Skip to content

Dim rhagor o filiau trwsio annisgwyl ar ôl trosglwyddo carthffosydd preifat

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dim rhagor o filiau trwsio annisgwyl ar ôl trosglwyddo carthffosydd preifat

Ni fydd perchnogion tai yn cael rhagor o filiau drud ac annisgwyl i drwsio carthffosydd sydd wedi torri neu wedi’u blocio, diolch i newidiadau sy’n cael eu cyflwyno yng Nghymru a Lloegr heddiw.
Dydd Gwener 01 Gorffennaf 2011

Mae’r newidiadau hyn yn cael eu cyflwyno yng Nghymru gan Weinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, ac yn golygu bod carthffosydd preifat sy’n rhedeg o dan gartrefi neu erddi neu ar y ffyrdd ac sy’n cysylltu â charthffosydd cyhoeddus yn cael eu trosglwyddo i’r cwmni dŵr perthnasol.

Bydd hyn yn codi baich sydd ym marn llawer yn un annheg ac afresymol a bydd yn golygu, o 1 Hydref 2011, mai cwmnïau dŵr fydd yn ysgwyddo cost trwsio draeniau sydd wedi torri neu wedi’u blocio.  

Mae cynnal eu draeniau preifat yn costio rhyw £221 miliwn y flwyddyn i bobl Prydain.  Bydd y newid yn rhoi tawelwch meddwl i gwsmeriaid rhag y sioc gas o gael bil i drwsio piben nad oedden nhw’n sylweddoli efallai eu bod yn gyfrifol amdani.

Meddai Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths:

“Nid yw perchnogion carthffosydd a draeniau preifat – perchennog y tŷ fel arfer – wastad yn deall beth yw eu cyfrifoldebau, a does dim amheuaeth bod cost cynnal a thrwsio draeniau yn gallu bod yn fawr iawn.

“Bod yn deg â chwsmeriaid yw diben y cynllun hwn i drosglwyddo carthffosydd a draeniau ymylol preifat, a hefyd sicrhau bod pob cartref sydd wedi’i gysylltu â’r carthffosydd cyhoeddus yn cael yr un lefel o wasanaeth.”

Amcangyfrifir y bydd yn golygu chwech i 27 ceiniog yr wythnos yn ychwanegol ar elfen carthffosiaeth biliau dŵr dros y tair blynedd nesaf.  Bydd y gost derfynol yn adlewyrchu’r gwir sefyllfa ac yn amrywio rhwng cwmnïau dŵr.  Bydd y cynnydd yn y biliau’n digwydd pan fydd y cwmnïau wedi gwneud cais i Ofwat i gynyddu prisiau.

Bydd y cwmnïau dŵr yn cysylltu â’u cwsmeriaid dros yr wythnosau nesaf i egluro’r cynnig hwn a dylai cwsmeriaid fynd ar wefannau eu cwmni i ddysgu mwy.  Bydd gan gwsmeriaid dris mis i ddweud wrth eu cwmnïau dŵr am unrhyw broblemau neu gwynion sydd ganddynt cyn 1 Hydref, sef diwrnod y trosglwyddo.

Meddai Pamela Taylor, Prif Weithredwr Water UK

“Mae’r cynllun trosglwyddo yn mynd i roi tawelwch meddwl i gwsmeriaid ym mhob rhan o Gymru a Lloegr.  O safbwynt y cwmnïau dŵr, mae hwn yn newid mawr gan y bydd yn eu gwneud yn gyfrifol am filoedd lawer o filltiroedd o bibau ychwanegol, gyda chyfran ohonynt mewn cyflwr gwael.  Bydd llwyth o waith cynnal, trwsio ac adnewyddu yn disgwyl pob cwmni.”

Meddai Tony Smith, Prif Weithredwr Cyngor Defnyddwyr Cymru:

“Cyn gynted ag y down i wybod beth fydd gwir gost y trosglwyddo, byddwn yn cydweithio’n glos ag Ofwat, rheoleiddiwr y diwydiant dŵr, a’r cwmnïau dŵr a charthffosiaeth i sicrhau bod y costau’n cael eu taenu dros gyfnod teg o amser a byddwn yn herio’r costau er mwyn cadw eu heffaith ar filiau dŵr mor fach â phosibl.”

Bydd trosglwyddo carthffosydd preifat yn cwblhau proses a ddechreuwyd ym 1936 ac na ddaeth fyth i ben.  Mae’n rhoi pawb yn union yr un sefyllfa ac yn rhannu’r costau rhwng pawb sy’n talu biliau carthffosiaeth.  Bydd hefyd yn rhoi inni system garthffosiaeth fydd yn cael ei chynnal yn well, yn llygru llai ac yn fwy effeithiol.

 

Cyfran

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Carthffosydd

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 01 Gorffennaf 2011 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i