Skip to content

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 50 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
09 Awst 2011
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd yn Llywodraeth Cymru, yn annog awdurdodau lleol i fanteisio ar becyn cymorth newydd i’w helpu i gyrraedd targedau lleihau gwastraff ac ailgylchu.
 
08 Awst 2011
Ymhen llai na dau fis, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno tâl am fagiau siopa untro.
 
05 Awst 2011
Mae’r panel o arbenigwyr a fydd yn cynnal adolygiad Cymru o’r dystiolaeth wyddonol ar gyfer dileu TB gwartheg wedi’i enwi heddiw.
 
04 Awst 2011
Yn ystod mis Awst a mis Medi, cynhelir digwyddiadau hyfforddi ar y fferm i bobl sydd â diddordeb mewn ymuno â chynllun Glastir sef cynllun rheoli tir Llywodraeth Cymru
 
29 Gorffennaf 2011
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi croesawu ffigurau newydd sy'n dangos bod pobl Cymru wedi defnyddio 7% yn llai o fagiau siopa dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
26 Gorffennaf 2011
Ers 2006/07, mae gostyngiad o 24% wedi bod yn nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon, o 54,841 yn 2006-07 i 41,750 yn 2010-11.
 
20 Gorffennaf 2011
Bydd hefyd yn dathlu llwyddiant ffermwyr ifanc sydd wedi derbyn cymorth fel rhan o Gynllun Cymorth Newydd-ddyfodiaid Llywodraeth Cymru.
 
20 Gorffennaf 2011
Dylai siopau bach allu dygymod yn rhwydd â’r tâl am fagiau plastig yng Nghymru pan ddaw i rym ym mis Hydref, yn dilyn cyhoeddiad heddiw gan Weinidog yr Amgylchedd, John Griffiths.
 
19 Gorffennaf 2011
Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio’n agos â swyddogion Defra i sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu hystyried yn llawn yn y newidiadau deddfwriaethol sy’n cael eu trafod.
 
19 Gorffennaf 2011
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, wedi rhoi Gwobrau’r Faner Werdd i 48 o barciau awdurdodau lleol a 22 o barciau cymunedol yng Nghymru, sef y nifer fwyaf erioed.
 
19 Gorffennaf 2011
Cyflwynodd Deddf Lles Anifeiliaid 2006 y ddyletswydd i ofalu am anifeiliaid anwes a'r gofyniad i ddiwallu'r pum angen
 
14 Gorffennaf 2011
Bydd prosiect ymchwil gwerth £500,000 yn cael ei lansio i sut gall trydan glân gael ei greu o’r rhwydwaith cyflenwi dŵr sy’n gwasanaethu cartrefi ac adeiladau eraill.
 
12 Gorffennaf 2011
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi agor yn swyddogol ardd a fydd yn helpu disgyblion yn Ysgol Gynradd Tŷ-du i ddysgu drwy chwarae.
 
07 Gorffennaf 2011
Mae gan brifysgolion ran hanfodol i'w chwarae yn y gwaith o helpu Cymru i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, yn ôl Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths.
 
07 Gorffennaf 2011
Mae pedwar contract newydd wedi'u rhoi i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar ran Llywodraeth Cymru tan fis Rhagfyr 2013.
 
07 Gorffennaf 2011
Mae Alun Davies wedi bod yn Sir Gaerfyrddin i weld sut mae’r £12m a fuddsoddwyd yn y sir gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru yn helpu cymunedau gwledig yn yr ardal.
 
01 Gorffennaf 2011
Mae cynnal eu draeniau preifat yn costio rhyw £221 miliwn y flwyddyn i bobl Prydain.
 
28 Mehefin 2011
Mae ailgylchu wedi cynyddu’n sylweddol yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf; roedd cyfradd ailgylchu 2010-2011 chwe gwaith yn uwch na chyfradd 2000-2001 (7 y cant).
 
24 Mehefin 2011
Pwrpas yr ystafell ddosbarth awyr agored yw helpu plant a phobl ifanc i ddeall a gwerthfawrogi eu hamgylchedd naturiol.
 
Tudalen 1 o 50 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i