Archebu tystysgrif partneriaeth sifil

Gallwch archebu tystysgrif o'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol neu'r swyddfa gofrestru leol yn ardal y digwyddiad lle cofrestrwyd y bartneriaeth.

Pa fanylion personol a gaiff eu cynnwys ar dystysgrif partneriaeth sifil?

Ceir dau fath o dystysgrif ar ôl ffurfio partneriaeth sifil. Mae un fersiwn yn cynnwys cyfeiriadau partneriaid pan fyddwch yn cofrestru ac nid yw'r fersiwn arall yn eu cynnwys.

Mae'r ddau fath o dystysgrif yn cynnwys:

 • dyddiad a lleoliad y bartneriaeth sifil
 • enw, dyddiad geni a statws bob partner e.e. sengl, partneriaeth sifil wedi'i diddymu
 • galwedigaeth bob partner
 • enw a galwedigaeth rhieni bob partner
 • enwau'r tystion

Os ydych am wneud cais am dystysgrif gyda chyfeiriadau, mae'n rhaid i chi ddarparu cyfeiriadau'r ddau bartner sifil fel y cawsant eu cofnodi pan gofrestrwyd y bartneriaeth.

Sut mae archebu tystysgrif partneriaeth sifil

Gallwch archebu tystysgrif o'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol neu'r swyddfa gofrestru leol lle cynhaliwyd y digwyddiad.

Gellir darparu copïau ychwanegol o'r un dystysgrif yr un pryd ar gyfer pob cais, am dâl o £7.00.

Archebu ar-lein
Gallwch archebu tystysgrif partneriaeth sifil ar-lein. Bydd angen manylion llawn am y digwyddiad arnoch neu dylech ddarparu cyfeirnod mynegai'r dystysgrif. Gallwch dalu ar-lein hefyd.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ddefnyddio'r cyfeirnod mynegai yn yr erthygl isod.

Archebu ar-lein - beth yw'r gost?

Gwasanaeth Safonol

Os byddwch yn darparu cyfeirnod mynegai'r dystysgrif, caiff ei hanfon atoch o fewn 4 diwrnod gwaith. Heb y cyfeirnod, caiff ei hanfon atoch o fewn 15 diwrnod gwaith.

 • tystysgrif lawn, gyda'r cyfeirnod mynegai - £7.00
 • tystysgrif lawn, heb y cyfeirnod mynegai - £10.00

Gwasanaeth Blaenoriaethol

Os archebwch erbyn 4.00 pm, caiff eich tystysgrif ei hanfon atoch y diwrnod gwaith nesaf.

 • tystysgrif lawn, gyda'r cyfeirnod mynegai - £23.00
 • tystysgrif lawn, heb y cyfeirnod mynegai - £26.00

Archebu tystysgrif dros y ffôn neu drwy'r post

Gallwch archebu tystysgrif dros y ffôn neu drwy'r post o'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol ar gyfer yr holl ddigwyddiadau a gofrestrwyd yng Nghymru neu yn Lloegr, neu o'r swyddfa gofrestru leol yn ardal y digwyddiad.

Rhif Ffôn

Ffoniwch +44 (0) 845 603 7788, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.00 am ac 8.00 pm, neu ddydd Sadwrn rhwng 9.00 am a 4.00 pm. Gallwch dalu gyda Visa, Visa Electron, Visa Debit, Mastercard, Solo, neu Maestro.

Post

Mae angen i chi lwytho ffurflen gais oddi ar y we a'i llenwi isod.

Anfonwch y ffurflen a'r taliad cywir naill ai gyda siec, archeb bost neu gerdyn credyd, i'r cyfeiriad canlynol: Y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol/General Register Office, PO Box2, Southport, Merseyside, PR8 2JD.

Dylech wneud sieciau, archebion post neu dyniadau rhyngwladol yn daladwy i 'IPS' (Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau). Peidiwch ag anfon arian parod.

Peidiwch ag anfon eich cais dros ffacs nac anfon llungopi ohono.

Archebu drwy'r post neu dros y ffôn - beth yw'r gost?

Gwasanaeth Safonol

Os byddwch yn darparu cyfeirnod mynegai'r dystysgrif, caiff ei hanfon atoch o fewn 4 diwrnod gwaith. Heb y cyfeirnod, caiff ei hanfon atoch o fewn 15 diwrnod gwaith.

 • tystysgrif lawn, gyda chyfeiriad neu hebddo - £8.50

Gwasanaeth Blaenoriaethol

Os archebwch erbyn 4.00 pm, caiff eich tystysgrif ei hanfon atoch y diwrnod gwaith nesaf.

 • tystysgrif lawn, gyda chyfeiriad neu hebddo - £24.50

Ar gyfer digwyddiadau yn yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon

Gallwch gysylltu â'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol berthnasol gan ddefnyddio'r dolenni isod.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cynghorwr budd-daliadau ar-lein

Gweld pa fudd-daliadau mae'n bosib bydd gennych hawl iddo

Ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF, mae angen Adobe Reader arnoch. Mae'r rhaglen ar gael am ddim os nad yw gennych chi eisoes.

Allweddumynediad llywodraeth y DU