This snapshot, taken on
10/08/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Skip to content

Ariannu

Llywodraeth Cymru

Ariannu

Ceiniogau punt

Sut y caiff Llywodraeth Cymru ei hariannu a sut y mae'n penderfynu ar beth y dylid gwario'r arian?

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn ei harian oddi wrth Drysorlys ei Mawrhydi, peth ohono ar ffurf y trethi a gesglir ar ran Llywodraeth y DU gan y Canghellor a pheth ohono ar ffurf grant blynyddol oddi wrth Ysgrifennydd Gwladol Cymru.  

Caiff cyllidebau eu cynnig, yna eu trafod yn Siambr y Cynulliad ac yn y Pwyllgorau cyn cael eu cymeradwyo. Cyhoeddir y cyllidebau drafft ym mis Hydref bob blwyddyn a chaiff cyfrifon y flwyddyn ariannol flaenorol eu gosod o flaen y Cynulliad yn ystod yr un mis.  

Caiff yr arian ei ddefnyddio gan staff y Cynulliad a'r cyrff cyhoeddus y mae'n eu noddi a'u hariannu, er enghraifft Llywodraeth Leol, y GIG yng Nghymru neu'r Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Llywordaeth Cymru megis Bwrdd yr Iaith Gymraeg.   

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi arian ar ffurf grantiau i ariannu cynlluniau a mentrau sy'n unol ag agenda Llywodraeth Cymru.  Mae gan bob grant ei feini prawf ei hun y mae'n rhaid i ymgeiswyr eu bodloni er mwyn sicrhau y bydd eu cais yn cael ei ystyried. Bydd rhai cynlluniau wedi'u cyfyngu i ymgeiswyr penodol megis yr Awdurdodau Lleol, busnesau neu sefydliadau gwirfoddol i reoli gwastraff yn y gymuned efallai, neu i annog datblygu cynaliadwy neu hyrwyddo'r defnydd o Gymraeg mewn busnes. Bydd cynlluniau grant eraill yn agored i unigolion, efallai y rhai hynny sydd angen cymorth ariannol i barhau i astudio neu sy'n dymuno dechrau busnes. 

Pan fydd Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau, mae timau o wahanol Adrannau'r Llywodraeth yn gallu cynnig cyngor am geisiadau, delio â cheisiadau a'u prosesu yn unol â'r math o grant o dan sylw.   

Nid yw'r Adran Gyllid yn gyfrifol am weinyddu unrhyw gynlluniau grant. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am gynlluniau neu raglenni grant penodol at y tîm priodol o fewn y Cynulliad sef y tîm yr anfonwyd y cais gwreiddiol atynt.

Dolenni perthnasol

Mae’r Gyllideb Derfynol ar gyfer 2011-12 yn amlinellu ein hymrwymiad i gyflwyno cynlluniau gwariant cyfrifol a chynaliadwy.
Gwybodaeth am gyllidebau blaenorol y Llywodraeth Cynulliad Cymru.