This snapshot, taken on
11/08/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Skip to content

Effeithlonrwydd o fewn Lywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru

Effeithlonrwydd o fewn Lywodraeth Cymru.

Rydym eisoes wedi gwneud cryn dipyn o waith i dorri costau a gwella ein heffeithlonrwydd ein hunain o ran yr hyn rydym yn ei wario er mwyn rhedeg Llywodraeth Cymru.

Llwyddo â Llai

Ym mis Chwefror 2010 fe wnaethom lansio Llwyddo â Llai er mwyn trafod â’n holl staff i nodi lle y gallem arbed costau rhedeg. Ni oedd y cyntaf o’r prif gyrff llywodraeth yn y Deyrnas Unedig i gynnal y fath hon o fenter mewn ymateb i’r dirwasgiad. Mae wedi ein galluogi ni i gymryd nifer o gamau ynghynt na sefydliadau eraill. Ein nod oedd arbed £6 miliwn ar ein costau rhedeg yn 2010-2011.

Fe wnaeth 75% o’n staff gyfrannu awgrymiadau ar gyfer arbed arian fel rhan o Llwyddo â Llai, a chyflwynwyd dros 800 o syniadau. Yn sgil yr adborth hwn rydym wedi cymryd camau ar yr hyn rydym yn ei wario mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys teithio, goramser, lwfansau, TGCh ac offer swyddfa. Er enghraifft, fe wnaethom wahardd teithio dosbarth cyntaf ymhell o flaen rhannau eraill o’r sector cyhoeddus. Rydym hefyd wedi cyflwyno rheolaeth dynn ar yr hyn rydym yn ei wario ar farchnata, cyfathrebu ac argraffu.

Rydym hefyd yn gweithio i haneru ein gwariant ar ymgynghorwyr rheoli ac i sicrhau arbedion sylweddol i’n gwariant ar gyfarfodydd a lletygarwch.

O’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd, mae’r arian yr ydym wedi ei wario ar ein hardaloedd targed wedi gostwng dros £7m ac erbyn diwedd 2010-11, rydym yn anelu at arbed £10m.

Gostwng costau ein hadeiladau

Yn ogystal â Llwyddo â Llai, rydym hefyd wedi canolbwyntio ar feysydd gwariant mawr fel ein hystad weinyddol.

Rydym wedi rhoi ar waith raglen o ad-drefnu ein hystad, gan gynnwys agor swyddfeydd cyfunol newydd ym Merthyr Tudful, Aberystwyth a Chyffordd Llandudno sy’n darparu amgylchoedd gweithio modern, hyblyg ac effeithiol o ran ynni.

Mae cyfanswm nifer yr adeiladau sydd gennym wedi gostwng. Ym mis Mawrth 2009, roedd gennym 73 o swyddfeydd ac 8 safle arbenigol ac ym mis Hydref 2010, roedd gennym 60 o swyddfeydd a 10 safle arbenigol, sef cyfanswm o £1.7m o arbedion.

Ar hyn o bryd, rydym wrthi’n datblygu strategaeth pum mlynedd newydd gan adeiladu ar ein llwyddiant presennol ac yn y blynyddoedd sydd i ddod, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gael y gwerth gorau o’n hystad.

Addas at y dyfodol

Rydym yn dal ati i gyd-drafod â phawb sy’n gweithio i Lywodraeth Cymru er mwyn gwella effeithlonrwydd a sicrhau rhagor o werth i’r hyn rydym yn ei wario. Byddwn hefyd yn parhau i ganolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio a fydd yn ein helpu i gyflawni ar ran Gweinidogion a phobl Cymru, mewn cyfnod pryd y mae adnoddau’n prinhau.